Γενικοί όροι και προϋποθέσεις Health Services The Netherlands B.V.

Η εταιρεία Besloten vennootschap met gewone structuur Health Services The Netherlands B.V. (στο εξής: Testservice.nl) είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82046484 και εδρεύει στη διεύθυνση Stammerhove 3 (1112VA) στο Diemen.

Άρθρο 1 - Ορισμοί

 1. Στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται με την ακόλουθη έννοια, εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά.
 2. Προσφορά: Οποιαδήποτε προσφορά ή προσφορά προς τον Πελάτη για την παροχή Υπηρεσιών από την Testservice.nl.
 3. Εταιρεία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επάγγελμα ή επιχείρηση.
 4. Καταναλωτής: Το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί κατά την άσκηση επαγγέλματος ή επιχείρησης.
 5. Υπηρεσίες: Όλες οι εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και των συμβουλών που αποσκοπούν στην πρόληψη ή τη θεραπεία του πελάτη από την προσβολή από ασθένεια ή στην αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του. Η κύρια υπηρεσία της δοκιμής Testservice.nl συνίσταται στην προσφορά ή/και την εκτέλεση (ή την εκτέλεση) δοκιμών που δείχνουν εάν ο Πελάτης έχει μολυνθεί ή όχι από μια συγκεκριμένη ασθένεια.
 6. Πάροχος υπηρεσιών: Besloten vennootschap met gewone structuur Testservice.nl The Netherlands B.V. h.o.d.n. Testservice.nl, που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, έχει την καταστατική της έδρα στις Κάτω Χώρες και προσφέρει υπηρεσίες στον Πελάτη στο εξής: Testservice.nl.
 7. Πελάτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο ενός επαγγέλματος ή μιας επιχείρησης το οποίο έχει διορίσει την Testservice.nl, έχει παραχωρήσει έργα στην Testservice.nl για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την Testservice.nl, ή στο οποίο η Testservice.nl έχει υποβάλει πρόταση βάσει συμφωνίας.
 8. Συμφωνία: Κάθε συμφωνία και άλλες υποχρεώσεις μεταξύ του Πελάτη και της Testservice.nl, καθώς και οι προτάσεις της Testservice.nl για υπηρεσίες που παρέχονται από την Testservice.nl στον Πελάτη και οι οποίες γίνονται αποδεκτές από τον Πελάτη και εκτελούνται από την Testservice.nl, με τις οποίες οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν ένα αδιαίρετο σύνολο.


Άρθρο 2 - Εφαρμογή

 1. Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για κάθε Προσφορά της Testservice.nl, για κάθε Συμφωνία μεταξύ της Testservice.nl και του Πελάτη και για κάθε υπηρεσία που προσφέρεται από την Testservice.nl.
 2. Πριν από τη σύναψη μιας συμφωνίας, ο Πελάτης θα λάβει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν αυτό δεν είναι εύλογα εφικτό, η Testservice.nl θα υποδείξει στον Πελάτη με ποιον τρόπο ο Πελάτης μπορεί να ελέγξει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
 3. Απόκλιση από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν είναι δυνατή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η απόκλιση από αυτούς τους γενικούς όρους, εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί ρητά και εγγράφως με την Testservice.nl.
 4. Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για πρόσθετες, τροποποιημένες και επακόλουθες αναθέσεις από τον Πελάτη.
 5. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Πελάτη αποκλείονται.
 6. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρες ή ακυρώνονται εν μέρει ή στο σύνολό τους, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων παραμένουν σε ισχύ και η άκυρη ή οι άκυρες διατάξεις αντικαθίστανται από διάταξη που έχει την ίδια ισχύ με την αρχική διάταξη.
 7. Οι αβεβαιότητες σχετικά με το περιεχόμενο, την επεξήγηση ή τις καταστάσεις που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες γενικούς όρους πρέπει να αξιολογούνται και να εξηγούνται στο πνεύμα των παρόντων γενικών όρων.
 8. Η εφαρμογή των άρθρων 7:404 και 7:407 παράγραφος 2 του ολλανδικού αστικού κώδικα αποκλείεται ρητά.
 9. Εάν στους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις γίνεται αναφορά σε αυτήν/αυτόν, αυτό θα πρέπει επίσης να νοείται ως αναφορά σε αυτόν/αυτήν, εάν και στο βαθμό που ισχύει.
 10. Σε περίπτωση που η Testservice.nl δεν έχει απαιτήσει πάντοτε τη συμμόρφωση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, διατηρεί το δικαίωμά της να απαιτήσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες Γενικούς Όρους εν όλω ή εν μέρει.


Άρθρο 3 - Η προσφορά

 1. Όλες οι προσφορές της Testservice.nl είναι αδέσμευτες, εκτός εάν αναφέρεται ρητά και εγγράφως το αντίθετο. Εάν η Προσφορά είναι περιορισμένη ή ισχύει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην Προσφορά.
 2. Η Testservice.nl δεσμεύεται από μια Προσφορά μόνο εάν επιβεβαιωθεί εγγράφως από τον Πελάτη. Ωστόσο, η Testservice.nl έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη συμφωνίας με έναν (δυνητικό) πελάτη για βάσιμο λόγο.
 3. Η προσφορά περιέχει περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η περιγραφή είναι επαρκώς συγκεκριμένη, ώστε ο Πελάτης να είναι σε θέση να αξιολογήσει σωστά την προσφορά. Οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στην προσφορά είναι απλώς ενδεικτικές και δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο αποζημίωσης ή διάλυσης της συμφωνίας.
 4. Οι προσφορές ή οι τιμές δεν ισχύουν αυτόματα για τις παραγγελίες που ακολουθούν.
 5. Οι χρόνοι παράδοσης στην προσφορά της Testservice.nl είναι κατ' αρχήν ενδεικτικοί και δεν παρέχουν στον Πελάτη δικαίωμα διάλυσης ή αποζημίωσης κατά την υπέρβασή τους, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά το αντίθετο.


