Общи правила и условия Health Services The Netherlands B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Health Services The Netherlands B.V. (наричана по-долу: Testservice.nl) е регистрирана в Търговската камара под номер 82046484 и има офис на адрес Stammerhove 3 (1112VA) в Димен.

Член 1 - Определения

 1. В настоящите общи условия следните термини се използват в следния смисъл, освен ако изрично не е посочено друго.
 2. Оферта: Всяко предложение или оферта към Клиента за предоставяне на Услуги от Testservice.nl.
 3. Компания: Физическо или юридическо лице, което упражнява професия или стопанска дейност.
 4. Потребител: Физическо лице, което не упражнява професия или стопанска дейност.
 5. Услуги: Всички операции, включително изследвания и консултации, насочени към предотвратяване или излекуване на клиента от заболяване или към оценка на здравословното му състояние. Основната услуга на Testservice.nl test се състои в предлагането и/или извършването (или възлагането на извършването) на тестове, които показват дали Клиентът е заразен или не с определено заболяване.
 6. Доставчик на услуги: Besloten vennootschap met gewone structuur Testservice.nl The Netherlands B.V. h.o.d.n. Testservice.nl, учредена съгласно нидерландското законодателство, със седалище в Нидерландия и предлагаща Услуги на Клиента, наричана по-долу: Testservice.nl.
 7. Клиент: Физическо или юридическо лице, действащо в рамките на своята професия или бизнес, което е назначило Testservice.nl, предоставило е проекти на Testservice.nl за Услуги, които ще бъдат предоставени от Testservice.nl, или на което Testservice.nl е направило предложение въз основа на Споразумение.
 8. Споразумение: Всяко Споразумение и други задължения между Клиента и Testservice.nl, както и предложенията на Testservice.nl за Услуги, които се предоставят от Testservice.nl на Клиента и които са приети от Клиента и изпълнени от Testservice.nl, с които настоящите Общи условия представляват неделимо цяло.


Член 2 - Приложимост

 1. Тези общи условия се прилагат за всяка оферта на Testservice.nl, всяко споразумение между Testservice.nl и Клиента и всяка услуга, предлагана от Testservice.nl.
 2. Преди сключването на споразумението на Клиента ще бъдат предоставени настоящите Общи условия. Ако това не е разумно възможно, Testservice.nl ще посочи на Клиента по какъв начин може да се запознае с Общите условия.
 3. Не е възможно да се правят отклонения от настоящите Общи условия. В изключителни ситуации е възможно да се отклоните от тези общи условия, доколкото това е изрично договорено в писмена форма с Testservice.nl.
 4. Тези общи условия се прилагат и за допълнителни, изменени и последващи задания от Клиента.
 5. Общите условия на Клиента се изключват.
 6. Ако една или повече разпоредби на настоящите общи условия са нищожни или отменени частично или изцяло, останалите разпоредби на настоящите общи условия остават в сила, а нищожната(ите) разпоредба(и) се заменя(т) с разпоредба със същия смисъл като първоначалната разпоредба.
 7. Неяснотите относно съдържанието, обясненията или ситуациите, които не са регламентирани от настоящите общи условия, трябва да бъдат оценени и обяснени в духа на настоящите общи условия.
 8. Приложимостта на раздели 7:404 и 7:407(2) от нидерландския Граждански кодекс е изрично изключена.
 9. Ако в настоящите общи условия се прави позоваване на тя/той, това следва да се разбира и като позоваване на той/тя, ако и доколкото е приложимо.
 10. В случай че Testservice.nl не винаги е изисквала спазването на настоящите Общи условия, тя запазва правото си да изисква спазването на настоящите Общи условия изцяло или частично.


Член 3 - Офертата

 1. Всички оферти, направени от Testservice.nl, са без ангажимент, освен ако изрично не е посочено друго в писмена форма. Ако офертата е ограничена или валидна при определени условия, това ще бъде изрично посочено в офертата.
 2. Testservice.nl е обвързан с оферта само ако тя е потвърдена от Клиента в писмен вид. Въпреки това Testservice.nl има право да откаже да сключи споразумение с (потенциален) клиент по основателна причина.
 3. Офертата съдържа описание на предлаганите Услуги. Описанието е достатъчно конкретно, така че клиентът да може да направи правилна оценка на офертата. Всички подробности, посочени в офертата, са само примерни и не могат да бъдат основание за компенсация или разваляне на споразумението.
 4. Офертите или котировките не се прилагат автоматично към последващи поръчки.
 5. Сроковете за доставка в офертата на Testservice.nl са по принцип ориентировъчни и не дават право на Клиента на разваляне или компенсация при превишаването им, освен ако изрично не е уговорено друго.


