Všeobecné obchodní podmínky Health Services The Netherlands B.V.

Společnost Besloten vennootschap met gewone structuur Health Services The Netherlands B.V. (dále jen Testservice.nl) je registrována u obchodní komory pod číslem 82046484 a sídlí na adrese Stammerhove 3 (1112VA) v Diemenu.

Článek 1 - Definice

 1. V těchto všeobecných podmínkách se následující pojmy používají v následujícím významu, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 2. Nabídka: Jakákoli nabídka nebo cenová nabídka pro Klienta na poskytování služeb společností Testservice.nl.
 3. Společnost: Fyzická nebo právnická osoba, která vykonává povolání nebo podniká.
 4. Spotřebitel: Fyzická osoba, která nejedná v rámci výkonu povolání nebo podnikání.
 5. Služby: Veškeré úkony, včetně výzkumu a poradenství zaměřené na prevenci nebo vyléčení klienta z nemoci nebo na posouzení jeho zdravotního stavu. Primární služba testování Testservice.nl spočívá v nabídce a/nebo provedení (nebo zadání provedení) testů, které ukazují, zda je klient nakažen určitou nemocí.
 6. Poskytovatel služeb: Besloten vennootschap met gewone structuur Testservice.nl The Netherlands B.V. h.o.d.n. Testservice.nl, založená podle nizozemského práva, se sídlem v Nizozemsku a nabízející služby klientovi, dále jen: Testservice.nl.
 7. Klient: Fyzická nebo právnická osoba jednající v rámci své profese nebo podnikání, která pověřila Testservice.nl, poskytla Testservice.nl projekty na služby, které má Testservice.nl poskytovat, nebo které Testservice.nl učinila návrh na základě Smlouvy.
 8. Dohoda: Každá Smlouva a další závazky mezi Klientem a Testservice.nl, jakož i návrhy Testservice.nl na Služby, které Testservice.nl poskytuje Klientovi a které jsou Klientem akceptovány a provedeny Testservice.nl, s nimiž tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedělitelný celek.


Článek 2 - Použitelnost

 1. Tyto všeobecné podmínky se vztahují na jakoukoli nabídku Testservice.nl, jakoukoli smlouvu mezi Testservice.nl a Klientem a jakoukoli službu nabízenou Testservice.nl.
 2. Před uzavřením smlouvy obdrží klient tyto Všeobecné obchodní podmínky. Pokud to není přiměřeně možné, Testservice.nl sdělí Klientovi, jakým způsobem může nahlédnout do Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Od těchto podmínek se nelze odchýlit. Ve výjimečných situacích je možné se od těchto obecných podmínek odchýlit, pokud to bylo výslovně písemně dohodnuto se společností Testservice.nl.
 4. Tyto všeobecné podmínky se vztahují i na dodatečné, změněné a následné zakázky zadané klientem.
 5. Všeobecné obchodní podmínky klienta jsou vyloučeny.
 6. Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo částečně či úplně zrušené, ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a neplatné ustanovení se nahrazuje ustanovením, které má stejný smysl jako původní ustanovení.
 7. Nejasnosti týkající se obsahu, vysvětlení nebo situací, které nejsou upraveny těmito všeobecnými podmínkami, musí být posouzeny a vysvětleny v duchu těchto všeobecných podmínek.
 8. Použitelnost § 7:404 a § 7:407 odst. 2 nizozemského občanského zákoníku je výslovně vyloučena.
 9. Pokud je v těchto všeobecných podmínkách uveden odkaz na ni/něj, měl by být tento odkaz chápán také jako odkaz na ni/něj, pokud je to relevantní.
 10. V případě, že Testservice.nl vždy nepožadovala dodržování těchto Všeobecných podmínek, vyhrazuje si právo požadovat dodržování těchto Všeobecných podmínek v plném rozsahu nebo částečně.


Článek 3 - Nabídka

 1. Všechny nabídky společnosti Testservice.nl jsou nezávazné, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak. Pokud je nabídka omezena nebo platí za zvláštních podmínek, bude to v nabídce výslovně uvedeno.
 2. Testservice.nl je vázána nabídkou pouze tehdy, pokud ji Klient písemně potvrdí. Testservice.nl má nicméně právo odmítnout uzavření smlouvy s (potenciálním) klientem z oprávněného důvodu.
 3. Nabídka obsahuje popis nabízených služeb. Popis je dostatečně konkrétní, aby zákazník mohl nabídku řádně posoudit. Veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pouze orientační a nemohou být důvodem pro jakoukoli kompenzaci nebo vypovězení smlouvy.
 4. Nabídky nebo cenové nabídky se automaticky nevztahují na následné objednávky.
 5. Dodací lhůty v nabídce Testservice.nl jsou v zásadě orientační a nezakládají nárok na zrušení nebo kompenzaci při jejich překročení, pokud není výslovně dohodnuto jinak.