Άρθρο 4 - Σύναψη της συμφωνίας

 1. Η συμφωνία συνάπτεται όταν αποσταλεί επιβεβαίωση του ραντεβού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο πελάτης.
 2. Η Testservice.nl έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την (υπογεγραμμένη) Συμφωνία εντός 1 εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή της αποδοχής.
 3. Η Testservice.nl δεν δεσμεύεται από μια Προσφορά εάν ο Πελάτης μπορούσε εύλογα να αναμένει ή έπρεπε να κατανοήσει ότι η Προσφορά περιέχει προφανές λάθος ή τυπογραφικό σφάλμα. Ο πελάτης δεν μπορεί να αντλήσει κανένα δικαίωμα από αυτό το λάθος ή σφάλμα.
 4. Εάν ο Πελάτης ακυρώσει μια παραγγελία που έχει ήδη επιβεβαιωθεί, το πραγματικό κόστος που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που δαπανήθηκε) χρεώνεται στον Πελάτη.
 5. Κάθε συμφωνία που συνάπτεται με την Testservice.nl ή κάθε έργο που ανατίθεται στην Testservice.nl από τον Πελάτη, ανήκει στην εταιρεία και όχι σε άτομο που συνδέεται με την Testservice.nl.
 6. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του Πελάτη αποκλείεται, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
 7. Εάν η συμφωνία συνάπτεται από περισσότερους πελάτες, κάθε πελάτης είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνος για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία.


Άρθρο 5 - Διάρκεια της συμφωνίας

 1. Η συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν το περιεχόμενο, η φύση ή το πεδίο εφαρμογής της ανάθεσης υπαγορεύει ότι συνάπτεται για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια της ανάθεσης εξαρτάται επίσης από εξωτερικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της ποιότητας και της επικαιρότητας των πληροφοριών που λαμβάνει η Testservice.nl από τον Πελάτη.
 2. Τόσο ο Πελάτης όσο και η Testservice.nl μπορούν να λύσουν τη Συμφωνία λόγω αποδιδόμενης αποτυχίας στην εκπλήρωση της Συμφωνίας, εάν το άλλο μέρος έχει κηρυχθεί εγγράφως έκπτωτο και του έχει δοθεί εύλογη προθεσμία για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κανονικά. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τις υποχρεώσεις πληρωμής και συνεργασίας του Πελάτη.
 3. Η λύση της σύμβασης δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις πληρωμής του πελάτη, εφόσον η Testservice.nl έχει ήδη εκτελέσει εργασίες ή παραδώσει υπηρεσίες κατά τη στιγμή της λύσης. Ο πελάτης πρέπει να καταβάλει τη συμφωνηθείσα αποζημίωση.
 4. Σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της συμφωνίας, ο πελάτης οφείλει στην Testservice.nl το πραγματικό κόστος που έχει προκύψει μέχρι τότε, με τη συμφωνηθείσα (ωριαία) τιμή. Η χρονική καταχώριση της Testservice.nl είναι η πρώτη σε αυτό το θέμα.
 5. Τόσο ο Πελάτης όσο και η Testservice.nl μπορούν να καταγγείλουν εγγράφως τη Συμφωνία με άμεση ισχύ, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, εάν ένα από τα μέρη βρίσκεται σε αναστολή πληρωμών, έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης ή εάν η σχετική εταιρεία τελειώσει υπό εκκαθάριση. Εάν προκύψει μια κατάσταση όπως αναφέρεται παραπάνω, η Testservice.nl δεν υποχρεούται ποτέ να επιστρέψει χρήματα που έχουν ήδη λάβει ή/και να αποζημιώσει για ζημίες.


Άρθρο 6 - Συναίνεση

 1. Για την εκτέλεση της συμφωνίας απαιτείται η συγκατάθεση του πελάτη.
 2. Η Testservice.nl ενημερώνει τον Πελάτη με σαφήνεια, και εφόσον ζητηθεί γραπτώς, σχετικά με τις προβλεπόμενες Υπηρεσίες, τις εξελίξεις και τη θεραπεία. Η Testservice.nl ενημερώνει τον Πελάτη που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών με τρόπο που να ταιριάζει στην κατανόησή του.
 3. Προγραμματίζοντας μια Υπηρεσία, ο Πελάτης δίνει ρητή και ξεκάθαρη συγκατάθεση. Αυτό πληροί την απαίτηση της συγκατάθεσης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο Πελάτης δεν έχει ακόμη συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών, οπότε απαιτείται επίσης η συγκατάθεση του γονέα ή των γονέων ή/και του νόμιμου εκπροσώπου ή των νόμιμων εκπροσώπων. Ωστόσο, η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα (των γονέων) ή/και του νόμιμου εκπροσώπου (των νόμιμων εκπροσώπων), εάν αυτό είναι προφανώς απαραίτητο για την αποτροπή σοβαρής βλάβης του Πελάτη και εάν ο Πελάτης εξακολουθεί να έχει μια καλά μελετημένη επιθυμία για την παροχή της υπηρεσίας ακόμη και μετά την άρνηση της συγκατάθεσης.