Член 4 - Сключване на споразумението

 1. Споразумението е сключено, когато потвърждението за срещата е изпратено по електронна поща на предоставения от Клиента електронен адрес.
 2. Testservice.nl има право да отмени (подписаното) споразумение в рамките на 1 работен ден след получаване на приемането.
 3. Testservice.nl не е обвързан с дадена оферта, ако Клиентът е могъл разумно да очаква или е трябвало да разбере, че офертата съдържа очевидна грешка или техническа грешка. Клиентът не може да черпи права от тази грешка или заблуда.
 4. Ако Клиентът анулира поръчка, която вече е била потвърдена, действителните разходи, които вече са направени (включително изразходваното време), се начисляват на Клиента.
 5. Всяко споразумение, сключено с Testservice.nl, или проект, възложен на Testservice.nl от Клиента, е на компанията, а не на лице, свързано с Testservice.nl.
 6. Правото на отказ на Клиента е изключено, освен ако не е договорено друго.
 7. Ако Споразумението е сключено от няколко Клиенти, всеки Клиент носи солидарна отговорност за изпълнението на всички задължения, произтичащи от Споразумението.


Член 5 - Срок на действие на споразумението

 1. Споразумението се сключва за неопределен период от време, освен ако съдържанието, естеството или обхватът на заданието не налагат то да бъде сключено за определен период от време. Продължителността на задачата зависи и от външни фактори, включително, но не само, от качеството и навременността на информацията, която Testservice.nl получава от Клиента.
 2. Както Клиентът, така и Testservice.nl могат да развалят Споразумението на основание на виновно неизпълнение на Споразумението, ако другата страна е била обявена в писмен вид за неизправна и й е бил даден разумен срок да изпълни задълженията си и тя все още не изпълнява задълженията си правилно. Това включва и задълженията на Клиента за плащане и сътрудничество.
 3. Прекратяването на Споразумението не засяга задълженията за плащане на Клиента, доколкото Testservice.nl вече е извършил работа или е предоставил услуги към момента на прекратяването. Клиентът трябва да плати договореното обезщетение.
 4. В случай на предсрочно прекратяване на споразумението Клиентът дължи на Testservice.nl действителните разходи, направени до този момент, по договорената (часова) ставка. Регистрацията във времето на Testservice.nl е водеща по този въпрос.
 5. Както Клиентът, така и Testservice.nl могат да прекратят Договора в писмена форма с незабавен ефект, без допълнително уведомление, ако една от страните е със спрени плащания, обявена е в несъстоятелност или ако съответното дружество е в ликвидация. Ако възникне горепосочената ситуация, Testservice.nl никога не е задължен да възстанови вече получени средства и/или да компенсира щети.


Член 6 - Съгласие

 1. За изпълнението на споразумението е необходимо съгласието на Клиента.
 2. Testservice.nl информира Клиента по ясен начин и при поискване в писмен вид за планираните Услуги, разработки и лечение. Testservice.nl информира Клиента, който не е навършил 12 години, по начин, който е подходящ за неговото разбиране.
 3. С планирането на Услуга Клиентът дава изрично и недвусмислено съгласие. По този начин се изпълнява изискването за съгласие, освен в случаите, когато клиентът все още не е навършил 12 години, като в този случай се изисква и съгласието на родител(и) и/или законен(и) представител(и). Услугата обаче може да бъде предоставена без съгласието на родителя(ите) и/или законния(ите) представител(и), ако това е очевидно необходимо, за да се предотврати сериозна вреда за Клиента, и ако Клиентът продължава да има добре обмислено желание за предоставяне на услугата дори след отказ на съгласие.


