Yleiset ehdot Health Services The Netherlands B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Health Services The Netherlands B.V. (jäljempänä 'Testservice.nl') on rekisteröity kauppakamariin numerolla 82046484, ja sen toimipaikka on osoitteessa Stammerhove 3 (1112VA), Diemen.

1 artikla - Määritelmät

 1. Näissä yleisissä ehdoissa seuraavia termejä käytetään seuraavassa merkityksessä, ellei nimenomaisesti toisin mainita.
 2. Tarjous: Kaikki asiakkaalle tehdyt tarjoukset tai tarjoukset Testservice.nl:n tarjoamista palveluista.
 3. Yritys: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka harjoittaa ammattia tai liiketoimintaa.
 4. Kuluttaja: Luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa.
 5. Palvelut: Kaikki toimet, mukaan lukien tutkimus ja neuvonta, joiden tarkoituksena on estää tai parantaa asiakkaan sairastuminen tai arvioida hänen terveydentilaansa. Testservice.nl-testin ensisijainen palvelu koostuu sellaisten testien tarjoamisesta ja/tai suorittamisesta (tai suorittamisesta), jotka osoittavat, onko asiakas saanut tartunnan tietystä taudista vai ei.
 6. Palveluntarjoaja: Besloten vennootschap met gewone structuur Testservice.nl The Netherlands B.V. h.o.d.n. Testservice.nl, joka on perustettu Alankomaiden lainsäädännön mukaisesti, jonka kotipaikka on Alankomaissa ja joka tarjoaa palveluja asiakkaalle jäljempänä: Testservice.nl.
 7. Asiakas: Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka toimii ammatin tai liiketoiminnan harjoittamisen yhteydessä ja joka on nimittänyt Testservice.nl:n, on myöntänyt Testservice.nl:lle hankkeita Testservice.nl:n tarjoamia palveluja varten tai jolle Testservice.nl on tehnyt sopimukseen perustuvan ehdotuksen.
 8. Sopimus: Jokainen sopimus ja muut asiakkaan ja Testservice.nl:n väliset velvoitteet sekä Testservice.nl:n tarjoukset palveluista, jotka Testservice.nl tarjoaa asiakkaalle ja jotka asiakas on hyväksynyt ja jotka Testservice.nl on toteuttanut ja joiden kanssa nämä yleiset sopimusehdot muodostavat jakamattoman kokonaisuuden.


2 artikla - Sovellettavuus

 1. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Testservice.nl:n tarjouksiin, kaikkiin Testservice.nl:n ja asiakkaan välisiin sopimuksiin ja kaikkiin Testservice.nl:n tarjoamiin palveluihin.
 2. Ennen sopimuksen tekemistä asiakkaalle toimitetaan nämä yleiset sopimusehdot. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, Testservice.nl ilmoittaa asiakkaalle, millä tavoin asiakas voi tutustua yleisiin käyttöehtoihin.
 3. Näistä ehdoista ja edellytyksistä ei voida poiketa. Poikkeustilanteissa on mahdollista poiketa näistä yleisistä ehdoista, jos siitä on nimenomaisesti sovittu kirjallisesti Testservice.nl:n kanssa.
 4. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös asiakkaan antamiin lisä-, muutos- ja jatkotoimeksiantoihin.
 5. Asiakkaan yleiset sopimusehdot on suljettu pois.
 6. Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on mitätön tai kumotaan osittain tai kokonaan, näiden yleisten sopimusehtojen muut määräykset pysyvät voimassa ja mitätön määräys tai mitätön määräykset korvataan määräyksellä, jonka tarkoitus on sama kuin alkuperäisen määräyksen.
 7. Epäselvyyksiä, jotka koskevat sisältöä, selitystä tai tilanteita, joita nämä yleiset sopimusehdot eivät koske, on arvioitava ja selitettävä näiden yleisten sopimusehtojen hengessä.
 8. Alankomaiden siviililain 7:404 §:n ja 7:407 §:n 2 momentin soveltaminen on nimenomaisesti suljettu pois.
 9. Jos näissä yleisissä ehdoissa viitataan häneen, tämä on ymmärrettävä myös viittaukseksi häneen, jos ja siltä osin kuin se on sovellettavissa.
 10. Jos Testservice.nl ei ole aina vaatinut näiden yleisten ehtojen noudattamista, se säilyttää oikeutensa vaatia näiden yleisten ehtojen noudattamista kokonaan tai osittain.


