Δήλωση απορρήτου Health Services The Netherlands B.V.

Αυτή είναι η δήλωση απορρήτου της ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με συνήθη δομή Health Services The Netherlands B.V., εγγεγραμμένης στο Εμπορικό Επιμελητήριο με αριθμό 82046484 και με έδρα τη διεύθυνση Stammerhove 3 (1112VA) στο Diemen. Η Health Services The Netherlands εμπορεύεται επίσης με την ονομασία Testservice.nl.

 Το παρόν έγγραφο εξηγεί πώς η Testservice.nl χειρίζεται την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Testservice.nl χειρίζεται την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.

Απόκτηση προσωπικών δεδομένων:

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Testservice.nl, παρέχετε στην Testservice.nl ορισμένα προσωπικά δεδομένα ή λαμβάνονται προσωπικά δεδομένα από εσάς ως μέρος της συμφωνίας. Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ορίζονται όλα τα δεδομένα που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Προσωπικά δεδομένα

Η Testservice.nl επεξεργάζεται τις ακόλουθες (κατηγορίες) προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τη δοκιμή για πρόσβαση:

 • Όνομα και διεύθυνση,
 • Ημερομηνία γέννησης,
 • Αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Ημερομηνία της επίσκεψης,
 • Τοποθεσία της επίσκεψης,
 • Ώρα διεξαγωγής της δοκιμής,
 • Αριθμός κράτησης,
 • Ιατρικά δεδομένα,
 • Αριθμός εγγράφου διαβατηρίου ή ταυτότητας,
 • Τύπος εγγράφου ταυτότητας,
 • Αριθμός BSN,
 • Άλλα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς.

 

Σε σχέση με τις άλλες υπηρεσίες μας και τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, επεξεργαζόμαστε:

 • Ονοματεπώνυμο και στοιχεία διεύθυνσης,
 • Ημερομηνία γέννησης,
 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),
 • Ημερομηνία της επίσκεψης,
 • Τοποθεσία της επίσκεψης,
 • Ώρα διεξαγωγής της δοκιμής,
 • Αριθμός κράτησης,
 • Στοιχεία της εταιρείας,
 • Ιατρικά δεδομένα,
 • Λεπτομέρειες πληρωμής,
 • Αριθμός εγγράφου διαβατηρίου ή ταυτότητας,
 • Τύπος εγγράφου ταυτότητας,
 • Αριθμός BSN,
 • Διεύθυνση IP,
 • Άλλα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς.

 

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που πραγματικά χρειαζόμαστε για τον σκοπό/τις υπηρεσίες.

Σκοπός της επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Testservice.nl έχουν τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει και την υλοποίησή τους,
 • Εκτέλεση των υπηρεσιών της,
 • Βελτίωση των υπηρεσιών,
 • Πραγματοποίηση πληρωμών,
 • Συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις,
 • Εκφράσεις μάρκετινγκ και επικοινωνίας,
 • Βελτίωση του δικτυακού τόπου μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο,
 • Αποστολή ενημερωτικών δελτίων,
 • Ανταλλαγή δεδομένων με τρίτους για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών.

 

Βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατή μόνο για τους ακόλουθους λόγους: (i) νομική υποχρέωση, ii) εκτέλεση συμφωνίας, iii) ληφθείσα (ρητή) άδεια από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και iv) έννομο συμφέρον. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την παροχή των υπηρεσιών της Testservice.nl. Η Testservice.nl επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα που η Testservice.nl θεωρεί απαραίτητα για τη (βελτίωση) της υπηρεσίας και χειρίζεται με προσοχή τα (προσωπικά) δεδομένα που συλλέγονται για εσάς και τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς. Η βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι η συμφωνία που έχετε συνάψει με την Testservice.nl. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί επίσης να γίνει με την επίσκεψη στον ιστότοπο www.testservice.nl εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Ανάγκη για επεξεργασία

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Testservice.nl δεν μπορούν να εκτελεστούν πλήρως χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν για συγκεκριμένους σκοπούς που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα απαιτείται η ρητή άδειά σας, θα πρέπει να δώσετε την άδεια αυτή ξεχωριστά.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Δεν τίθεται θέμα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων.