Член 7 - Споразумения за анулиране

 1. Ако стартирането или напредъкът на Услугата се забави, например защото Клиентът не е предоставил или не е предоставил навреме цялата поискана информация, не оказва достатъчно съдействие, (авансовото) плащане не е получено навреме от Testservice.nl или поради други обстоятелства, които са за сметка и на риск на Клиента, е настъпило забавяне, Testservice.nl има право на разумно удължаване на времето за изпълнение. Това включва и отлагане на предишна среща.
 2. Testservice.nl винаги има право да пренасрочи вече уговорена среща, при условие че е информирал Клиента поне 24 часа предварително.
 3. Testservice.nl се стреми да предостави Услугата в рамките на договорения срок, доколкото това може разумно да се очаква от нея. В случай на спешност Клиентът е длъжен да заплати предварително договорената такса.
 4. Направена среща може да бъде променена и/или отменена безплатно от Клиента само до 1 ден преди началната дата. Ако клиентът отмени и/или промени срещата между 1 ден и 12 часа преди срещата, той има право на ваучер, който е валиден за три месеца. Всички анулирания или промени в рамките на 12 часа преди срещата се считат за неявяване. Вече направени срещи, които са променени и/или отменени 12 часа или повече преди датата на срещата, се заплащат от Клиента.
 5. В случай на несъгласие или неяснота относно датата на срещата, водеща е датата, насрочена в администрацията на Testservice.nl.
 6. Ако Клиентът не се яви навреме за среща без отмяна, Testservice.nl не може да гарантира, че договорената Услуга все още може да се осъществи. Ако Клиентът трябва да направи заместваща среща, разходите за пропуснатата среща остават дължими, освен ако изрично не е договорено друго.
 7. Клиентът трябва да насрочи среща за подмяна в рамките на три месеца от датата на първоначалната среща.
 8. Анулирането и/или отлагането на срещата трябва да се извърши в писмен вид. Ако Клиентът не е отменил и/или отложил срещата навреме, Клиентът няма да получи обратно вече платените пари, дори ако не е използвал услугите на Testservice.nl. Тези разпоредби се прилагат независимо от причината за анулиране на услугата.
 9. Клиентът има право да възложи на друг клиент да участва в тест вместо него, стига този клиент да отговаря на профила, зададен от Testservice.nl. Ако Клиентът не може да замени друг клиент, Testservice.nl няма да възстанови вече платените пари.


Член 8 - Извършване на услуги

 1. Теѕтегѵісе.nl ще направи всичко възможно, за да изпълни договорената услуга с най-голяма грижа, както може да се очаква от добър доставчик на услуги. Testservice.nl гарантира професионално и независимо обслужване. Всички Услуги се извършват въз основа на ангажимент за полагане на усилия, освен ако резултатът не е изрично договорен в писмена форма и не е описан подробно.
 2. Споразумението, въз основа на което Testservice.nl извършва Услугите, е водещо за обхвата и степента на услугите. Споразумението ще бъде изпълнено само от името на Клиента. Трети лица не могат да черпят права от съдържанието на Услугите, извършвани във връзка със Споразумението.
 3. Информацията и данните, предоставени от Клиента, са основата, на която Testservice.nl предлага своите Услуги и на която се основават цените. Testservice.nl има право да коригира своите услуги и цени, ако предоставената информация се окаже невярна и/или непълна.
 4. При изпълнение на Услугите Testservice.nl не е задължен или длъжен да следва инструкциите на Клиента, ако това променя съдържанието или обхвата на договорените Услуги. Ако инструкциите водят до допълнителна работа за Testservice.nl, Клиентът е длъжен да заплати съответните допълнителни разходи въз основа на нова оферта.
 5. Testservice.nl има право да използва трети страни за изпълнението на Услугите, както намери за добре.
 6. Ако естеството и продължителността на задачата го изискват, Testservice.nl информира Клиента за напредъка междувременно по договорения начин.
 7. Изпълнението на Услугите се основава на информацията, предоставена от Клиента. Ако информацията трябва да бъде променена, това може да има последици за евентуално установено планиране. Testservice.nl никога не носи отговорност за коригиране на графика. Ако началото, напредъкът или доставката на Услугите се забавят, защото например Клиентът не е предоставил цялата поискана информация или не навреме, или не в желания формат, не оказва достатъчно съдействие, Testservice.nl не е получил своевременно авансово плащане или поради други обстоятелства, които са за сметка и на риск на Клиента, има забавяне, Testservice.nl има право на разумно удължаване на срока за доставка. Всички щети и допълнителни разходи в резултат на забавяне по причина, посочена по-горе, са за сметка и на риск на Клиента.