3 artikla - Tarjous

 1. Kaikki Testservice.nl:n tekemät tarjoukset ovat sitoumuksettomia, ellei nimenomaisesti toisin mainita kirjallisesti. Jos tarjous on rajoitettu tai voimassa tietyin ehdoin, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Testservice.nl on sidottu tarjoukseen vain, jos asiakas on vahvistanut sen kirjallisesti. Testservice.nl:llä on kuitenkin oikeus kieltäytyä sopimuksesta (mahdollisen) asiakkaan kanssa pätevästä syystä.
 3. Tarjous sisältää kuvauksen tarjotuista palveluista. Kuvaus on riittävän täsmällinen, jotta asiakas voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Tarjouksessa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia, eikä niitä voida käyttää perusteena korvausten maksamiselle tai sopimuksen purkamiselle.
 4. Tarjoukset tai tarjoukset eivät automaattisesti koske jatkotilauksia.
 5. Testservice.nl:n tarjouksen toimitusajat ovat periaatteessa ohjeellisia, eivätkä ne oikeuta asiakasta purkamaan tai saamaan korvausta niiden ylittyessä, ellei nimenomaisesti toisin sovita.


4 artikla - Sopimuksen tekeminen

 1. Sopimus on tehty, kun vahvistus tapaamisesta on lähetetty sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 2. Testservice.nl:llä on oikeus peruuttaa (allekirjoitettu) sopimus yhden työpäivän kuluessa hyväksynnän vastaanottamisesta.
 3. Testservice.nl ei ole sidottu tarjoukseen, jos asiakas on voinut kohtuudella odottaa tai hänen olisi pitänyt ymmärtää, että tarjous sisältää ilmeisen virheen tai kirjoitusvirheen. Asiakas ei voi saada mitään oikeuksia tästä virheestä.
 4. Jos asiakas peruuttaa jo vahvistetun tilauksen, jo aiheutuneet todelliset kustannukset (mukaan lukien käytetty aika) veloitetaan asiakkaalta.
 5. Kaikki Testservice.nl:n kanssa tehdyt sopimukset tai asiakkaan Testservice.nl:lle myöntämät projektit kuuluvat yritykselle eivätkä Testservice.nl:ään yhteydessä oleville henkilöille.
 6. Asiakkaan peruuttamisoikeus on poissuljettu, ellei toisin ole sovittu.
 7. Jos sopimuksen tekee useampi asiakas, kukin asiakas on yhteisvastuussa kaikkien sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisestä.


5 artikla - Sopimuksen kesto

 1. Sopimus tehdään toistaiseksi, ellei toimeksiannon sisällön, luonteen tai laajuuden vuoksi ole tarpeen tehdä sitä määräajaksi. Toimeksiannon kesto riippuu myös ulkoisista tekijöistä, kuten muun muassa Testservice.nl:n asiakkaalta saamien tietojen laadusta ja ajantasaisuudesta.
 2. Sekä Asiakas että Testservice.nl voivat purkaa sopimuksen sopimuksen täyttämisessä tapahtuneen laiminlyönnin perusteella, jos toinen osapuoli on kirjallisesti julistettu laiminlyöneeksi ja sille on annettu kohtuullinen aika täyttää velvoitteensa, mutta se ei edelleenkään täytä velvoitteitaan asianmukaisesti. Tämä koskee myös asiakkaan maksu- ja yhteistyövelvoitteita.
 3. Sopimuksen purkaminen ei vaikuta asiakkaan maksuvelvoitteisiin siltä osin kuin Testservice.nl on jo tehnyt työtä tai toimittanut palveluja sopimuksen purkamishetkellä. Asiakkaan on maksettava sovittu korvaus.
 4. Jos sopimus irtisanotaan ennenaikaisesti, asiakas on velkaa Testservice.nl:lle siihen asti aiheutuneet todelliset kustannukset sovitun (tunti)hinnan mukaan. Testservice.nl:n aikarekisteröinti on johtava tässä asiassa.
 5. Sekä asiakas että Testservice.nl voivat irtisanoa sopimuksen kirjallisesti välittömästi ja ilman erillistä ilmoitusta, jos jompikumpi osapuolista on maksukyvytön, hakeutunut konkurssiin tai jos asianomainen yritys päättyy selvitystilaan. Jos edellä mainittu tilanne tapahtuu, Testservice.nl ei ole koskaan velvollinen palauttamaan jo saatuja varoja ja/tai korvaamaan vahinkoja.