Άρθρο 7 - Συμφωνίες ακύρωσης

 1. Εάν η έναρξη ή η πρόοδος της υπηρεσίας καθυστερήσει, π.χ. επειδή ο Πελάτης δεν έχει παράσχει ή δεν έχει παράσχει εγκαίρως όλες τις ζητούμενες πληροφορίες, δεν συνεργάζεται επαρκώς, η (προκαταβολή) πληρωμή δεν έχει παραληφθεί εγκαίρως από την Testservice.nl, ή λόγω άλλων περιστάσεων, οι οποίες βαρύνουν τον Πελάτη, έχει σημειωθεί καθυστέρηση, η Testservice.nl δικαιούται εύλογη παράταση του χρόνου εκτέλεσης. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την καθυστέρηση ενός προηγούμενου ραντεβού.
 2. Η Testservice.nl έχει πάντα το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει ένα ήδη κλεισμένο ραντεβού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ενημερώσει τον Πελάτη τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.
 3. Η Testservice.nl προσπαθεί να παρέχει την Υπηρεσία εντός του συμφωνημένου χρονικού πλαισίου, στο βαθμό που αυτό μπορεί να αναμένεται εύλογα από αυτήν. Σε περίπτωση επείγοντος, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει την αμοιβή που συμφωνήθηκε εκ των προτέρων.
 4. Ένα καθορισμένο ραντεβού μπορεί να αλλάξει ή/και να ακυρωθεί δωρεάν από τον Πελάτη έως και 1 ημέρα πριν από την ημερομηνία έναρξης. Εάν ο Πελάτης ακυρώσει ή/και αλλάξει το ραντεβού μεταξύ 1 ημέρας και 12 ωρών πριν από το ραντεβού, ο Πελάτης δικαιούται ένα κουπόνι, το οποίο ισχύει για τρεις μήνες. Όλες οι ακυρώσεις ή αλλαγές εντός 12 ωρών πριν από το ραντεβού θεωρούνται μη εμφάνιση. Τα ήδη κλεισμένα ραντεβού που τροποποιούνται ή/και ακυρώνονται 12 ώρες ή περισσότερο πριν από την ημερομηνία του ραντεβού θα χρεώνονται στον πελάτη.
 5. Σε περίπτωση διαφωνίας ή ασάφειας σχετικά με την ημερομηνία του ραντεβού, η ημερομηνία που έχει προγραμματιστεί στη διαχείριση της Testservice.nl είναι η επικρατέστερη.
 6. Εάν ο Πελάτης δεν εμφανιστεί εγκαίρως σε ένα ραντεβού χωρίς ακύρωση, η Testservice.nl δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η συμφωνηθείσα Υπηρεσία μπορεί να πραγματοποιηθεί. Εάν ο Πελάτης πρέπει να κλείσει ραντεβού αντικατάστασης, το κόστος του χαμένου ραντεβού παραμένει οφειλόμενο, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά το αντίθετο.
 7. Ο πελάτης πρέπει να προγραμματίσει το ραντεβού αντικατάστασης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία του αρχικού ραντεβού.
 8. Η ακύρωση ή/και η αναβολή του ραντεβού πρέπει να γίνεται γραπτώς. Εάν ο Πελάτης δεν έχει ακυρώσει ή/και αναβάλει εγκαίρως το ραντεβού, ο Πελάτης δεν θα λάβει επιστροφή των ήδη καταβληθέντων χρημάτων, ακόμη και αν ο Πελάτης δεν έχει χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες της Testservice.nl. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από τον λόγο ακύρωσης της υπηρεσίας.
 9. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από άλλον πελάτη να συμμετάσχει σε μια δοκιμή στη θέση του, εφόσον ο πελάτης αυτός πληροί το προφίλ που έχει οριστεί από την Testservice.nl. Εάν ο Πελάτης δεν μπορεί να αντικαταστήσει άλλον πελάτη, τότε η Testservice.nl δεν θα επιστρέψει τα χρήματα που έχουν ήδη καταβληθεί.


Άρθρο 8 - Εκτέλεση υπηρεσιών

 1. Η Testservice.nl θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκτελέσει τη συμφωνηθείσα υπηρεσία με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, όπως μπορεί να αναμένεται από έναν καλό πάροχο υπηρεσιών. Η Testservice.nl εγγυάται μια επαγγελματική και ανεξάρτητη υπηρεσία. Όλες οι Υπηρεσίες εκτελούνται με βάση τη δέσμευση προσπάθειας, εκτός εάν ένα αποτέλεσμα έχει συμφωνηθεί ρητά εγγράφως και περιγράφεται λεπτομερώς.
 2. Η Συμφωνία βάσει της οποίας η Testservice.nl παρέχει τις Υπηρεσίες, είναι καθοριστική για το εύρος και την έκταση των υπηρεσιών. Η Συμφωνία θα εκτελείται μόνο για λογαριασμό του Πελάτη. Τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να αντλήσουν δικαιώματα από το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχονται σε σχέση με τη συμφωνία.
 3. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη αποτελούν τη βάση στην οποία η Testservice.nl προσφέρει τις Υπηρεσίες της και στην οποία βασίζονται οι τιμές. Η Testservice.nl έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τις υπηρεσίες και τις τιμές της εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες αποδειχθούν εσφαλμένες ή/και ελλιπείς.
 4. Κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών, η Testservice.nl δεν υποχρεούται ούτε απαιτείται να ακολουθεί τις οδηγίες του Πελάτη, εάν αυτές αλλάζουν το περιεχόμενο ή το πεδίο εφαρμογής των συμφωνημένων Υπηρεσιών. Εάν οι οδηγίες οδηγήσουν σε πρόσθετες εργασίες για την Testservice.nl, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το πρόσθετο πρόσθετο κόστος αναλόγως, βάσει νέας προσφοράς.
 5. Η Testservice.nl έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τρίτους για την εκτέλεση των Υπηρεσιών κατά την κρίση της.
 6. Εάν η φύση και η διάρκεια της ανάθεσης το απαιτούν, η Testservice.nl θα ενημερώνει τον Πελάτη για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ενδιάμεσο διάστημα με τον συμφωνημένο τρόπο.
 7. Η εκτέλεση των Υπηρεσιών βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχει ο Πελάτης. Εάν οι πληροφορίες πρέπει να τροποποιηθούν, αυτό μπορεί να έχει συνέπειες για έναν ενδεχόμενο καθιερωμένο σχεδιασμό. Η Testservice.nl δεν ευθύνεται ποτέ για την προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος. Εάν η έναρξη, η πρόοδος ή η παράδοση των Υπηρεσιών καθυστερήσει επειδή, για παράδειγμα, ο Πελάτης δεν παρείχε όλες τις ζητούμενες πληροφορίες ή όχι εγκαίρως ή όχι στην επιθυμητή μορφή, δεν παρέχει επαρκή συνεργασία, η Testservice.nl δεν έλαβε εγκαίρως οποιαδήποτε προκαταβολή ή λόγω άλλων περιστάσεων, οι οποίες οφείλονται σε βάρος και με ευθύνη του Πελάτη, υπάρχει καθυστέρηση, η Testservice.nl δικαιούται εύλογη παράταση του χρόνου παράδοσης. Όλες οι ζημιές και τα πρόσθετα έξοδα ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης που οφείλεται σε αιτία όπως αναφέρεται παραπάνω βαρύνουν τον Πελάτη και τον ίδιο τον κίνδυνο.