Член 9 - Надеждност на изпитването

 1. Технологията на тестовете, използвана от Testservice.nl, е валидирана от VWS, RIVM и/или СЗО (PCR тестове и бърз антигенен тест за SARS-CoV-2). В почти всички случаи това осигурява много надежден резултат от теста във времето. Винаги обаче има много малък шанс (<1%) за т.нар. фалшиво положителен резултат (клиентът не е заразен, но тестът показва, че е заразен) и малък шанс (<10%) за фалшиво отрицателен резултат (клиентът е заразен, но тестът не показва това). Съществува и малка вероятност пробата, взета от клиента, да не може да бъде изследвана поради други причини (например скорошна употреба на лекарства, алкохол, вода за изплакване на устата и/или други замърсявания в устата, гърлото и носа). В този случай Testservice.nl ще предложи нов тест възможно най-скоро и ще се опита да предостави на Клиента резултат навреме, без да дава каквито и да било гаранции.
 2. Следователно тестът никога не дава абсолютна (100%) сигурност за (надежден) резултат. Поради това Клиентът не може да черпи права от резултата от теста и Testservice.nl не носи отговорност за евентуални вреди, които Клиентът може да претърпи в тази връзка.
 3. Testservice.nl следи много внимателно процеса на тестване и издаване на документ без COVID-19, но Testservice.nl не може да гарантира във всички случаи, че документът без COVID-19 ще бъде издаден навреме преди пътуването на Клиента или по друг начин. Понякога това не е възможно поради различни причини, както е споменато по-горе, и в случай че Клиентът не е разрешен от превозвача или страната на местоназначение по тази причина, Testservice.nl не поема отговорност за каквито и да било щети и/или разходи, които могат да произтекат от това.
 4. Testservice.nl прави всичко възможно, за да гарантира, че цялата показвана от нас информация е пълна, вярна и актуална. Въпреки това Testservice.nl не може да даде никакви гаранции за надеждността на информацията на нашия уебсайт, включително информацията за вируса corona и наличните тестове. Цялата информация, която предоставяме за корона вируса, различните видове тестове и свързаните с тях теми, се основава единствено на доклади на официални органи и има чисто информативен характер. Също така с оглед на бързото развитие на (медицинската) наука, свързана с коронавируса, всеки сам носи отговорност за правилното и пълно информиране. От информацията, предоставена от Testservice.nl, не могат да се черпят никакви права. Ако имате някакви съмнения или въпроси относно коронавируса, методите на лечение, различните тестове или тяхната надеждност, моля, свържете се с квалифициран медицински специалист или с призната (държавна) институция, като RIVM или GGD.


Член 10 - Задължения на Клиента

 1. Клиентът е длъжен да предостави цялата информация, изискана от Testservice.nl, както и съответните приложения и свързаната с тях информация и данни своевременно и/или преди началото на работата и в желаната форма, за да се гарантира правилното и ефективно изпълнение на споразумението. Неспазването на това изискване може да доведе до невъзможност Testservice.nl да изпълни и/или достави съответните документи в пълен обем. Последиците от такава ситуация са винаги за сметка и на риск на Клиента.
 2. Testservice.nl не е задължена да проверява верността и/или пълнотата на предоставената й информация или да актуализира информацията на Клиента, ако тя се е променила с течение на времето, нито пък Testservice.nl носи отговорност за верността и пълнотата на информацията, събрана от Testservice.nl за трети лица и/или предоставена на трети лица в контекста на Споразумението.
 3. Testservice.nl може, ако това е необходимо за изпълнението на споразумението, да поиска допълнителна информация. В противен случай Testservice.nl има право да отложи дейността си до получаването на информацията, без да носи каквато и да е отговорност за обезщетение на Клиента. В случай на промяна на обстоятелствата Клиентът трябва да информира Testservice.nl незабавно или не по-късно от 3 работни дни след като промяната е станала известна.
 4. Клиентът предоставя на Testservice.nl, доколкото му е известно, цялата информация и съдействие, които Testservice.nl разумно изисква за изпълнението на споразумението.
 5. Клиентът е длъжен да се идентифицира преди предоставянето на услугата. Ако Клиентът не може да се идентифицира, Testservice.nl има право да отложи изпълнението на Споразумението, докато Клиентът се идентифицира, за сметка и на риск на Клиента.