Článek 4 - Uzavření dohody

 1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je potvrzení o schůzce zasláno e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou klientem.
 2. Testservice.nl má právo odstoupit od (podepsané) smlouvy do 1 pracovního dne po obdržení akceptace.
 3. Testservice.nl není vázán nabídkou, pokud klient mohl rozumně předpokládat nebo měl pochopit, že nabídka obsahuje zjevnou chybu nebo písařskou chybu. Klient nemůže z této chyby nebo omylu vyvozovat žádná práva.
 4. Pokud klient zruší již potvrzenou objednávku, budou mu účtovány skutečně vzniklé náklady (včetně vynaloženého času).
 5. Jakákoli smlouva uzavřená se společností Testservice.nl nebo projekt zadaný Testservice.nl klientem je v kompetenci společnosti, nikoli jednotlivce spojeného se společností Testservice.nl.
 6. Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy je vyloučeno, pokud není dohodnuto jinak.
 7. Pokud Smlouvu uzavírá více Klientů, odpovídá každý z nich společně a nerozdílně za splnění všech závazků vyplývajících ze Smlouvy.


Článek 5 - Doba trvání dohody

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud z obsahu, povahy nebo rozsahu pověření nevyplývá, že se uzavírá na dobu určitou. Doba trvání úkolu závisí také na vnějších faktorech, mimo jiné na kvalitě a včasnosti informací, které Testservice.nl získá od klienta.
 2. Klient i Testservice.nl mohou odstoupit od Smlouvy z důvodu přičitatelného neplnění Smlouvy, pokud byla druhá strana písemně prohlášena za neplatnou a byla jí poskytnuta přiměřená lhůta ke splnění jejích povinností, a přesto své povinnosti řádně neplní. To zahrnuje také platební a součinnostní povinnosti zákazníka.
 3. Rozvázání Smlouvy nemá vliv na platební povinnosti Klienta, pokud Testservice.nl v době rozvázání Smlouvy již provedla práci nebo dodala služby. Klient musí zaplatit dohodnutou náhradu.
 4. V případě předčasného ukončení Smlouvy je Klient povinen uhradit společnosti Testservice.nl do té doby skutečně vynaložené náklady ve výši dohodnuté (hodinové) sazby. V této věci vede časová registrace Testservice.nl.
 5. Klient i Testservice.nl mohou písemně vypovědět smlouvu s okamžitou platností bez dalšího upozornění, pokud je jedna ze stran v pozastavení plateb, podala návrh na konkurz nebo pokud daná společnost skončí likvidací. Pokud nastane výše uvedená situace, Testservice.nl není nikdy povinen vrátit již obdržené finanční prostředky a/nebo nahradit škodu.


Článek 6 - Souhlas

 1. K uzavření smlouvy je nutný souhlas klienta.
 2. Testservice.nl informuje klienta jasným způsobem a na jeho žádost i písemně o zamýšlených službách, vývoji a zacházení. Testservice.nl informuje klienta, který nedosáhl věku 12 let, takovým způsobem, který vyhovuje jeho chápání.
 3. Naplánováním služby dává zákazník výslovný a jednoznačný souhlas. Tím je splněna podmínka souhlasu, s výjimkou případů, kdy zákazník ještě nedosáhl věku 12 let, kdy je vyžadován také souhlas rodičů a/nebo zákonných zástupců. Služba však může být poskytnuta i bez souhlasu rodičů a/nebo zákonných zástupců, pokud je to zjevně nezbytné k tomu, aby se zabránilo vážnému poškození klienta, a pokud si klient i po odmítnutí souhlasu nadále přeje, aby mu byla služba poskytnuta.