Άρθρο 9 - Αξιοπιστία των δοκιμών

 1. Η τεχνολογία δοκιμών που χρησιμοποιεί η Testservice.nl έχει επικυρωθεί από το VWS, το RIVM και/ή τον ΠΟΥ (δοκιμές PCR και γρήγορη δοκιμή αντιγόνου SARS-CoV-2). Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αυτό παρέχει ένα πολύ αξιόπιστο αποτέλεσμα της δοκιμής εγκαίρως. Ωστόσο, υπάρχει πάντα μια πολύ μικρή πιθανότητα (<1%) ενός λεγόμενου ψευδώς θετικού αποτελέσματος (ο πελάτης δεν έχει μολυνθεί, αλλά η εξέταση δείχνει ότι ο πελάτης έχει μολυνθεί) και μια μικρή πιθανότητα (<10%) ενός ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος (ο πελάτης έχει μολυνθεί, αλλά η εξέταση δεν το δείχνει). Υπάρχει επίσης μια μικρή πιθανότητα το δείγμα που λαμβάνεται από τον Πελάτη να μην μπορεί να εξεταστεί για άλλους λόγους (για παράδειγμα πρόσφατη χρήση φαρμάκων από το στόμα, αλκοόλ, στοματικές πλύσεις ή/και άλλες μολύνσεις στο στόμα, το λαιμό και τη μύτη). Σε αυτή την περίπτωση η Testservice.nl θα προσφέρει ένα νέο τεστ το συντομότερο δυνατό και θα προσπαθήσει να παράσχει στον Πελάτη ένα αποτέλεσμα εγκαίρως, χωρίς να δίνει καμία εγγύηση.
 2. Επομένως, μια εξέταση δεν προσφέρει ποτέ απόλυτη (100%) βεβαιότητα για ένα (αξιόπιστο) αποτέλεσμα. Συνεπώς, ο Πελάτης δεν μπορεί να αντλήσει κανένα δικαίωμα από το αποτέλεσμα μιας δοκιμής και η Testservice.nl δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστεί ο Πελάτης από αυτή την άποψη.
 3. Η Testservice.nl παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τη διαδικασία ελέγχου και την έκδοση μιας δήλωσης non-COVID-19, αλλά η Testservice.nl δεν μπορεί να εγγυηθεί σε όλες τις περιπτώσεις ότι ένα έγγραφο non-COVID-19 θα εκδοθεί εγκαίρως πριν από το ταξίδι του Πελάτη ή άλλως πως. Μερικές φορές αυτό δεν είναι δυνατό για διάφορους λόγους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιτρέπεται από τον μεταφορέα ή τη χώρα προορισμού για το λόγο αυτό, η Testservice.nl δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή/και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από αυτό.
 4. Η Testservice.nl καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που εμφανίζονται από εμάς είναι πλήρεις, σωστές και ενημερωμένες. Παρ' όλα αυτά, η Testservice.nl δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση σχετικά με την αξιοπιστία των πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τον ιό corona και τις διαθέσιμες δοκιμές. Όλες οι πληροφορίες που παρέχουμε σχετικά με τον ιό corona, τους διάφορους τύπους εξετάσεων και τα σχετικά θέματα βασίζονται αποκλειστικά σε εκθέσεις επίσημων φορέων και είναι καθαρά ενημερωτικές. Επίσης, ενόψει της ραγδαίας ανάπτυξης της (ιατρικής) επιστήμης γύρω από τον κορονοϊό, είναι ευθύνη του καθενός να ενημερωθεί σωστά και πλήρως. Από τις πληροφορίες που παρέχονται από την Testservice.nl δεν μπορούν να προκύψουν δικαιώματα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες ή ερωτήσεις σχετικά με τον κορονοϊό, τις μεθόδους θεραπείας, τις διάφορες εξετάσεις ή την αξιοπιστία τους, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ιατρό ή με έναν αναγνωρισμένο (κρατικό) φορέα, όπως το RIVM ή το GGD.


Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις του πελάτη

 1. Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει όλες τις πληροφορίες που ζητούνται από την Testservice.nl, καθώς και τα σχετικά συνημμένα και συναφή στοιχεία και πληροφορίες εγκαίρως ή/και πριν από την έναρξη των εργασιών και στην επιθυμητή μορφή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εκτέλεση της συμφωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Testservice.nl ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκτελέσει ή/και να παραδώσει πλήρως τα σχετικά έγγραφα. Οι συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης βαρύνουν πάντοτε τον Πελάτη.
 2. Η Testservice.nl δεν υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα και/ή την πληρότητα των πληροφοριών που της παρέχονται ή να ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με τις πληροφορίες εάν αυτές έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, ούτε η Testservice.nl είναι υπεύθυνη για την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που συντάσσονται από την Testservice.nl για τρίτους και/ή παρέχονται σε τρίτους στο πλαίσιο της Συμφωνίας.
 3. Η Testservice.nl μπορεί, εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της συμφωνίας, να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες. Σε αντίθετη περίπτωση, η Testservice.nl έχει το δικαίωμα να αναβάλει τις δραστηριότητές της μέχρι να λάβει τις πληροφορίες, χωρίς να είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποζημίωση στον Πελάτη για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Testservice.nl αμέσως ή το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών αφότου η αλλαγή γίνει γνωστή.
 4. Ο Πελάτης παρέχει στην Testservice.nl, εξ όσων γνωρίζει, όλες τις πληροφορίες και τη συνεργασία που η Testservice.nl εύλογα απαιτεί για την εκτέλεση της Συμφωνίας.
 5. Ο Πελάτης υποχρεούται να ταυτοποιηθεί πριν από την παροχή της Υπηρεσίας. Εάν ο Πελάτης δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, η Testservice.nl έχει το δικαίωμα να αναβάλει την εκτέλεση της Σύμβασης έως ότου ο Πελάτης ταυτοποιηθεί, για λογαριασμό και με ευθύνη του Πελάτη.