Член 11 - Препоръки

 1. Testservice.nl може да изготви съвет, план за подход, проект, доклад, планиране и/или отчет за целите на предоставянето на услугата, ако това бъде възложено. Съдържанието на този съвет не е обвързващо и има само препоръчителен характер, но Testservice.nl ще спази задължението си да полага грижи. Клиентът решава на своя отговорност дали да последва съвета.
 2. Съветите, дадени от Testservice.nl под каквато и да е форма, никога не трябва да се считат за медицински, юридически, данъчни и/или счетоводни съвети. Testservice.nl никога няма да счита този съвет за правен съвет, дори ако Testservice.nl подпомага Клиента в преговорите. Ако Клиентът тълкува този съвет като правен и/или данъчен съвет, той трябва първо да обсъди това със специалист, обучен в тази област (адвокат/данъчен съветник).
 3. При първо поискване от страна на Testservice.nl Клиентът е длъжен да оцени предложенията, предоставени от Testservice.nl. Ако Testservice.nl се забави в работата си, тъй като Клиентът не предостави или не предостави своевременно оценка на предложение, направено от Testservice.nl, Клиентът винаги носи отговорност за всички последици, които това може да причини, като например забавяне.
 4. Естеството на услугата предполага, че резултатът винаги зависи от външни фактори, които могат да повлияят на докладите и съветите на Testservice.nl, като например качеството, точността и навременността на необходимата информация и данни на Клиента и неговите служители. Клиентът е отговорен за качеството и за навременното и правилно предоставяне на необходимите данни и информация.
 5. Клиентът ще уведоми Testservice.nl в писмен вид преди започване на работата за всички обстоятелства, които представляват или могат да представляват интерес, включително за всички точки и приоритети, които Клиентът може да желае да бъдат разгледани.


Член 12 - Кандидатстване за безвъзмездни средства

 1. По принцип цялото приложение преминава през Testservice.nl. След това заявката се подава към страна, която обработва действителната заявка. Ако е необходимо, тази трета страна ще се свърже директно с Клиента.
 2. В случай че заявлението бъде отхвърлено поради некоректност или непълнота на информацията, Testservice.nl ще уведоми Клиента и ще му даде 7 дни, за да предостави коректна и/или липсваща информация.
 3. Ако е получено отрицателно решение по заявлението и компетентният орган, участващ в издаването на заявлението, е открил възможност за процедура по възражение и/или обжалване, Testservice.nl може, при изрично указание, да съдейства на клиента с помощни дейности. Страната, участваща в разпределянето на въпросната заявка, и/или клиентът винаги решават на своя отговорност дали да приложат такава процедура за обжалване. Заявката винаги се изготвя въз основа на информацията, предоставена от Клиента. Решението по възражението или жалбата се взема единствено от съответния компетентен орган, който се произнася по удовлетворяването или отхвърлянето на въпросното заявление. Testservice.nl ще спазва задължението си да полага грижи по време на процедурата по възражение и/или обжалване, но никога не носи отговорност за действителното одобрение или отказ на заявлението.
 4. За дейностите, извършвани от Testservice.nl под каквато и да е форма, по отношение на кандидатстването за субсидии и следването на процедура за възражение или обжалване, се прилага съответно това, което е предвидено в член 9.


Член 13 - Допълнителна работа и изменения

 1. Ако по време на изпълнението на Договора стане ясно, че Договорът трябва да бъде коригиран или че е необходима допълнителна работа по искане на Клиента, за да се постигне желаният от Клиента резултат, Клиентът е длъжен да заплати за тази допълнителна работа съгласно договорената тарифа. Testservice.nl не е задължен да изпълни това искане и може да изиска от Клиента да сключи отделно споразумение за тази цел и/или да се обърне към упълномощена трета страна.
 2. Ако допълнителната работа е резултат от небрежност от страна на Testservice.nl, Testservice.nl е направил погрешна оценка или е могъл разумно да предвиди въпросната работа, тези разходи няма да бъдат прехвърлени на Клиента.