6 artikla - Suostumus

 1. Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää asiakkaan suostumusta.
 2. Testservice.nl ilmoittaa asiakkaalle selkeästi ja pyydettäessä kirjallisesti aiotuista palveluista, kehityksestä ja käsittelystä. Testservice.nl tiedottaa asiakkaalle, joka ei ole täyttänyt 12 vuotta, tavalla, joka sopii hänen ymmärtämiseensä.
 3. Asiakas antaa nimenomaisen ja yksiselitteisen suostumuksensa tilaamalla palvelun. Tämä täyttää suostumusta koskevan vaatimuksen lukuun ottamatta tapauksia, joissa asiakas ei ole vielä täyttänyt 12 vuotta, jolloin vaaditaan myös vanhemman (vanhempien) ja/tai laillisen edustajan (laillisten edustajien) suostumus. Palvelu voidaan kuitenkin tarjota ilman vanhemman (vanhempien) ja/tai laillisen edustajan (laillisten edustajien) suostumusta, jos se on ilmeisen välttämätöntä asiakkaalle aiheutuvan vakavan haitan estämiseksi ja jos asiakkaalla on edelleen harkittu toive palvelun tarjoamisesta suostumuksen epäämisen jälkeenkin.


7 artikla - Peruutussopimukset

 1. Jos palvelun aloittaminen tai eteneminen viivästyy esimerkiksi siksi, että Asiakas ei ole toimittanut tai ei ole toimittanut ajoissa kaikkia pyydettyjä tietoja, ei tee riittävästi yhteistyötä, Testservice.nl ei ole saanut (käsi)maksua ajoissa tai muista olosuhteista johtuen, jotka johtuvat Asiakkaan vastuusta ja riskistä, on tapahtunut viivästys, Testservice.nl:llä on oikeus kohtuulliseen pidennykseen toteutusajasta. Tämä koskee myös aikaisemman tapaamisen viivästymistä.
 2. Testservice.nl:llä on aina oikeus siirtää jo sovittua tapaamista edellyttäen, että se on ilmoittanut siitä asiakkaalle vähintään 24 tuntia etukäteen.
 3. Testservice.nl pyrkii toimittamaan palvelun sovitussa aikataulussa, sikäli kuin siltä voidaan kohtuudella odottaa. Kiireellisissä tapauksissa asiakas on velvollinen maksamaan etukäteen sovitun maksun.
 4. Asiakas voi muuttaa ja/tai peruuttaa sovitun ajanvarauksen maksutta vain viimeistään 1 päivää ennen sen alkamispäivää. Jos asiakas peruuttaa ja/tai muuttaa tapaamisen 1 päivän ja 12 tunnin välillä ennen tapaamista, hänellä on oikeus saada kolmen kuukauden ajan voimassa oleva palveluseteli. Kaikki peruutukset tai muutokset, jotka tehdään 12 tuntia ennen ajanvarausta, katsotaan peruutuksiksi. Jo sovitut tapaamiset, joita muutetaan ja/tai perutaan vähintään 12 tuntia ennen tapaamispäivää, veloitetaan asiakkaalta.
 5. Jos tapaamispäivästä on erimielisyyttä tai epäselvyyttä, määräävänä on Testservice.nl:n hallinnossa ilmoitettu päivämäärä.
 6. Jos asiakas ei saavu ajoissa tapaamiseen ilman peruutusta, Testservice.nl ei voi taata, että sovittu palvelu voidaan silti suorittaa. Jos asiakas joutuu varaamaan korvaavan tapaamisen, menetetyn tapaamisen kustannukset jäävät maksettavaksi, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
 7. Asiakkaan on varattava korvaava tapaaminen kolmen kuukauden kuluessa alkuperäisestä tapaamispäivästä.
 8. Tapaamisen peruuttaminen ja/tai lykkääminen on tehtävä kirjallisesti. Jos asiakas ei ole peruuttanut ja/tai siirtänyt tapaamista ajoissa, asiakas ei saa takaisin jo maksettuja rahoja, vaikka asiakas ei olisi käyttänyt Testservice.nl:n palveluita. Näitä järjestelyjä sovelletaan palvelun peruuttamisen syystä riippumatta.
 9. Asiakkaalla on oikeus saada toinen asiakas osallistumaan testiin hänen sijastaan, kunhan tämä asiakas täyttää Testservice.nl:n asettaman profiilin. Jos asiakas ei voi korvata toista asiakasta, Testservice.nl ei palauta jo maksettuja rahoja.