Άρθρο 11 - Συστάσεις

 1. Η Testservice.nl μπορεί, εφόσον της ανατεθεί, να συντάξει συμβουλές, σχέδιο προσέγγισης, σχεδιασμό, έκθεση, προγραμματισμό ή/και έκθεση με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας. Το περιεχόμενο των συμβουλών αυτών δεν είναι δεσμευτικό και έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά η Testservice.nl θα συμμορφωθεί με το καθήκον επιμέλειας που της αναλογεί. Ο πελάτης αποφασίζει με δική του ευθύνη αν θα ακολουθήσει τη συμβουλή.
 2. Οι συμβουλές που παρέχονται από την Testservice.nl, με οποιαδήποτε μορφή, δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται ιατρικές, νομικές, φορολογικές ή/και λογιστικές συμβουλές. Η Testservice.nl δεν θα θεωρήσει ποτέ τις συμβουλές αυτές ως νομικές συμβουλές, ακόμη και αν η Testservice.nl βοηθά τον Πελάτη σε διαπραγματεύσεις. Εάν ο Πελάτης ερμηνεύει την παρούσα συμβουλή ως νομική ή/και φορολογική συμβουλή, ο Πελάτης πρέπει πρώτα να συμβουλευτεί έναν ειδικό (δικηγόρο/φορολογικό σύμβουλο) που έχει εκπαιδευτεί στον τομέα αυτό.
 3. Με το πρώτο αίτημα της Testservice.nl, ο Πελάτης υποχρεούται να αξιολογήσει τις προτάσεις της Testservice.nl. Εάν η Testservice.nl καθυστερήσει στο έργο της, επειδή ο Πελάτης δεν παρέχει ή δεν παρέχει εγκαίρως μια αξιολόγηση σε μια πρόταση της Testservice.nl, τότε ο Πελάτης είναι ανά πάσα στιγμή υπεύθυνος για οποιεσδήποτε συνέπειες μπορεί να προκαλέσει αυτό, όπως η καθυστέρηση.
 4. Η φύση της υπηρεσίας συνεπάγεται ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται ανά πάσα στιγμή από εξωτερικούς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τις εκθέσεις και τις συμβουλές της Testservice.nl, όπως η ποιότητα, η ακρίβεια και η επικαιρότητα των απαιτούμενων πληροφοριών και δεδομένων του Πελάτη και των υπαλλήλων του. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και την έγκαιρη και ορθή παράδοση των απαιτούμενων δεδομένων και πληροφοριών.
 5. Ο Πελάτης θα ενημερώνει εγγράφως την Testservice.nl πριν από την έναρξη των εργασιών για όλες τις περιστάσεις που παρουσιάζουν ή ενδέχεται να παρουσιάσουν ενδιαφέρον, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημείων και προτεραιοτήτων που ο Πελάτης επιθυμεί να αντιμετωπιστούν.


Άρθρο 12 - Αίτηση για επιχορηγήσεις

 1. Κατ' αρχήν, ολόκληρη η εφαρμογή περνάει από το Testservice.nl. Από εκεί, η αίτηση υποβάλλεται σε ένα μέρος που χειρίζεται την πραγματική αίτηση. Εάν είναι απαραίτητο, το εν λόγω τρίτο μέρος θα επικοινωνήσει απευθείας με τον Πελάτη.
 2. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών, η Testservice.nl θα ειδοποιήσει τον πελάτη και θα του δώσει 7 ημέρες προθεσμία για να παράσχει τις σωστές ή/και ελλιπείς πληροφορίες.
 3. Εάν ληφθεί αρνητική απόφαση σχετικά με την αίτηση και η Αρμόδια Αρχή που εμπλέκεται στην έγκριση της αίτησης έχει ανοίξει τη δυνατότητα υποβολής ένστασης ή/και προσφυγής, η Testservice.nl μπορεί, εφόσον της δοθεί ρητή εντολή, να βοηθήσει τον Πελάτη με υποστηρικτικές δραστηριότητες. Το μέρος που εμπλέκεται στην κατανομή της εν λόγω αίτησης και/ή ο πελάτης θα αποφασίζει πάντοτε με δική του ευθύνη εάν θα ακολουθήσει μια τέτοια διαδικασία προσφυγής. Η αίτηση θα γίνεται πάντα με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης. Η απόφαση σχετικά με την ένσταση ή την προσφυγή ανήκει αποκλειστικά στη σχετική Αρμόδια Αρχή που κρίνει την έγκριση ή την απόρριψη της εν λόγω αίτησης. Η Testservice.nl θα ακολουθήσει το καθήκον προσοχής της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ένστασης ή/και προσφυγής, αλλά δεν είναι ποτέ υπεύθυνη ή υπόλογη για την πραγματική έγκριση ή απόρριψη της αίτησης.
 4. Για τις δραστηριότητες που εκτελεί η Testservice.nl, με οποιαδήποτε μορφή, όσον αφορά την υποβολή αίτησης για επιδοτήσεις και τη διαδικασία ένστασης ή προσφυγής, ισχύουν αναλόγως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9.


Άρθρο 13 - Πρόσθετες εργασίες και τροποποιήσεις

 1. Εάν, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Συμφωνίας, αποδειχθεί ότι η Συμφωνία πρέπει να προσαρμοστεί ή ότι απαιτούνται περαιτέρω εργασίες κατόπιν αιτήματος του Πελάτη προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό από τον Πελάτη αποτέλεσμα, ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει για αυτές τις πρόσθετες εργασίες σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα τιμή. Η Testservice.nl δεν υποχρεούται να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα και μπορεί να ζητήσει από τον Πελάτη να συνάψει ξεχωριστή συμφωνία για το σκοπό αυτό ή/και να απευθυνθεί σε εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος.
 2. Εάν οι πρόσθετες εργασίες είναι αποτέλεσμα αμέλειας εκ μέρους της Testservice.nl, η Testservice.nl έκανε λανθασμένη εκτίμηση ή θα μπορούσε εύλογα να προβλέψει τις εν λόγω εργασίες, το κόστος αυτό δεν θα μετακυλιστεί στον Πελάτη.