Περίοδος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Testservice.nl αποθηκεύονται σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης λόγω νομοθεσίας ή κανονισμών, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται περισσότερο σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Όλα τα (ληφθέντα) προσωπικά δεδομένα δεν θα διατηρούνται για περισσότερο χρόνο από τον απολύτως απαραίτητο.
Όσον αφορά τις δοκιμές κορώνα, υπάρχει διαφορά στην περίοδο διατήρησης:
Τα αρνητικά τεστ πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον 4 εβδομάδες.
Τα θετικά τεστ πρέπει να φυλάσσονται για τουλάχιστον ένα έτος.
Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα καταστραφούν.

Επεξεργασία από τρίτους
Η Testservice.nl μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση μιας συμφωνίας και για τη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Δεν πωλούνται προσωπικά στοιχεία. Η Testservice.nl μπορεί να είναι νομικά υποχρεωμένη να μοιράζεται προσωπικά στοιχεία με τρίτους. Εάν τα προσωπικά στοιχεία κοινοποιούνται σε τρίτους, συνάπτονται συμφωνίες επεξεργασίας. Τα τρίτα μέρη με τα οποία κοινοποιούνται προσωπικά στοιχεία είναι:

 • Ο λογιστής, με σκοπό την εκτέλεση συμφωνίας. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα στοιχεία επικοινωνίας, το όνομα και η διεύθυνση και τα στοιχεία πληρωμής.
 • Προμηθευτές λογισμικού, για τους σκοπούς της εκτέλεσης της συμφωνίας. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα δεδομένα τοποθεσίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία επικοινωνίας, το όνομα και η διεύθυνση.
 • Τρίτα μέρη που εμπλέκονται από την Testservice.nl, όπως γιατροί, για τους σκοπούς της εκτέλεσης της συμφωνίας. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι δεδομένα τοποθεσίας, ιατρικά δεδομένα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεδομένα επικοινωνίας και ονοματεπώνυμο.
 • Δημόσιες αρχές, προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

 

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Testservice.nl λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ένα προσαρμοσμένο ως προς τον κίνδυνο επίπεδο ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής, καθώς και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς επεξεργασίας και τους διάφορους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων.

Μικρότερος από 16 ετών;

Εάν είστε ανήλικος, δηλαδή κάτω των 16 ετών, μπορείτε να συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο με την άδεια ενός από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες σας. Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να διαβάσουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες σας αυτή τη δήλωση. Μπορούν επίσης να ασκήσουν τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που μας αφήνετε, όπως το δικαίωμα εναντίωσης στην (περαιτέρω) επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή το δικαίωμα επιθεώρησης και διόρθωσης των δεδομένων σας.

Αποποίηση ευθύνης

Με τη χρήση του ιστότοπου συμφωνείτε με την αποποίηση ευθύνης. Η Testservice.nl διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της και/ή την παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης ανά πάσα στιγμή χωρίς να ενημερώσει τους πελάτες της και/ή τους χρήστες της ιστοσελίδας για την αλλαγή αυτή. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου έχει καταρτιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή, αλλά ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή να είναι ελλιπές. Η Testservice.nl δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται ή προκύπτουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται εξ ολοκλήρου με ευθύνη και έξοδα του χρήστη του δικτυακού τόπου. Κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Όλα τα κείμενα στην ιστοσελίδα αποτελούν πνευματικά δικαιώματα και ανήκουν στην Testservice.nl, εφόσον δεν ανήκουν σε τρίτους.

Δήλωση Cookie

Η Testservice.nl χρησιμοποιεί τεχνικά και λειτουργικά cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται κατά την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο, προκειμένου να κάνουν πιο αποτελεσματική την εμπειρία των επισκεπτών. Η Testservice.nl επιτρέπεται από το νόμο να αποθηκεύει cookies στη συσκευή σας, εάν αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπου. Για άλλους τύπους cookies απαιτείται η άδειά σας. Συνιστούμε την αποδοχή των cookies για τη φιλικότητα του ιστότοπου προς τον χρήστη. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα check-in.

Τα cookies που χρησιμοποιεί η Testservice.nl είναι λειτουργικά cookies: αυτά τα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Αυτά τα cookies δεν έχουν καμία επίδραση στο προσωπικό απόρρητο, επομένως δεν χρειάζεται να ζητηθεί ή να χορηγηθεί άδεια. Αυτά τα cookies αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, για παράδειγμα, έτσι ώστε ο ιστότοπός μας να προβάλλεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ή έτσι ώστε ο ιστότοπος να παραμένει προσβάσιμος (εξισορρόπηση φορτίου), αλλά και cookies που διασφαλίζουν ότι δεν μπορούν να τοποθετηθούν άλλα cookies (no-follow).