Член 14 - Цени и плащане

 1. Всички цени по принцип са без данък върху оборота (ДДС), освен ако не е договорено друго.
 2. Testservice.nl извършва услугите си съгласно договорената тарифа. Клиентът е длъжен да заплати договорената цена преди предоставянето на услугата.
 3. Времето, прекарано в пътуване от името на Клиента, и разходите, свързани с пътуването, са за сметка на Клиента.
 4. Клиентът е длъжен да възстанови изцяло разходите на трети лица, които са назначени от Testservice.nl след одобрение от страна на Клиента, освен ако изрично не е договорено друго.
 5. Страните могат да се договорят Клиентът да плати аванс. Ако е договорено авансово плащане, Клиентът трябва да плати авансовото плащане преди започване на изпълнението на услугите.
 6. Клиентът не може да черпи права или очаквания от предварително изготвена оценка, освен ако страните не са се договорили изрично за друго.
 7. Testservice.nl има право да увеличава приложимите цени и тарифи ежегодно в съответствие с приложимите проценти на инфлация. Други промени в цените по време на споразумението са възможни само ако и доколкото те са изрично упоменати в споразумението.
 8. Клиентът е длъжен да плати тези разходи наведнъж, без разсрочване или спиране, в рамките на определения срок за плащане, както е посочено във фактурата, по номера и данните на сметката на Testservice.nl, както са му посочени.
 9. В случай на ликвидация, неплатежоспособност, несъстоятелност, принудителна ликвидация или подаване на молба за плащане срещу Клиента, плащането и всички други задължения на Клиента по Договора стават незабавно дължими и изискуеми.


Член 15 - Поверителност, обработка на данни и сигурност

 1. Testservice.nl обработва внимателно (личните) данни на Клиента и ги използва само в съответствие с приложимите стандарти. При поискване Testservice.nl ще информира Клиента за това.
 2. Клиентът е отговорен за обработката на данните, които се обработват с помощта на услуга от Testservice.nl. Клиентът също така гарантира, че съдържанието на данните не е незаконно и не нарушава правата на трети страни. Клиентът обезщетява Testservice.nl срещу всякакви (правни) искове, свързани с тези данни или с изпълнението на споразумението.
 3. В случай че Testservice.nl, въз основа на споразумението, трябва да осигури сигурност на информацията, тази сигурност трябва да отговаря на договорените спецификации и на ниво на сигурност, което, като се има предвид състоянието на техниката, чувствителността на данните и свързаните с това разходи, не е неразумно.
 4. Testservice.nl е длъжен да сподели личните данни на Клиента с GGD, в случай че Клиентът има положителен резултат от теста.
 5. Testservice.nl ще унищожи личните данни на Клиента след прекратяване на Услугата.


Член 16 - Спиране на действието и разпускане

 1. Testservice.nl има право да задържи получените или реализираните данни, файлове с данни и други, ако Клиентът все още не е изпълнил (напълно) задълженията си за плащане. Това право остава незасегнато, ако Testservice.nl има основателна причина да отложи поръчката.
 2. Testservice.nl е упълномощена да отложи изпълнението на задълженията си веднага щом Клиентът изпадне в забава по отношение на което и да е задължение, произтичащо от Споразумението, включително забавено плащане на фактури. Отстраняването се потвърждава незабавно на директора в писмена форма.
 3. В този случай Testservice.nl не носи отговорност за каквито и да било щети, независимо от причината, в резултат на спирането на работата ѝ.
 4. Спирането (и/или прекратяването) не засяга задълженията на Клиента за плащане на вече извършена работа. Освен това Клиентът е длъжен да компенсира Testservice.nl за всяка финансова загуба, която Testservice.nl претърпи в резултат на неизпълнението на задълженията от страна на Клиента.


Член 17 - Непреодолима сила

 1. Testservice.nl не носи отговорност, когато не може да изпълни задълженията си по споразумението поради форсмажорни обстоятелства.
 2. Форсмажорните обстоятелства от страна на Testservice.nl включват, но не се ограничават до: (i) форсмажорни обстоятелства, свързани с доставчиците на Testservice.nl, (ii) неизпълнение на задълженията на доставчиците, предписани или препоръчани на Testservice.nl от Клиента или негови трети страни, (iii) недостатъци на софтуера или на трети страни, участващи в изпълнението на услугата, (iv) правителствени мерки, (v) прекъсване на електрозахранването, интернет, мрежата за данни и/или телекомуникационните съоръжения, (vi) заболяване на служители на Testservice.nl или на неговите консултанти и (vii) други ситуации, които са извън контрола на Testservice.nl.nl или нейните съветници и (vii) други ситуации, които по мнение на Testservice.nl са извън нейното влияние и които временно или постоянно пречат на Testservice.nl да изпълнява задълженията си.
 3. В случай на форсмажорни обстоятелства и двете страни имат право да прекратят изцяло или частично споразумението. Всички разходи, направени преди прекратяването на Споразумението, ще бъдат заплатени от Клиента в този случай. Testservice.nl не е задължен да компенсира Клиента за загуби, причинени от такова оттегляне.