8 artikla - Palvelujen suorittaminen

 1. Testservice.nl tekee kaikkensa suorittaakseen sovitun palvelun äärimmäisen huolellisesti, kuten hyvältä palveluntarjoajalta voidaan odottaa. Testservice.nl takaa ammattimaisen ja riippumattoman palvelun. Kaikki palvelut suoritetaan työpanossitoumuksen perusteella, ellei tuloksesta ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti ja se on kuvattu yksityiskohtaisesti.
 2. Sopimus, jonka perusteella Testservice.nl suorittaa Palvelut, on määräävä palvelujen laajuuden ja laajuuden kannalta. Sopimus tehdään ainoastaan asiakkaan puolesta. Kolmannet osapuolet eivät voi saada mitään oikeuksia sopimuksen mukaisesti suoritettujen palvelujen sisällöstä.
 3. Testservice.nl tarjoaa Palvelunsa ja hinnat perustuvat Asiakkaan toimittamiin tietoihin ja tietoihin. Testservice.nl:llä on oikeus muuttaa palvelujaan ja hintojaan, jos annetut tiedot osoittautuvat virheellisiksi ja/tai puutteellisiksi.
 4. Testservice.nl ei ole velvollinen tai velvollinen noudattamaan Asiakkaan antamia ohjeita Palveluita suorittaessaan, jos tämä muuttaa sovittujen Palveluiden sisältöä tai laajuutta. Jos ohjeet aiheuttavat lisätyötä Testservice.nl:lle, asiakas on velvollinen maksamaan lisäkustannukset uuden tarjouksen perusteella.
 5. Testservice.nl:llä on oikeus käyttää kolmansia osapuolia Palvelujen toteuttamiseen parhaaksi katsomallaan tavalla.
 6. Jos toimeksiannon luonne ja kesto sitä edellyttävät, Testservice.nl pitää asiakkaan ajan tasalla edistymisestä sovitulla tavalla.
 7. Palvelujen suorittaminen perustuu asiakkaan toimittamiin tietoihin. Jos tietoja joudutaan muuttamaan, sillä voi olla seurauksia mahdollisen vakiintuneen suunnittelun kannalta. Testservice.nl ei ole koskaan vastuussa aikataulun mukauttamisesta. Jos Palvelujen aloitus, edistyminen tai toimitus viivästyy esimerkiksi siksi, että Asiakas ei ole toimittanut kaikkia pyydettyjä tietoja tai ei ole toimittanut niitä ajoissa tai ei ole toimittanut niitä halutussa muodossa, ei ole tehnyt riittävää yhteistyötä, Testservice.nl ei ole vastaanottanut ennakkomaksua ajoissa tai jos viivästys johtuu muista olosuhteista, jotka johtuvat Asiakkaan vastuusta ja riskistä, Testservice.nl:llä on oikeus kohtuulliseen pidennykseen toimitusajasta. Kaikki vahingot ja lisäkustannukset, jotka aiheutuvat edellä mainitusta syystä johtuvasta viivästyksestä, ovat asiakkaan vastuulla ja riskillä.