Článek 7 - Dohody o zrušení

 1. Pokud dojde ke zpoždění zahájení nebo průběhu poskytování Služby, např. proto, že Klient neposkytl nebo neposkytl včas všechny požadované informace, neposkytuje dostatečnou součinnost, Testservice.nl neobdrží včas (zálohu) nebo v důsledku jiných okolností, které jdou na vrub a riziko Klienta, došlo ke zpoždění, má Testservice.nl právo na přiměřené prodloužení doby plnění. To se týká i zpoždění předchozí schůzky.
 2. Testservice.nl je vždy oprávněn změnit termín již domluvené schůzky, pokud o tom klienta informuje alespoň 24 hodin předem.
 3. Testservice.nl se snaží poskytovat služby v dohodnutém termínu, pokud to od ní lze rozumně očekávat. V případě naléhavosti je klient povinen zaplatit předem dohodnutý poplatek.
 4. Uskutečněnou schůzku může zákazník bezplatně změnit a/nebo zrušit pouze 1 den před jejím zahájením. Pokud klient zruší a/nebo změní termín v době od 1 dne do 12 hodin před termínem, má nárok na voucher, který platí tři měsíce. Všechna zrušení nebo změny do 12 hodin před schůzkou se považují za nedostavení se. Již domluvené schůzky, které jsou změněny a/nebo zrušeny 12 hodin nebo více před datem schůzky, budou klientovi účtovány.
 5. V případě neshody nebo nejasností ohledně data schůzky je rozhodující datum stanovené v administraci Testservice.nl.
 6. Pokud se klient nedostaví na schůzku včas, aniž by ji zrušil, nemůže Testservice.nl zaručit, že se dohodnutá služba ještě uskuteční. Pokud musí klient sjednat náhradní schůzku, náklady na zmeškanou schůzku zůstávají splatné, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
 7. Náhradní schůzku musí klient naplánovat do tří měsíců od původního data schůzky.
 8. Zrušení a/nebo odložení schůzky by mělo být provedeno písemně. Pokud klient nezrušil a/nebo neodložil schůzku včas, nebudou mu vráceny již zaplacené peníze, a to ani v případě, že nevyužil služeb Testservice.nl. Tato opatření platí bez ohledu na důvod zrušení služby.
 9. Klient má právo, aby se místo něj testu zúčastnil jiný klient, pokud tento klient splňuje profil stanovený společností Testservice.nl. Pokud klient nemůže nahradit jiného klienta, Testservice.nl nevrací již zaplacené peníze.


Článek 8 - Poskytování služeb

 1. Testservice.nl udělá vše pro to, aby dohodnuté služby provedla s maximální péčí, jak lze od dobrého poskytovatele služeb očekávat. Testservice.nl se zaručuje za profesionální a nezávislé služby. Všechny služby jsou prováděny na základě závazku úsilí, pokud není výsledek výslovně písemně dohodnut a podrobně popsán.
 2. Smlouva, na jejímž základě Testservice.nl poskytuje Služby, je vedoucí pro rozsah a rozsah služeb. Smlouva bude uzavřena pouze jménem Klienta. Třetí strany nemohou z obsahu služeb poskytovaných v souvislosti se Smlouvou odvozovat žádná práva.
 3. Informace a údaje poskytnuté klientem jsou základem, na kterém Testservice.nl nabízí své služby a na kterém jsou založeny ceny. Testservice.nl má právo upravit své služby a ceny, pokud se poskytnuté informace ukáží jako nesprávné a/nebo neúplné.
 4. Testservice.nl není povinna při poskytování Služeb postupovat podle pokynů Klienta, pokud se tím mění obsah nebo rozsah sjednaných Služeb. Pokud z pokynů vyplynou pro Testservice.nl dodatečné práce, je klient povinen zaplatit dodatečné dodatečné náklady na základě nové cenové nabídky.
 5. Testservice.nl je oprávněna využívat k provádění služeb třetí strany, pokud to uzná za vhodné.
 6. Pokud to povaha a trvání úkolu vyžadují, bude Testservice.nl informovat klienta o postupu prací v mezidobí dohodnutým způsobem.
 7. Provádění služeb je založeno na informacích poskytnutých klientem. Pokud je třeba informace změnit, může to mít důsledky pro případné zavedené plánování. Testservice.nl nikdy nenese odpovědnost za úpravu rozvrhu. Pokud dojde ke zpoždění zahájení, průběhu nebo dodání Služeb, protože Klient například neposkytl všechny požadované informace, nebo ne včas, nebo ne v požadovaném formátu, neposkytl dostatečnou součinnost, Testservice.nl neobdržel včas zálohu, nebo v důsledku jiných okolností, které jdou na vrub a riziko Klienta, došlo ke zpoždění, má Testservice.nl právo na přiměřené prodloužení dodací lhůty. Veškeré škody a dodatečné náklady v důsledku zpoždění z výše uvedených důvodů jdou na účet a riziko Klienta.