Член 18 - Ограничаване на отговорността

 1. Ако някой от резултатите, предвидени в споразумението, не бъде постигнат, се счита, че е налице недостатък на Testservice.nl, само ако Testservice.nl изрично е обещал този резултат при приемането на споразумението.
 2. В случай на виновно допуснати недостатъци от страна на Testservice.nl, Testservice.nl е длъжен да изплати обезщетение само ако Клиентът е обявил Testservice.nl за неизправен в рамките на 14 дни след откриването на недостатъка и Testservice.nl впоследствие не е успял да отстрани този недостатък в разумен срок. Уведомлението за неизпълнение трябва да бъде подадено в писмен вид и да съдържа точно описание/обосновка на неизпълнението, така че Testservice.nl да може да реагира адекватно.
 3. Ако изпълнението на Услугите от страна на Testservice.nl води до отговорност на Testservice.nl, тази отговорност е ограничена до общата сума, фактурирана в рамките на Споразумението, но само по отношение на преките вреди, претърпени от Клиента, освен ако вредите са резултат от умисъл или умишлено, граничещо с небрежност от страна на Testservice.nl. Под пряка вреда се разбира: разумни разходи, направени за ограничаване или предотвратяване на пряката вреда, установяване на причината за вредата, пряката вреда, отговорността и начина на възстановяване.
 4. Testservice.nl изрично изключва всякаква отговорност за последващи загуби. Testservice.nl не носи отговорност за косвени щети, бизнес щети, пропуснати ползи и/или претърпени загуби, пропуснати спестявания, щети, дължащи се на бизнес стагнация, загуба на активи, щети от забавяне, щети от лихви и нематериални щети.
 5. Клиентът обезщетява Testservice.nl за всички искове на трети лица, които се дължат на дефект в резултат на услуга, предоставена от Клиента на трето лице, която се е състояла и от услуги, предоставени от Testservice.nl, освен ако Клиентът може да докаже, че вредата е причинена единствено от услугата, предоставена от Testservice.nl.
 6. Всеки съвет, предоставен от Testservice.nl въз основа на непълна и/или невярна информация, предоставена от Клиента, никога не е основание за отговорност на Testservice.nl.
 7. Съдържанието на съветите, дадени от Testservice.nl, не е обвързващо и има само консултативен характер. Клиентът решава на своя отговорност дали ще следва предложенията и съветите на Testservice.nl, посочени в него. Всички последици, произтичащи от следването на съветите, са за сметка и на риск на Клиента. Клиентът е свободен по всяко време да прави собствени избори, които се отклоняват от предоставените от Testservice.nl съвети. В такъв случай Testservice.nl не е обвързан с каквато и да е форма на възстановяване.
 8. Ако трето лице е призовано от или от името на Клиента, Testservice.nl никога не може да носи отговорност за действията и съветите на третото лице, призовано от Клиента, нито за обработката на резултатите (от изготвените съвети) на третото лице, призовано от Клиента, в собствените съвети на Testservice.nl.
 9. Testservice.nl не гарантира, че резултатите от предоставената услуга са надеждни по всяко време.
 10. Testservice.nl не носи отговорност за правилното и пълно предаване на съдържанието на електронно писмо, изпратено от/от името на Testservice.nl, нито за своевременното му получаване.
 11. Всички претенции на Клиента, дължащи се на недостатъци от страна на Testservice.nl, отпадат, ако не са докладвани писмено и мотивирано на Testservice.nl в рамките на една година след като Клиентът е узнал или е могъл да узнае фактите, на които основава претенциите си. Една година след приключване на споразумението между страните отговорността на Testservice.nl изтича.


