Algemene voorwaarden Health Services The Netherlands B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Health Services The Netherlands B.V. (hierna: Testservice.nl) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82046484 en is gevestigd aan Stammerhove 3 (1112VA) te Diemen.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Testservice.nl.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: Alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad met als doel Opdrachtgever voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of te genezen, of zijn gezondheidstoestand te beoordelen. De primaire dienst van Testservice.nl test zal bestaan uit het aanbieden c.q. (doen) uitvoeren van testen die uitwijzen of Opdrachtgever al dan niet besmet is met een bepaalde ziekte.
 6. Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur Testservice.nl The Netherlands B.V. h.o.d.n. Testservice.nl, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Testservice.nl.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Testservice.nl heeft aangesteld, projecten aan Testservice.nl heeft verleend voor Diensten die door Testservice.nl worden uitgevoerd, of waaraan Testservice.nl een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Testservice.nl, alsmede voorstellen van Testservice.nl voor Diensten die door Testservice.nl aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Testservice.nl waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Testservice.nl, elke Overeenkomst tussen Testservice.nl en Opdrachtgever en op elke dienst die door Testservice.nl wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Testservice.nl aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Testservice.nl is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Testservice.nl niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.


Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Testservice.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Testservice.nl is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Testservice.nl het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Testservice.nl gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Testservice.nl zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging van de afspraak per e-mail is verzonden naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 2. Testservice.nl heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 1 werkdag na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Testservice.nl is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Testservice.nl wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Testservice.nl wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Testservice.nl is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Testservice.nl van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Testservice.nl kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Testservice.nl ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Testservice.nl tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Testservice.nl is hierbij leidend.
 5. Zowel Opdrachtgever als Testservice.nl kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Testservice.nl nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.


Artikel 6 – Toestemming

 1. Voor uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever vereist.
 2. Testservice.nl licht Opdrachtgever op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de voorgenomen Diensten, de ontwikkelingen en de behandeling. Testservice.nl test licht Opdrachtgever die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.
 3. Door middel van het inplannen van een Dienst geeft Opdrachtgever expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens het geval Opdrachtgever de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist. Doch kan de Dienst evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor Opdrachtgever te voorkomen, alsmede indien Opdrachtgever ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.


Artikel 7 – Annulering afspraken

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de Dienst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Testservice.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Testservice.nl recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 2. Testservice.nl is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij de Opdrachtgever hiervan minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld.
 3. Testservice.nl spant zich in om de Dienst binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiervoor er vooraf overeengekomen vergoeding te betalen.
 4. Een gemaakte afspraak kan door Opdrachtgever slechts tot 1 dag voor de aanvangsdatum kosteloos verzet en/of geannuleerd worden. Indien Opdrachtgever de afspraak tussen 1 dagen en 12 uur voorafgaand aan de afspraak annuleert en/of verzet, heeft Opdrachtgever recht op een voucher, welke drie maanden geldig is. Alle annuleringen of wijzigingen binnen 12 uur voorafgaand aan de afspraak worden beschouwd als een no show. Reeds gemaakt afspraken die vanaf 12 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak verzet en/of geannuleerd worden, worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Testservice.nl als leidend.
 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan Testservice.nl niet garanderen dat de overeengekomen Dienst alsnog plaats kan vinden. Indien Opdrachtgever hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 7. Opdrachtgever dient de vervangende afspraak binnen drie maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke afspraakdatum in te plannen.
 8. Annulering en/of het verzetten van de afspraak dient schriftelijk te geschieden. Indien Opdrachtgever niet tijdig de afspraak heeft geannuleerd en/of verzet, zal Opdrachtgever geen restitutie krijgen van reeds betaalde gelden, ook niet indien Opdrachtgever geen gebruik heeft gemaakt van de Diensten van Testservice.nl. Deze regelingen gelden ongeacht de reden van annulering van de dienst.
 9. Opdrachtgever heeft het recht om een andere opdrachtgever in zijn plaats aan een test te laten deelnemen mits deze voldoet aan het door Testservice.nl gestelde profiel. Indien Opdrachtgever geen andere opdrachtgever in zijn plaats kan laten komen, dan zal Testservice.nl geen reeds betaalde gelden restitueren.