Článek 9 - Spolehlivost zkoušky

 1. Technologie testů používaná společností Testservice.nl byla validována VWS, RIVM a/nebo WHO (PCR testy a rychlý antigenní test SARS-CoV-2). Téměř ve všech případech tak získáte včas velmi spolehlivý výsledek testu. Vždy však existuje velmi malá pravděpodobnost (<1%) tzv. falešně pozitivního výsledku (klient není infikován, ale test ukazuje, že infikován je) a malá pravděpodobnost (<10%) falešně negativního výsledku (klient je infikován, ale test to neukazuje). Existuje také malá pravděpodobnost, že vzorek odebraný klientovi nebude možné testovat z jiných důvodů (např. nedávné užití léků v ústech, alkohol, výplachy úst a/nebo jiné kontaminace v ústech, krku a nosní dutině). V takovém případě Testservice.nl nabídne nový test, jakmile to bude možné, a bude se snažit poskytnout klientovi výsledek včas, aniž by poskytoval jakékoli záruky.
 2. Test tedy nikdy neposkytuje absolutní (100%) jistotu (spolehlivého) výsledku. Klient proto nemůže z výsledku testu vyvozovat žádná práva a Testservice.nl nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které by klientovi v této souvislosti mohly vzniknout.
 3. Testservice.nl velmi pečlivě hlídá proces testování a vydávání prohlášení non-COVID-19, ale Testservice.nl nemůže ve všech případech ručit a zaručit, že doklad non-COVID-19 bude skutečně vydán včas před cestou klienta nebo jinak. Někdy to není možné z různých důvodů, jak je uvedeno výše, a v případě, že to přepravce nebo země určení z tohoto důvodu nepovolí, Testservice.nl nenese odpovědnost za případné škody a/nebo náklady, které z toho mohou vyplývat.
 4. Testservice.nl dělá vše pro to, aby všechny námi zobrazené informace byly úplné, správné a aktuální. Nicméně Testservice.nl nemůže poskytnout žádné záruky ohledně spolehlivosti informací na našich webových stránkách, včetně informací o viru corona a dostupných testech. Veškeré informace o viru corona, různých typech testů a souvisejících tématech jsou založeny výhradně na zprávách oficiálních orgánů a mají čistě informativní charakter. Vzhledem k rychlému vývoji (lékařské) vědy o koronavirech je také na odpovědnosti každého, aby se správně a úplně informoval. Z informací poskytnutých společností Testservice.nl nelze vyvozovat žádná práva. Máte-li jakékoli pochybnosti nebo otázky týkající se koronaviru, léčebných metod, různých testů nebo jejich spolehlivosti, obraťte se na kvalifikovaného lékaře nebo na uznávanou (státní) instituci, jako je RIVM nebo GGD.


Článek 10 - Povinnosti klienta

 1. Klient je povinen poskytnout veškeré informace požadované společností Testservice.nl, jakož i příslušné přílohy a související informace a údaje včas a/nebo před zahájením prací a v požadované formě, aby bylo zajištěno správné a efektivní plnění Smlouvy. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek, že Testservice.nl nebude schopen plně vyřídit a/nebo doručit příslušné dokumenty. Důsledky takové situace jdou vždy na účet a riziko Klienta.
 2. Testservice.nl není povinna kontrolovat správnost a/nebo úplnost jí poskytnutých informací ani aktualizovat informace Klienta, pokud se v průběhu času změnily, ani neodpovídá za správnost a úplnost informací, které Testservice.nl shromažďuje pro třetí osoby a/nebo poskytuje třetím osobám v souvislosti se Smlouvou.
 3. Testservice.nl si může v případě potřeby pro uzavření smlouvy vyžádat další informace. V opačném případě je společnost Testservice.nl oprávněna odložit své činnosti až do obdržení informací, aniž by byla povinna poskytnout Klientovi jakoukoli náhradu. V případě změny okolností musí Klient informovat Testservice.nl neprodleně nebo nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co se o změně dozvěděl.
 4. Klient je povinen poskytnout společnosti Testservice.nl podle svého nejlepšího vědomí veškeré informace a součinnost, které Testservice.nl přiměřeně vyžaduje pro plnění Smlouvy.
 5. Klient je povinen se před poskytnutím služby identifikovat. Pokud se Klient nemůže identifikovat, má Testservice.nl právo odložit uzavření Smlouvy, dokud se Klient neidentifikuje, a to na účet a riziko Klienta.