Άρθρο 14 - Τιμές και πληρωμή

 1. Όλες οι τιμές είναι κατ' αρχήν χωρίς τον φόρο κύκλου εργασιών (ΦΠΑ), εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.
 2. Η Testservice.nl παρέχει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα τιμή. Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τη συμφωνηθείσα τιμή πριν από την παροχή της υπηρεσίας.
 3. Ο χρόνος ταξιδιού εκ μέρους του Πελάτη και τα έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι χρεώνονται στον Πελάτη.
 4. Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει πλήρως το κόστος των τρίτων μερών, τα οποία χρησιμοποιούνται από την Testservice.nl μετά από έγκριση του Πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά το αντίθετο.
 5. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι ο Πελάτης θα καταβάλει προκαταβολή. Εάν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή, ο Πελάτης πρέπει να καταβάλει την προκαταβολή πριν από την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών.
 6. Ο Πελάτης δεν μπορεί να αντλήσει δικαιώματα ή προσδοκίες από μια εκ των προτέρων εκδοθείσα εκτίμηση, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει ρητά το αντίθετο.
 7. Η Testservice.nl έχει το δικαίωμα να αυξάνει τις ισχύουσες τιμές και συντελεστές ετησίως σύμφωνα με τα ισχύοντα ποσοστά πληθωρισμού. Άλλες αλλαγές τιμών κατά τη διάρκεια της συμφωνίας είναι δυνατές μόνο εάν και εφόσον αναφέρονται ρητά στη συμφωνία.
 8. Ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα αυτά αμέσως, χωρίς διακανονισμό ή αναστολή, εντός της καθορισμένης προθεσμίας πληρωμής που αναφέρεται στο τιμολόγιο, στον αριθμό λογαριασμού και τα στοιχεία της Testservice.nl όπως του υποδεικνύονται.
 9. Σε περίπτωση εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας, πτώχευσης, αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αίτησης πληρωμής κατά του Πελάτη, η πληρωμή και όλες οι άλλες υποχρεώσεις του Πελάτη βάσει της Συμφωνίας καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.


Άρθρο 15 - Ιδιωτικότητα, επεξεργασία δεδομένων και ασφάλεια

 1. Η Testservice.nl χειρίζεται τα (προσωπικά) δεδομένα του Πελάτη με προσοχή και τα χρησιμοποιεί μόνο σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Εάν ζητηθεί, η Testservice.nl θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά.
 2. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων που επεξεργάζεται χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία της Testservice.nl. Ο πελάτης εγγυάται επίσης ότι το περιεχόμενο των δεδομένων δεν είναι παράνομο και δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Ο πελάτης αποζημιώνει την Testservice.nl για τυχόν (νομικές) αξιώσεις που σχετίζονται με αυτά τα δεδομένα ή την εκτέλεση της συμφωνίας.
 3. Σε περίπτωση που η Testservice.nl, βάσει της συμφωνίας, πρέπει να παρέχει ασφάλεια για τις πληροφορίες, η ασφάλεια αυτή πρέπει να πληροί τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές και ένα επίπεδο ασφάλειας που, δεδομένης της στάθμης της τεχνολογίας, της ευαισθησίας των δεδομένων και του σχετικού κόστους, δεν είναι αδικαιολόγητο.
 4. Η Testservice.nl υποχρεούται να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στην GGD σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει θετικό αποτέλεσμα εξέτασης.
 5. Η Testservice.nl θα καταστρέψει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη μετά τον τερματισμό της Υπηρεσίας.


Άρθρο 16 - Αναστολή και διάλυση

 1. Η Testservice.nl έχει το δικαίωμα να κρατήσει τα δεδομένα που έλαβε ή υλοποίησε, τα αρχεία δεδομένων και άλλα, εάν ο Πελάτης δεν έχει ακόμη εκπληρώσει (πλήρως) τις υποχρεώσεις πληρωμής του. Το δικαίωμα αυτό δεν θίγεται εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για την Testservice.nl να αναβάλει την παραγγελία.
 2. Η Testservice.nl έχει το δικαίωμα να αναβάλει τις υποχρεώσεις της μόλις ο Πελάτης αθετήσει οποιαδήποτε υποχρέωση που απορρέει από τη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της καθυστερημένης πληρωμής των τιμολογίων της. Η αναστολή επιβεβαιώνεται αμέσως εγγράφως στον Διευθυντή.
 3. Σε αυτή την περίπτωση, η Testservice.nl δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, για οποιονδήποτε λόγο, ως αποτέλεσμα της αναστολής της εργασίας της.
 4. Η αναστολή (ή/και η διάλυση) δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις πληρωμής του Πελάτη για εργασίες που έχουν ήδη εκτελεστεί. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Testservice.nl για οποιαδήποτε οικονομική ζημία υποστεί η Testservice.nl ως αποτέλεσμα της αθέτησης του Πελάτη.


Άρθρο 17 - Ανωτέρα βία

 1. Η Testservice.nl δεν ευθύνεται όταν δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της συμφωνίας λόγω ανωτέρας βίας.
 2. Η ανωτέρα βία εκ μέρους της Testservice.nl περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: (i) ανωτέρα βία των προμηθευτών της Testservice.nl, (ii) μη ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των προμηθευτών που προβλέπονται ή συνιστώνται στην Testservice.nl από τον Πελάτη ή τρίτους, (iii) ανεπάρκεια του λογισμικού ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους που εμπλέκεται στην εκτέλεση της υπηρεσίας, (iv) κυβερνητικά μέτρα, (v) βλάβη της ηλεκτρικής ενέργειας, του διαδικτύου, του δικτύου δεδομένων ή/και των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, (vi) ασθένεια των υπαλλήλων της Testservice.nl ή των συμβούλων της και (vii) άλλες καταστάσεις που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Testservice.nl.nl ή των συμβούλων της και (vii) άλλες καταστάσεις οι οποίες, κατά τη γνώμη της Testservice.nl, βρίσκονται εκτός της επιρροής της και οι οποίες εμποδίζουν προσωρινά ή μόνιμα την Testservice.nl να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.
 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, και τα δύο μέρη έχουν το δικαίωμα να λύσουν τη συμφωνία εν όλω ή εν μέρει. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται πριν από τη λύση της συμφωνίας θα καταβάλλονται από τον Πελάτη. Η Testservice.nl δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον Πελάτη για τυχόν ζημία που προκαλείται από μια τέτοια υπαναχώρηση.