Член 19 - Секретност

 1. Testservice.nl и Клиентът се задължават да пазят в тайна цялата поверителна информация, получена в рамките на заданието. Конфиденциалността произтича от възлагането и трябва да се приеме, ако може разумно да се очаква, че става въпрос за поверителна информация. Конфиденциалността не е приложима, ако съответната информация вече е публична/общоизвестна, информацията не е поверителна и/или информацията не е била разкрита на Testservice.nl от Клиента по време на действието на Споразумението и/или е била получена от Testservice.nl по друг начин.
 2. По-специално, поверителността се отнася до съвети, доклади, проекти, работни методи и/или отчети, изготвени от Testservice.nl във връзка с поръчката на Клиента. На Клиента е изрично забранено да споделя съдържанието със служители, които не са упълномощени да го знаят, както и с (неупълномощени) трети страни. Освен това Testservice.nl винаги ще обработва чувствителната бизнес информация, предоставена от Клиента, с необходимото внимание.
 3. Ако Testservice.nl е задължен по закон или по съдебен ред да разкрие поверителна информация на трета страна (посочено по закон или по съдебен ред) и Testservice.nl не може да се позове на правото на неразкриване, Testservice.nl не е задължен да изплаща каквато и да е компенсация и не дава на Клиента основание да развали Споразумението.
 4. Предаването или разпространението на информация на трети страни и/или публикуването на изявления, съвети или продукти, предоставени от Testservice.nl на трети страни, изисква писменото съгласие на Testservice.nl, освен ако такова съгласие не е изрично договорено предварително. Клиентът е длъжен да обезщети Testservice.nl за всякакви претенции от страна на такива трети страни в резултат на разчитане на такава информация, разпространена без писмено съгласие от страна на Testservice.nl.
 5. Testservice.nl и Клиентът също така налагат задължението за опазване на тайната на третите лица, които призовават.


Член 20 - Опазване и коректност на информацията

 1. Клиентът е отговорен за верността, надеждността и пълнотата на всички данни, информация, документи и/или записи, независимо от формата им, които предоставя на Testservice.nl в контекста на Споразумението, както и за данните, които е получил от трети страни и които са били предоставени на Testservice.nl за целите на изпълнението на Услугата.
 2. Клиентът освобождава Testservice.nl от всякаква отговорност в резултат на неизпълнение или несвоевременно изпълнение на задълженията за своевременно предоставяне на всички верни, надеждни и пълни данни, информация, документи и/или записи.
 3. Клиентът обезщетява Testservice.nl за всички искове, предявени от Клиента и от трети лица, наети от Testservice.nl, както и от клиенти на Клиента, въз основа на невъзможността да се получат (навреме) каквито и да било грантове и/или разрешения, необходими в рамките на изпълнението на Споразумението.
 4. Клиентът обезщетява Testservice.nl за всички претенции на трети страни, произтичащи от работата, извършена за Клиента, включително, но не само, за правата на интелектуална собственост върху данни и информация, предоставени от Клиента, които могат да бъдат използвани при изпълнението на Споразумението, и/или за действия или бездействия на Клиента спрямо трета(и) страна(и).
 5. Ако Клиентът предоставя на Testservice.nl електронни файлове, софтуер или носители на информация, Клиентът гарантира, че те са свободни от вируси и дефекти.


Член 21 - Жалби

 1. Ако Клиентът не е доволен от услугата на Testservice.nl или има други оплаквания относно изпълнението на поръчката, Клиентът е длъжен да съобщи за тези оплаквания възможно най-скоро, но не по-късно от 7 календарни дни след събитието, довело до оплакването. Оплакванията могат да бъдат докладвани устно или писмено чрез info@testservice.nl с тема "Жалба". Можете също така да използвате формуляра за жалба на уебсайта.
 2. Жалбата трябва да бъде достатъчно обоснована и/или обяснена от Клиента, за да може Testservice.nl да я разгледа. Ако изпитвате затруднения да формулирате жалбата си или да я изразите с думи, можете да изпратите имейл до michael@testservice.nl. Ще се свържем с вас, за да ви помогнем да подадете жалбата.
 3. Testservice.nl ще отговори възможно най-скоро, но в рамките на 7 календарни дни след получаването на жалбата.
 4. Страните ще се опитат да намерят решение заедно.
 5. В малко вероятния случай, когато страните не могат да намерят решение заедно, жалбата може да бъде подадена до независимия служител по жалбите. Жалбата може да бъде подадена чрез www.degeschillencommissiezorg.nl да бъдат представени.


Член 22 - Приложимо право

 1. Холандското законодателство е приложимо към правните отношения между Testservice.nl и Клиента.
 2. Testservice.nl има право да променя настоящите Общи условия и ще информира Клиента за това.
 3. В случай на превод на настоящите общи условия, предимство има нидерландската версия.
 4. Всички спорове, произтичащи от или в резултат на Споразумението между Testservice.nl и Клиента, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в Амстердам, освен ако законът не предвижда друг компетентен съд.

Diemen 18 април 2021 г.