Článek 11 - Doporučení

 1. Společnost Testservice.nl může na objednávku vypracovat poradenství, plán postupu, návrh, zprávu, plánování a/nebo zprávu za účelem poskytnutí služby. Obsah těchto rad není závazný a má pouze poradní charakter, ale společnost Testservice.nl dodržuje svou povinnost péče. Klientka se sama rozhodne, zda se bude radou řídit.
 2. Rady poskytované společností Testservice.nl v jakékoli formě nelze nikdy považovat za lékařské, právní, daňové a/nebo účetní rady. Testservice.nl nikdy nepovažuje toto poradenství za právní poradenství, a to ani v případě, že Testservice.nl pomáhá Klientovi při jednání. Pokud si Klient vykládá tuto radu jako právní a/nebo daňové poradenství, musí se nejprve poradit s odborníkem (právníkem/daňovým poradcem), který je v této oblasti vyškolen.
 3. Na první žádost Testservice.nl je klient povinen posoudit návrhy poskytnuté Testservice.nl. Pokud se Testservice.nl zdrží ve své práci, protože Klient neposkytne nebo neposkytne včas posouzení návrhu Testservice.nl, pak je Klient vždy odpovědný za všechny důsledky, které to může způsobit, jako je zpoždění.
 4. Z povahy služby vyplývá, že výsledek je vždy závislý na vnějších faktorech, které mohou ovlivnit zprávy a rady Testservice.nl, jako je kvalita, přesnost a včasnost požadovaných informací a údajů klienta a jeho zaměstnanců. Klient odpovídá za kvalitu a včasné a správné dodání požadovaných údajů a informací.
 5. Klient písemně oznámí společnosti Testservice.nl před zahájením prací všechny okolnosti, které ho zajímají nebo mohou zajímat, včetně bodů a priorit, které by měl řešit.


Článek 12 - Žádost o granty

 1. V zásadě celá aplikace prochází přes Testservice.nl. Odtud je žádost předána straně, která vyřizuje samotnou žádost. V případě potřeby bude tato třetí strana kontaktovat klienta přímo.
 2. V případě, že je žádost zamítnuta z důvodu nesprávnosti nebo neúplnosti informací, Testservice.nl o tom Klienta vyrozumí a poskytne mu 7 dní na poskytnutí správných a/nebo chybějících informací.
 3. Pokud je obdrženo zamítavé rozhodnutí o žádosti a příslušný orgán, který se podílí na schválení žádosti, otevřel možnost námitky a/nebo odvolacího řízení, může Testservice.nl, pokud k tomu dostane výslovný pokyn, pomoci klientovi s podpůrnými činnostmi. Strana zapojená do přidělení dané žádosti a/nebo klient se vždy rozhodnou na vlastní odpovědnost, zda budou postupovat podle takového odvolacího řízení. Žádost bude vždy podána na základě informací poskytnutých klientem. O námitce nebo odvolání rozhoduje výhradně příslušný orgán, který rozhoduje o vyhovění nebo zamítnutí dané žádosti. Testservice.nl bude během řízení o námitce a/nebo odvolání postupovat s náležitou péčí, ale nikdy není odpovědná za skutečné vyhovění nebo zamítnutí žádosti.
 4. Pro činnosti prováděné společností Testservice.nl, ať už v jakékoli formě, pokud jde o žádosti o dotace a řízení o námitkách nebo odvolání, platí obdobně ustanovení článku 9.


Článek 13 - Další práce a změny

 1. Pokud se v průběhu plnění Smlouvy ukáže, že je třeba Smlouvu upravit nebo že je na žádost Klienta nutné provést další práce, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku Klienta, je Klient povinen tyto dodatečné práce zaplatit podle dohodnuté sazby. Testservice.nl není povinna tomuto požadavku vyhovět a může požadovat, aby klient za tímto účelem uzavřel samostatnou smlouvu a/nebo se obrátil na oprávněnou třetí stranu.
 2. Pokud jsou dodatečné práce výsledkem nedbalosti ze strany Testservice.nl, Testservice.nl provedla nesprávný odhad nebo mohla dané práce rozumně předvídat, nebudou tyto náklady přeneseny na Klienta.