Artikel 8 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Testservice.nl zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Testservice.nl staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Testservice.nl de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Testservice.nl aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Testservice.nl heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Testservice.nl niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Testservice.nl, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Testservice.nl is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Testservice.nl Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Testservice.nl aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Testservice.nl of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Testservice.nl recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Artikel 9 – Betrouwbaarheid test

 1. De door Testservice.nl gehanteerde test technologie is door het VWS, het RIVM en/of WHO gevalideerd (PCR-testen en SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). In nagenoeg alle gevallen levert dat tijdig een zeer betrouwbaar testresultaat op. Er is echter altijd een zeer kleine kans (<1%)op een zogenaamd vals-positieve (Opdrachtgever is niet besmet, maar de test indiceert uit dat Opdrachtgever wel besmet is) en een kleine kans(<10%) op een vals-negatieve (Opdrachtgever is wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) uitslag. Daarnaast bestaat een eveneens kleine kans dat het bij Opdrachtgever afgenomen monster niet getest kan worden door andere oorzaken (denk daarbij bijvoorbeeld aan recent oraal gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten). In dat geval biedt Testservice.nl zo snel mogelijk een nieuwe test aan en zal Testservice.nl proberen Opdrachtgever alsnog tijdig een uitslag te kunnen geven, zonder daarvoor echter garanties te kunnen geven.
 2. Een test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een (betrouwbaar) resultaat. Aan de uitslag van een test kan Opdrachtgever dan ook geen rechten ontlenen en Testservice.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die Opdrachtgever in dat verband mocht lijden.
 3. Testservice.nl bewaakt het testproces en de afgifte van een non-COVID-19 verklaring zeer zorgvuldig, maar Testservice.nl kan niet in alle gevallen voor in staan en garanderen dat een non-covid-19 document ook daadwerkelijk tijdig voor de aanvang van de reis van Opdrachtgever of anderszins wordt afgegeven. Soms is dat om uiteenlopende redenen, zoals hiervoor aangegeven, niet mogelijk en in het geval dat Opdrachtgever om die reden niet door de vervoerder of het land van bestemming wordt toegelaten, aanvaardt Testservice.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daaruit voortvloeit en of kosten die daarmee samenhangen.
 4. Testservice.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle door ons weergegeven informatie volledig, juist en actueel is. Desondanks kan Testservice.nl geen garanties verlenen over de betrouwbaarheid van de informatie op onze website, waaronder informatie over het coronavirus en de beschikbare tests. Alle door ons weergegeven informatie over het coronavirus, de verschillende soorten tests en aanverwante onderwerpen is uitsluitend gebaseerd op berichtgeving van officiële instanties en louter informatief. Mede gelet op de snelle ontwikkeling van de (medische) wetenschap rondom het coronavirus is het nadrukkelijk ieders eigen verantwoordelijkheid om zich hierover juist en volledig te informeren. Aan de door Testservice.nl weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Neem bij twijfel of vragen over het coronavirus, de behandelmethodes, de verschillende tests of de betrouwbaarheid daarvan contact op met een bevoegd medisch hulpverlener of een erkende (overheids)instantie zoals het RIVM of de GGD.


Artikel 10 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Testservice.nl verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Testservice.nl niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Testservice.nl is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Testservice.nl verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Testservice.nl voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Testservice.nl kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Testservice.nl gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Testservice.nl.
 4. Opdrachtgever zal naar beste weten Testservice.nl voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die Testservice.nl voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft.
 5. Opdrachtgever is verplicht zich voorafgaand aan de Dienst te legitimeren. Indien Opdrachtgever zich niet kan legitimeren, heeft Testservice.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever zich heeft gelegitimeerd, zulks voor rekening en risico van Opdrachtgever.


Artikel 11 – Adviezen

 1. Testservice.nl kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Testservice.nl de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Testservice.nl verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch, juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Testservice.nl Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Testservice.nl verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Testservice.nl wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Testservice.nl gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Testservice.nl kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Testservice.nl schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.