9 artikla - Testin luotettavuus

 1. Testservice.nl:n käyttämä testiteknologia on VWS:n, RIVM:n ja/tai WHO:n validoima (PCR-testit ja SARS-CoV-2-pikatesti). Lähes kaikissa tapauksissa näin saadaan erittäin luotettava testitulos ajallaan. On kuitenkin aina hyvin pieni mahdollisuus (<1%) ns. väärään positiiviseen tulokseen (asiakas ei ole saanut tartuntaa, mutta testi osoittaa, että hänellä on) ja pieni mahdollisuus (<10%) väärään negatiiviseen tulokseen (asiakas on saanut tartunnan, mutta testi ei osoita sitä). On myös pieni mahdollisuus, että asiakkaalta otettua näytettä ei voida testata muista syistä (esimerkiksi äskettäin suun kautta otettujen lääkkeiden, alkoholin, suuhuuhtelujen ja/tai muiden suussa, kurkussa ja nenäontelossa olevien epäpuhtauksien vuoksi). Tällöin Testservice.nl tarjoaa uuden testin mahdollisimman pian ja yrittää toimittaa asiakkaalle tuloksen ajoissa, mutta ei anna mitään takeita.
 2. Testi ei siis koskaan tarjoa absoluuttista (100%) varmuutta (luotettavasta) tuloksesta. Asiakas ei siis voi saada mitään oikeuksia testin tuloksesta, eikä Testservice.nl ota vastuuta mistään vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua tältä osin.
 3. Testservice.nl valvoo testausprosessia ja non-COVID-19-lausunnon antamista erittäin huolellisesti, mutta Testservice.nl ei voi kaikissa tapauksissa taata, että non-COVID-19-asiakirja todella annetaan ajoissa ennen asiakkaan matkaa tai muutoin. Joskus tämä ei ole mahdollista eri syistä, kuten edellä on mainittu, ja jos kuljetusliike tai kohdemaa ei tästä syystä salli tätä, Testservice.nl ei ota vastuuta mistään vahingoista ja/tai kustannuksista, jotka voivat aiheutua tästä.
 4. Testservice.nl tekee kaikkensa varmistaakseen, että kaikki näyttämämme tiedot ovat täydellisiä, oikeita ja ajantasaisia. Testservice.nl ei kuitenkaan voi antaa mitään takuita verkkosivuillamme olevien tietojen luotettavuudesta, mukaan lukien tiedot Corona-viruksesta ja saatavilla olevista testeistä. Kaikki antamamme tiedot coronaviruksesta, erilaisista testeistä ja niihin liittyvistä aiheista perustuvat yksinomaan virallisten elinten raportteihin ja ovat puhtaasti informatiivisia. Kun otetaan huomioon myös koronavirusta ympäröivän (lääketieteen) tieteen nopea kehitys, on jokaisen omalla vastuulla antaa itselleen oikeaa ja täydellistä tietoa. Testservice.nl:n antamista tiedoista ei voi johtaa mitään oikeuksia. Jos sinulla on epäilyksiä tai kysymyksiä koronaviruksesta, hoitomenetelmistä, eri testeistä tai niiden luotettavuudesta, ota yhteyttä pätevään terveydenhuollon ammattilaiseen tai tunnustettuun (valtion) laitokseen, kuten RIVM:ään tai GGD:hen.