Článek 14 - Ceny a platby

 1. Všechny ceny jsou v zásadě bez daně z obratu (DPH), pokud není dohodnuto jinak.
 2. Testservice.nl provádí své služby podle dohodnuté sazby. Klient je povinen zaplatit dohodnutou sazbu před poskytnutím služby.
 3. Čas strávený na cestě jménem klienta a náklady spojené s cestou jsou účtovány klientovi.
 4. Klient je povinen plně uhradit náklady třetích stran, které jsou nasazeny společností Testservice.nl po schválení klientem, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
 5. Strany se mohou dohodnout, že Klient zaplatí zálohu. Pokud byla sjednána záloha, musí klient zálohu uhradit před zahájením poskytování služeb.
 6. Klient nemůže odvozovat žádná práva ani očekávání z předem vystaveného odhadu, pokud se strany výslovně nedohodly jinak.
 7. Testservice.nl je oprávněna každoročně zvyšovat platné ceny a sazby v souladu s platnou mírou inflace. Jiné změny cen v průběhu platnosti Smlouvy jsou možné pouze tehdy, pokud jsou výslovně uvedeny ve Smlouvě.
 8. Klient je povinen uhradit tyto náklady najednou, bez zúčtování nebo pozastavení, ve stanovené lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, na číslo účtu a údaje společnosti Testservice.nl, které jí byly sděleny.
 9. V případě likvidace, platební neschopnosti, úpadku, nedobrovolné likvidace nebo podání návrhu na zaplacení vůči Klientovi se platby a všechny ostatní závazky Klienta vyplývající ze Smlouvy stávají okamžitě splatnými.


Článek 15 - Ochrana soukromí, zpracování údajů a bezpečnost

 1. Testservice.nl nakládá s (osobními) údaji klienta opatrně a používá je pouze v souladu s platnými normami. Pokud o to Testservice.nl požádá, bude o tom klienta informovat.
 2. Klient je odpovědný za zpracování dat, která jsou zpracovávána pomocí služby od Testservice.nl. Klient rovněž zaručuje, že obsah údajů není protiprávní a neporušuje práva třetích stran. Klient odškodňuje Testservice.nl za jakékoli (právní) nároky související s těmito údaji nebo plněním Smlouvy.
 3. V případě, že Testservice.nl musí na základě Smlouvy zajistit zabezpečení informací, musí toto zabezpečení splňovat dohodnuté specifikace a úroveň zabezpečení, která vzhledem ke stavu techniky, citlivosti dat a souvisejícím nákladům není nepřiměřená.
 4. Testservice.nl je povinen sdílet osobní údaje klienta s GGD v případě, že má klient pozitivní výsledek testu.
 5. Testservice.nl zlikviduje osobní údaje Klienta po ukončení Služby.


Článek 16 - Pozastavení a zrušení

 1. Testservice.nl je oprávněna zadržet přijatá nebo realizovaná data, datové soubory a další, pokud klientka ještě (zcela) nesplnila své platební povinnosti. Toto právo zůstává nedotčeno, pokud existuje platný důvod pro odložení objednávky ze strany Testservice.nl.
 2. Testservice.nl je oprávněna odložit své závazky, jakmile se Klient dostane do prodlení s plněním jakéhokoli závazku vyplývajícího ze Smlouvy, včetně pozdní úhrady faktur. Pozastavení bude neprodleně písemně potvrzeno řediteli.
 3. Testservice.nl v takovém případě neodpovídá za žádnou škodu, ať už z jakéhokoli důvodu, vzniklou v důsledku pozastavení její práce.
 4. Pozastavení (a/nebo zrušení) nemá vliv na platební povinnosti objednatele za již provedené práce. Klient je dále povinen nahradit společnosti Testservice.nl jakoukoli finanční ztrátu, která společnosti Testservice.nl vznikne v důsledku neplnění povinností ze strany Klienta.


Článek 17 - Vyšší moc

 1. Testservice.nl nenese odpovědnost, pokud nemůže plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy z důvodu vyšší moci.
 2. Vyšší moc na straně Testservice.nl zahrnuje mimo jiné: (i) vyšší moc dodavatelů společnosti Testservice.nl, (ii) řádné neplnění povinností dodavatelů předepsaných nebo doporučených společnosti Testservice.nl Klientem nebo jejími třetími stranami, (iii) nedostatky softwaru nebo jakýchkoli třetích stran podílejících se na realizaci služby, (iv) vládní opatření, (v) výpadek elektrické energie, internetu, datové sítě a/nebo telekomunikačních zařízení, (vi) nemoc zaměstnanců společnosti Testservice.nl nebo jejích poradců a (vii) další situace, které jsou mimo kontrolu společnosti Testservice.nl.nl nebo jejích poradců a (vii) jiné situace, které podle názoru Testservice.nl nemůže ovlivnit a které dočasně nebo trvale brání Testservice.nl v plnění jejích povinností.
 3. V případě vyšší moci jsou obě strany oprávněny dohodu zcela nebo částečně vypovědět. Veškeré náklady vynaložené před ukončením Smlouvy hradí v takovém případě Klient. Testservice.nl není povinen nahradit Klientovi jakoukoli ztrátu způsobenou takovým odstoupením.