Με την άδειά σας, τοποθετούμε "cookies παρακολούθησης" στον υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να παρακολουθούμε τις σελίδες που επισκέπτεστε, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα προφίλ της διαδικτυακής σας συμπεριφοράς. Αυτό το προφίλ δεν συνδέεται με το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κ.λπ., αλλά μόνο για να προσαρμόζονται οι διαφημίσεις στο προφίλ σας, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικές με εσάς.

Στον ιστότοπο της Testservice.nl τοποθετούνται cookies από την Google για το Google Analytics. Αυτό σημαίνει ότι η Testservice.nl δεν μπορεί να συνδέσει πληροφορίες με ένα φυσικό πρόσωπο. Δεν διατηρούμε πληροφορίες σχετικά με το τι κάνετε στο διαδίκτυο. Η Google Analytics ενδέχεται να υποχρεούται βάσει των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών να παρέχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω info@testservice.nl.

Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η Testservice.nl χρησιμοποιεί cookies τρίτων για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου. Ορισμένα cookies τοποθετούνται από υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Τα τρίτα μέρη είναι το Google Analytics και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (LinkedIn, Facebook, Twitter). Η χρήση cookies από άλλες εταιρείες (τρίτα μέρη) υπόκειται στην πολιτική απορρήτου και cookies της εν λόγω εταιρείας. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπο, τοποθετείται ένα cookie κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό επιτρέπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναγνωρίζουν τη διεύθυνση IP σας όταν κοινοποιείτε ένα άρθρο στον ιστότοπο. Η Testservice.nl σας παραπέμπει στις δηλώσεις απορρήτου και cookies αυτών των μερών για τα cookies των κοινωνικών μέσων και τα δεδομένα ή/και τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουν με αυτά.

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

Εάν δεν θέλετε να τοποθετούνται cookies στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την προβολή του ιστότοπου, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Πριν από την τοποθέτηση ενός cookie, θα λάβετε μια προειδοποίηση και θα πρέπει να δώσετε την άδειά σας για την τοποθέτηση του cookie. Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, η ιστοσελίδα να λειτουργεί λιγότερο καλά. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνείται όλα τα cookies, καθώς και τα cookies τρίτων μερών. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που έχουν τοποθετηθεί. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας μέσω των προτιμήσεων και, στη συνέχεια, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με τον παρόντα ιστότοπο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη θα χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με αξιόπιστο ή ασφαλή τρόπο. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου αυτών των ιστότοπων πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης,
  Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, εάν ναι, να έχετε πρόσβαση σε αυτά.
 • Δικαίωμα διόρθωσης,
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση και τη συμπλήρωση ανακριβών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων,
  Χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
  Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Testservice.nl για να το κάνετε.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και τα οποία έχει παράσχει στην Testservice.nl, σε δομημένη, κοινή και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, καθώς και να μεταφέρει τα δεδομένα αυτά στην Testservice.nl χωρίς να παρεμποδίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί.
 • Δικαίωμα ένστασης,
  Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Η Testservice.nl θα παύσει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν των συμφερόντων, των ελευθεριών και των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων που σχετίζονται με την άσκηση, τη θεμελίωση ή τη διατήρηση νομικών αξιώσεων.

 

Καταγγελία

Εάν έχετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Testservice.nl χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@testservice.nl.

Προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι επιθυμείτε να ασκήσετε ένα δικαίωμα σε σχέση με τον εαυτό σας, θα πρέπει να διαπιστώσουμε την ταυτότητά σας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Σας ζητάμε επειγόντως να μην στείλετε αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητάς σας. Η Testservice.nl θα απαντήσει στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο εντός 4 εβδομάδων.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πρόκειται για την αρμόδια αρχή επιβολής της νομοθεσίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γι' αυτό μέσω αυτού του συνδέσμου: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Αλλαγές στη Δήλωση Απορρήτου

Η Testservice.nl μπορεί να προσαρμόσει τη δήλωση απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η πιο πρόσφατη έκδοση δημοσιεύεται στον ιστότοπο. Επομένως, παρακολουθείτε πάντα τον ιστότοπο για την πιο πρόσφατη έκδοση. Εάν η νέα δήλωση απορρήτου έχει συνέπειες για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που έχουμε ήδη συλλέξει για εσάς, θα σας ενημερώσουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η παρούσα έκδοση εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 22 Νοεμβρίου 2021.