Artikel 12 – Aanvraag subsidies

 1. In beginsel verloopt de gehele aanvraag via de Testservice.nl. Vanuit daar wordt de aanvraag neergelegd bij een partij die de feitelijke aanvraag behandelt. Indien nodig, zal deze derde partij rechtstreeks contact opnemen met Opdrachtgever.
 2. In het geval dat de aanvraag wordt afgewezen op basis van onjuistheid of onvolledigheid van informatie zal Testservice.nl dit te kennen geven aan Opdrachtgever en haar een termijn van 7 dagen verlenen om alsnog de juiste en/of ontbrekende Informatie aan te leveren.
 3. Indien een negatieve beschikking op de aanvraag wordt ontvangen en de mogelijkheid tot een bezwaar- en/of beroepschriftprocedure door de bij de toekenning van de aanvraag betrokken Bevoegde Instantie open is gesteld, kan Testservice.nl indien daartoe expliciet opdracht is gegeven, Opdrachtgever bijstaan met ondersteunende werkzaamheden. De bij de toekenning van betreffende aanvraag belanghebbende partij en/of de Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij een dergelijke bezwaarschriftprocedure volgt. De aanvraag geschiedt te allen tijde op basis van de door Opdrachtgever verstrekte Informatie. De beslissing op het bezwaar of beroep berust enkel en alleen bij de betreffende Bevoegde Instantie die oordeelt over de toekenning of ontzeggen van de betreffende aanvraag. Testservice.nl zal bij het volgen van de bezwaar- en/of beroepschriftprocedure de op haar rustende zorgplichten in acht nemen, doch is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daadwerkelijke toekenning of afwijzing van de aanvraag.
 4. Op door Testservice.nl verrichte werkzaamheden, in welke vorm dan ook, met betrekking tot het aanvragen van subsidies en het volgen van een bezwaar-of beroepschriftprocdure is hetgeen bepaald in artikel 9 overeenkomstig van toepassing.


Artikel 13 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Testservice.nl is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Testservice.nl, Testservice.nl een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.


Artikel 14 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Testservice.nl voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Opdrachtgever is gehouden om de overeengekomen prijs voorafgaand aan de Dienst te betalen
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Testservice.nl haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Testservice.nl is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Testservice.nl.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Testservice.nl gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Testservice.nl de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Testservice.nl verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Testservice.nl tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Testservice.nl op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Testservice.nl is verplicht de persoonsgegevens van Opdrachtgever met de GGD te delen in het geval Opdrachtgever een positieve testuitslag heeft.
 5. Testservice.nl zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever na afloop van de Dienst vernietigen.


Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Testservice.nl heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Testservice.nl gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Testservice.nl is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Testservice.nl is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Testservice.nl te vergoeden voor elk financieel verlies dat Testservice.nl lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.


Artikel 17 – Overmacht

 1. Testservice.nl is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Testservice.nl wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Testservice.nl, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Testservice.nl zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Testservice.nl of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Testservice.nl buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Testservice.nl is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.


Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Testservice.nl alleen geacht te bestaan indien Testservice.nl dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Testservice.nl, is Testservice.nl uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Testservice.nl binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Testservice.nl deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Testservice.nl in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Testservice.nl leidt tot aansprakelijkheid van Testservice.nl, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Testservice.nl. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Testservice.nl sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Testservice.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Testservice.nl voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Testservice.nl geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Testservice.nl.
 6. Enige door Testservice.nl opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Testservice.nl.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Testservice.nl is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Testservice.nl opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Testservice.nl. Testservice.nl is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Testservice.nl nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Testservice.nl haar eigen advies.
 9. Testservice.nl staat er niet voor in dat de uitslag van de verleende Dienst te allen tijde betrouwbaar is.
 10. Testservice.nl staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Testservice.nl verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Testservice.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Testservice.nl binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Testservice.nl.


Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Testservice.nl en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Testservice.nl bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Testservice.nl is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Testservice.nl opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Testservice.nl steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Testservice.nl op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Testservice.nl zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Testservice.nl niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Testservice.nl aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Testservice.nl vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Testservice.nl vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Testservice.nl is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Testservice.nl en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.


Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Testservice.nl verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Testservice.nl zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Testservice.nl van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Testservice.nl voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Testservice.nl voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Testservice.nl verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 21 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Testservice.nl of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@testservice.nl met als onderwerp “Klacht”. Of er kan gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier op de website.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Testservice.nl de klacht in behandeling kunnen nemen. Mocht u moeite hebben om uw klacht te formuleren of onder woorden te brengen, dan kunt u mailen met michael@testservice.nl. Er zal contact met u worden opgenomen om te helpen bij het indienen van de klacht.
 3. Testservice.nl zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 5. Mochten Partijen onverhoopt geen gezamenlijke oplossing kunnen vinden, dan kan de klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klacht kan via www.degeschillencommissiezorg.nl worden ingediend.


Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Testservice.nl en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Testservice.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Testservice.nl en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Diemen 18 april 2021