Článek 18 - Omezení odpovědnosti

 1. Pokud není dosaženo výsledku stanoveného ve Smlouvě, jedná se o nedostatek na straně Testservice.nl pouze tehdy, pokud Testservice.nl tento výsledek výslovně přislíbila při přijetí Smlouvy.
 2. V případě zaviněných nedostatků Testservice.nl je Testservice.nl povinna uhradit náhradu škody pouze tehdy, pokud Klient prohlásil Testservice.nl za neplatiče do 14 dnů od zjištění nedostatku a Testservice.nl následně tento nedostatek v přiměřené lhůtě neodstranila. Oznámení o neplnění povinností musí být podáno písemně a musí obsahovat přesný popis/odůvodnění neplnění povinností, aby Testservice.nl mohl adekvátně reagovat.
 3. V případě, že poskytování Služeb ze strany Testservice.nl vede k odpovědnosti Testservice.nl, je tato odpovědnost omezena na celkovou částku fakturovanou v rámci Smlouvy, avšak pouze s ohledem na přímé škody, které Klient utrpěl, pokud škoda nevznikla v důsledku úmyslu nebo úmyslně hraničícího s nedbalostí ze strany Testservice.nl. Přímou škodou se rozumí: přiměřené náklady vynaložené na omezení nebo zabránění přímé škody, zjištění příčiny škody, přímé škody, odpovědnosti a způsobu vymáhání.
 4. Testservice.nl výslovně vylučuje jakoukoli odpovědnost za následné škody. Testservice.nl neodpovídá za nepřímé škody, obchodní škody, ušlý zisk a/nebo utrpěné ztráty, ušlé úspory, škody způsobené stagnací podnikání, ztrátu majetku, škody způsobené prodlením, škody způsobené úroky a nehmotné škody.
 5. Klient odškodňuje společnost Testservice.nl za všechny nároky třetích stran z důvodu vady vzniklé v důsledku služby poskytnuté Klientem třetí straně, která se skládala také ze služeb poskytnutých společností Testservice.nl, pokud Klient neprokáže, že škoda byla způsobena výhradně službou poskytnutou společností Testservice.nl.
 6. Jakékoli poradenství poskytnuté Testservice.nl na základě neúplných a/nebo nesprávných informací poskytnutých Klientem není nikdy důvodem k odpovědnosti Testservice.nl.
 7. Obsah rad poskytovaných společností Testservice.nl není závazný a má pouze poradní charakter. Klientka se na vlastní odpovědnost rozhodne, zda se bude řídit návrhy a radami Testservice.nl, které jsou v něm uvedeny. Veškeré důsledky plynoucí z dodržování rad jdou na účet a riziko klienta. Klientka má vždy právo učinit vlastní rozhodnutí, které se odchyluje od poradenství poskytovaného společností Testservice.nl. Testservice.nl není v takovém případě vázán žádnou formou náhrady škody.
 8. Pokud je klientem nebo jeho jménem přizvána třetí osoba, nemůže Testservice.nl nikdy nést odpovědnost za jednání a poradenství třetí osoby přizvané klientem, ani za zpracování výsledků (vypracovaného poradenství) třetí osoby přizvané klientem ve vlastním poradenství Testservice.nl.
 9. Testservice.nl nezaručuje, že výsledky poskytované služby jsou vždy spolehlivé.
 10. Testservice.nl neodpovídá za správný a úplný přenos obsahu e-mailu zaslaného Testservice.nl nebo jeho jménem, ani za jeho včasné přijetí.
 11. Veškeré nároky Klienta z nedostatků na straně Testservice.nl zanikají, pokud nejsou písemně a odůvodněně oznámeny Testservice.nl do jednoho roku poté, co se Klient dozvěděl nebo mohl dozvědět o skutečnostech, na nichž zakládá své nároky. Jeden rok po ukončení Smlouvy mezi stranami zaniká odpovědnost společnosti Testservice.nl.