Άρθρο 18 - Περιορισμός της ευθύνης

 1. Εάν κάποιο αποτέλεσμα που προβλέπεται στη συμφωνία δεν επιτευχθεί, θεωρείται ότι υπάρχει έλλειψη της Testservice.nl μόνο εάν η Testservice.nl έχει υποσχεθεί ρητά το αποτέλεσμα αυτό κατά την αποδοχή της συμφωνίας.
 2. Σε περίπτωση υπαίτιας ανεπάρκειας της Testservice.nl, η Testservice.nl υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση μόνο εάν ο Πελάτης έχει κηρύξει την Testservice.nl έκπτωτη εντός 14 ημερών από την ανακάλυψη της ανεπάρκειας και η Testservice.nl έχει στη συνέχεια αποτύχει να αποκαταστήσει την ανεπάρκεια αυτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η ειδοποίηση αθέτησης πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως και να περιέχει ακριβή περιγραφή/αιτιολόγηση της αθέτησης, ώστε η Testservice.nl να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς.
 3. Εάν η παροχή υπηρεσιών από την Testservice.nl οδηγεί σε ευθύνη της Testservice.nl, η ευθύνη αυτή περιορίζεται στο συνολικό ποσό που τιμολογήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά μόνο όσον αφορά τις άμεσες ζημίες που υπέστη ο Πελάτης, εκτός εάν η ζημία είναι αποτέλεσμα πρόθεσης ή πρόθεσης που αγγίζει τα όρια της απερισκεψίας εκ μέρους της Testservice.nl. Ως άμεση ζημία νοούνται: οι εύλογες δαπάνες που πραγματοποιούνται για τον περιορισμό ή την αποτροπή της άμεσης ζημίας, η εξακρίβωση της αιτίας της ζημίας, η άμεση ζημία, η ευθύνη και ο τρόπος ανάκτησης.
 4. Η Testservice.nl αποκλείει ρητά οποιαδήποτε ευθύνη για επακόλουθες ζημίες. Η Testservice.nl δεν ευθύνεται για έμμεση ζημία, επιχειρηματική ζημία, απώλεια κερδών ή/και ζημία που υπέστη, απώλεια αποταμιεύσεων, ζημία λόγω στασιμότητας της επιχείρησης, απώλεια περιουσιακών στοιχείων, ζημία λόγω καθυστέρησης, ζημία λόγω τόκων και άυλη ζημία.
 5. Ο Πελάτης αποζημιώνει την Testservice.nl για όλες τις αξιώσεις τρίτων που οφείλονται σε ελάττωμα ως αποτέλεσμα υπηρεσίας που παρείχε ο Πελάτης σε τρίτο και η οποία περιελάμβανε επίσης υπηρεσίες που παρείχε η Testservice.nl, εκτός εάν ο Πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι η ζημία προκλήθηκε αποκλειστικά από την υπηρεσία που παρείχε η Testservice.nl.
 6. Οποιαδήποτε συμβουλή που παρέχεται από την Testservice.nl, η οποία βασίζεται σε ελλιπείς ή/και εσφαλμένες πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη, δεν αποτελεί ποτέ λόγο ευθύνης για την Testservice.nl.
 7. Το περιεχόμενο των συμβουλών που παρέχονται από την Testservice.nl δεν είναι δεσμευτικό και έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ο πελάτης αποφασίζει με δική του ευθύνη αν θα ακολουθήσει τις προτάσεις και συμβουλές της Testservice.nl που αναφέρονται σε αυτήν. Όλες οι συνέπειες που προκύπτουν από την τήρηση των συμβουλών βαρύνουν τον Πελάτη και τον ίδιο τον κίνδυνο. Ο πελάτης είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερος να κάνει τις δικές του επιλογές που αποκλίνουν από τις παρεχόμενες συμβουλές της Testservice.nl. Η Testservice.nl δεν δεσμεύεται για οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης σε αυτή την περίπτωση.
 8. Εάν ένα τρίτο μέρος κληθεί από τον Πελάτη ή για λογαριασμό του Πελάτη, η Testservice.nl δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις ενέργειες και τις συμβουλές του τρίτου μέρους που κλήθηκε από τον Πελάτη, ούτε για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων (των συμβουλών) του τρίτου μέρους που κλήθηκε από τον Πελάτη στις συμβουλές της Testservice.nl.
 9. Η Testservice.nl δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι αξιόπιστα ανά πάσα στιγμή.
 10. Η Testservice.nl δεν είναι υπεύθυνη για την ορθή και πλήρη μεταφορά του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από/για λογαριασμό της Testservice.nl, ούτε για την έγκαιρη παραλαβή του.
 11. Όλες οι αξιώσεις του Πελάτη που οφείλονται σε ελλείψεις εκ μέρους της Testservice.nl παραγράφονται εάν δεν αναφερθούν εγγράφως και αιτιολογημένα στην Testservice.nl εντός ενός έτους αφότου ο Πελάτης έλαβε γνώση ή ευλόγως θα μπορούσε να λάβει γνώση των γεγονότων στα οποία βασίζει τις αξιώσεις του. Ένα έτος μετά τη λήξη της συμφωνίας μεταξύ των μερών η ευθύνη της Testservice.nl λήγει.


Άρθρο 19 - Μυστικότητα

 1. Η Testservice.nl και ο Πελάτης δεσμεύονται για την εμπιστευτικότητα όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο μιας ανάθεσης. Η εμπιστευτικότητα απορρέει από την ανάθεση και πρέπει επίσης να θεωρείται δεδομένη εάν μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες. Η εμπιστευτικότητα δεν ισχύει εάν οι σχετικές πληροφορίες είναι ήδη δημόσιες/κοινώς γνωστές, οι πληροφορίες δεν είναι εμπιστευτικές ή/και οι πληροφορίες δεν γνωστοποιήθηκαν στην Testservice.nl από τον Πελάτη κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας ή/και αποκτήθηκαν από την Testservice.nl με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 2. Ειδικότερα, το απόρρητο αφορά συμβουλές, εκθέσεις, σχέδια, μεθόδους εργασίας ή/και εκθέσεις που συντάσσει η Testservice.nl σχετικά με την παραγγελία του Πελάτη. Ο πελάτης απαγορεύεται ρητά να μοιράζεται το περιεχόμενο με υπαλλήλους που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να το γνωρίζουν και με (μη εξουσιοδοτημένους) τρίτους. Επιπλέον, η Testservice.nl θα χειρίζεται πάντα με τη δέουσα προσοχή οποιεσδήποτε ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη.
 3. Εάν η Testservice.nl υποχρεούται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους (όπως αναφέρεται σε νόμο ή δικαστική απόφαση) και η Testservice.nl δεν μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα μη αποκάλυψης, η Testservice.nl δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση και δεν παρέχει στον Πελάτη κανένα λόγο να λύσει τη Συμφωνία.
 4. Για τη μεταφορά ή τη διάδοση πληροφοριών σε τρίτους ή/και τη δημοσίευση δηλώσεων, συμβουλών ή παραγωγών που παρέχονται από την Testservice.nl σε τρίτους απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση της Testservice.nl, εκτός εάν η συγκατάθεση αυτή έχει συμφωνηθεί ρητά εκ των προτέρων. Ο Πελάτης θα αποζημιώνει την Testservice.nl για τυχόν αξιώσεις τρίτων ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης σε τέτοιες πληροφορίες που διαδίδονται χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Testservice.nl.
 5. Η Testservice.nl και ο Πελάτης επιβάλλουν επίσης την υποχρέωση εχεμύθειας στα τρίτα μέρη που καλούν.


Άρθρο 20 - Διασφάλιση και ορθότητα των πληροφοριών

 1. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα, την αξιοπιστία και την πληρότητα όλων των δεδομένων, πληροφοριών, εγγράφων ή/και αρχείων, σε οποιαδήποτε μορφή, που παρέχει στην Testservice.nl στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, καθώς και για τα δεδομένα που έχει λάβει από τρίτους και τα οποία έχουν παρασχεθεί στην Testservice.nl για τους σκοπούς της εκτέλεσης της υπηρεσίας.
 2. Ο πελάτης απαλλάσσει την Testservice.nl από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη μη έγκαιρη ή μη έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την έγκαιρη παροχή όλων των σωστών, αξιόπιστων και πλήρων δεδομένων, πληροφοριών, εγγράφων ή/και αρχείων.
 3. Ο Πελάτης αποζημιώνει την Testservice.nl για όλες τις αξιώσεις του Πελάτη και των τρίτων που απασχολούνται από την Testservice.nl, καθώς και των πελατών του Πελάτη, οι οποίες βασίζονται στη μη λήψη (εγκαίρως) των επιχορηγήσεων ή/και αδειών που απαιτούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Συμφωνίας.
 4. Ο Πελάτης αποζημιώνει την Testservice.nl για όλες τις απαιτήσεις τρίτων που προκύπτουν από την εργασία που εκτελείται για τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί δεδομένων και πληροφοριών που παρέχονται από τον Πελάτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας ή/και των πράξεων ή παραλείψεων του Πελάτη έναντι τρίτων.
 5. Εάν ο Πελάτης παρέχει ηλεκτρονικά αρχεία, λογισμικό ή φορείς πληροφοριών στην Testservice.nl, ο Πελάτης εγγυάται ότι αυτά είναι απαλλαγμένα από ιούς και ελαττώματα.


Άρθρο 21 - Καταγγελίες

 1. Εάν ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την υπηρεσία της Testservice.nl ή έχει άλλα παράπονα σχετικά με την εκτέλεση της παραγγελίας, ο Πελάτης υποχρεούται να αναφέρει τα παράπονα αυτά το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός 7 ημερολογιακών ημερών από το γεγονός που οδήγησε στην καταγγελία. Τα παράπονα μπορούν να αναφερθούν προφορικά ή γραπτά μέσω info@testservice.nl με θέμα "Καταγγελία". Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο καταγγελίας στον ιστότοπο.
 2. Η καταγγελία πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς ή/και να εξηγείται από τον Πελάτη, προκειμένου η Testservice.nl να χειριστεί την καταγγελία. Εάν δυσκολεύεστε να διατυπώσετε την καταγγελία σας ή να τη διατυπώσετε με λόγια, μπορείτε να στείλετε email michael@testservice.nl. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας βοηθήσουμε να υποβάλετε την καταγγελία.
 3. Η Testservice.nl θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό, αλλά εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας.
 4. Τα μέρη θα προσπαθήσουν να βρουν λύση από κοινού.
 5. Στην απίθανη περίπτωση που τα μέρη δεν μπορούν να βρουν λύση από κοινού, η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στον ανεξάρτητο υπεύθυνο καταγγελιών. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μέσω www.degeschillencommissiezorg.nl να υποβληθούν.


Άρθρο 22 - Εφαρμοστέο δίκαιο

 1. Το ολλανδικό δίκαιο είναι εφαρμοστέο στη νομική σχέση μεταξύ της Testservice.nl και του Πελάτη.
 2. Η Testservice.nl έχει το δικαίωμα να αλλάξει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά.
 3. Σε περίπτωση μεταφράσεων των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων, υπερισχύει η ολλανδική έκδοση.
 4. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας μεταξύ της Testservice.nl και του Πελάτη, θα επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ, εκτός εάν η υποχρεωτική νομοθεσία ορίζει άλλο αρμόδιο δικαστήριο.

Diemen 18 Απριλίου 2021