Článek 19 - Utajení

 1. Testservice.nl a klient se zavazují k důvěrnosti všech důvěrných informací získaných v rámci úkolu. Důvěrnost vyplývá ze zadání a musí být rovněž předpokládána, pokud lze důvodně předpokládat, že se jedná o důvěrné informace. Důvěrnost se neuplatní, pokud jsou příslušné informace již veřejně/obecně známé, informace nejsou důvěrné a/nebo informace nebyly sděleny Testservice.nl Klientem v průběhu trvání Smlouvy a/nebo je Testservice.nl získala jiným způsobem.
 2. Důvěrnost se týká zejména poradenství, zpráv, návrhů, pracovních metod a/nebo zpráv vypracovaných společností Testservice.nl v souvislosti se zakázkou klienta. Klient má výslovně zakázáno sdílet obsah se zaměstnanci, kteří nejsou oprávněni se s ním seznámit, a s (neoprávněnými) třetími stranami. Testservice.nl bude navíc vždy nakládat s citlivými obchodními informacemi poskytnutými klientem s náležitou péčí.
 3. Pokud je Testservice.nl ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí povinna poskytnout (také) důvěrné informace třetí osobě určené zákonem nebo soudním rozhodnutím a Testservice.nl se nemůže odvolat na právo na nezveřejnění, není Testservice.nl povinna k žádné náhradě a nedává Klientovi žádný důvod k odstoupení od Smlouvy.
 4. Předávání nebo šíření informací třetím stranám a/nebo zveřejňování prohlášení, rad nebo výtvorů poskytnutých společností Testservice.nl třetím stranám vyžaduje písemný souhlas společnosti Testservice.nl, pokud takový souhlas není předem výslovně dohodnut. Klient je povinen odškodnit Testservice.nl za jakékoli nároky takových třetích stran v důsledku spoléhání se na takové informace šířené bez písemného souhlasu Testservice.nl.
 5. Testservice.nl a Klient ukládají povinnost mlčenlivosti také třetím stranám, které povolávají.


Článek 20 - Ochrana a správnost informací

 1. Klient odpovídá za správnost, spolehlivost a úplnost všech údajů, informací, dokumentů a/nebo záznamů v jakékoli formě, které poskytne společnosti Testservice.nl v rámci Smlouvy, jakož i za údaje, které získal od třetích stran a které byly společnosti Testservice.nl poskytnuty za účelem realizace Služby.
 2. Klient se zbavuje odpovědnosti za to, že nesplnil nebo nesplnil včas své povinnosti týkající se včasného poskytnutí všech správných, spolehlivých a úplných údajů, informací, dokumentů a/nebo záznamů.
 3. Klient odškodňuje Testservice.nl za všechny nároky Klienta a třetích osob zaměstnaných Testservice.nl, jakož i klientů Klienta, které vzniknou v důsledku nezískání (včas) jakýchkoli dotací a/nebo povolení požadovaných v rámci plnění Smlouvy.
 4. Klient odškodňuje společnost Testservice.nl za všechny nároky třetích stran vyplývající z práce vykonané pro Klienta, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví k datům a informacím poskytnutým Klientem, které mohou být použity při plnění Smlouvy, a/nebo za jednání či opomenutí Klienta vůči třetí straně (stranám).
 5. Pokud Klient poskytne společnosti Testservice.nl elektronické soubory, software nebo nosiče informací, zaručuje, že tyto neobsahují viry a vady.


Článek 21 - Stížnosti

 1. Pokud klient není spokojen se službami společnosti Testservice.nl nebo má jiné stížnosti na provedení objednávky, je povinen tyto stížnosti nahlásit co nejdříve, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od události, která vedla ke stížnosti. Stížnosti lze hlásit ústně nebo písemně prostřednictvím info@testservice.nl s předmětem "Stížnost". Můžete také použít formulář stížnosti na webových stránkách.
 2. Aby se Testservice.nl mohl stížností zabývat, musí ji Klient dostatečně odůvodnit a/nebo vysvětlit. Pokud máte potíže s formulací stížnosti nebo s jejím vyjádřením, můžete se obrátit na e-mail. michael@testservice.nl. Budete kontaktováni, abyste pomohli s podáním stížnosti.
 3. Testservice.nl odpoví co nejdříve, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od obdržení stížnosti.
 4. Strany se pokusí společně dosáhnout řešení.
 5. V nepravděpodobném případě, že strany nemohou najít řešení společně, lze stížnost předložit nezávislému úředníkovi pro stížnosti. Stížnost lze podat prostřednictvím www.degeschillencommissiezorg.nl předložit.


Článek 22 - Rozhodné právo

 1. Na právní vztah mezi Testservice.nl a Klientem se vztahuje nizozemské právo.
 2. Testservice.nl je oprávněna tyto podmínky změnit a bude o tom Klienta informovat.
 3. V případě překladu těchto všeobecných obchodních podmínek je rozhodující nizozemská verze.
 4. Veškeré spory, které vzniknou na základě nebo v důsledku Smlouvy mezi Testservice.nl a Klientem, budou řešeny příslušným soudem v Amsterdamu, pokud závazné právní předpisy nestanoví jiný příslušný soud.

Diemen 18. dubna 2021