10 artikla - Asiakkaan velvollisuudet

 1. Asiakas on velvollinen toimittamaan kaikki Testservice.nl:n pyytämät tiedot sekä asiaankuuluvat liitteet ja niihin liittyvät tiedot ajoissa ja/tai ennen työn aloittamista ja halutussa muodossa, jotta varmistetaan sopimuksen asianmukainen ja tehokas täytäntöönpano. Tämän laiminlyönti voi johtaa siihen, että Testservice.nl ei pysty toteuttamaan ja/tai toimittamaan kyseisiä asiakirjoja täysimääräisesti. Tällaisen tilanteen seuraukset ovat aina asiakkaan vastuulla ja riskillä.
 2. Testservice.nl ei ole velvollinen tarkistamaan sille annettujen tietojen oikeellisuutta ja/tai täydellisyyttä tai päivittämään asiakkaalle tietoja, jos ne ovat ajan myötä muuttuneet, eikä Testservice.nl ole vastuussa Testservice.nl:n kolmansille osapuolille laatimien ja/tai kolmansille osapuolille sopimuksen yhteydessä annettujen tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.
 3. Testservice.nl voi pyytää lisätietoja, jos se on tarpeen sopimuksen toteuttamiseksi. Jos näin ei tapahdu, Testservice.nl:llä on oikeus lykätä toimintaansa siihen asti, kunnes tiedot on saatu, ilman että se on missään tapauksessa velvollinen maksamaan mitään korvauksia asiakkaalle. Jos olosuhteet muuttuvat, asiakkaan on ilmoitettava asiasta Testservice.nl:lle välittömästi tai viimeistään 3 työpäivän kuluessa siitä, kun muutos on tullut tietoon.
 4. Asiakkaan on parhaan tietämyksensä mukaan annettava Testservice.nl:lle kaikki tiedot ja tehtävä yhteistyötä, joita Testservice.nl kohtuudella tarvitsee sopimuksen toteuttamiseksi.
 5. Asiakas on velvollinen tunnistamaan itsensä ennen palvelun tarjoamista. Jos Asiakas ei pysty tunnistamaan itseään, Testservice.nl:llä on oikeus lykätä sopimuksen täytäntöönpanoa siihen asti, kunnes Asiakas on tunnistanut itsensä, Asiakkaan vastuulla ja riskillä.


11 artikla - Suositukset

 1. Testservice.nl voi tilauksesta laatia neuvoja, lähestymistapasuunnitelman, suunnitelman, raportin, suunnitelman ja/tai selvityksen palvelun tarjoamista varten. Näiden neuvojen sisältö ei ole sitova ja ne ovat luonteeltaan vain neuvoa-antavia, mutta Testservice.nl noudattaa huolellisuusvelvollisuuttaan. Asiakas päättää omalla vastuullaan, noudattaako hän neuvoja.
 2. Testservice.nl:n antamaa neuvontaa, missä tahansa muodossa, ei missään tapauksessa pidä pitää lääketieteellisenä, oikeudellisena, verotuksellisena ja/tai kirjanpidollisena neuvona. Testservice.nl ei koskaan pidä tätä neuvontaa oikeudellisena neuvonantona, vaikka Testservice.nl auttaisi asiakasta neuvotteluissa. Jos asiakas tulkitsee tämän neuvon oikeudelliseksi ja/tai verotukselliseksi neuvoksi, hänen on ensin keskusteltava asiasta alan asiantuntijan (lakimies/veroneuvoja) kanssa.
 3. Testservice.nl:n ensimmäisestä pyynnöstä asiakas on velvollinen arvioimaan Testservice.nl:n tarjoamat ehdotukset. Jos Testservice.nl:n työ viivästyy, koska Asiakas ei anna tai ei anna ajoissa arviota Testservice.nl:n tekemästä ehdotuksesta, Asiakas on aina vastuussa kaikista tästä mahdollisesti aiheutuvista seurauksista, kuten viivästymisestä.
 4. Palvelun luonteeseen kuuluu, että tulos on aina riippuvainen ulkoisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Testservice.nl:n raportteihin ja neuvoihin, kuten asiakkaan ja sen työntekijöiden tarvitsemien tietojen laatuun, tarkkuuteen ja ajantasaisuuteen. Asiakas on vastuussa vaadittujen tietojen laadusta sekä niiden oikea-aikaisesta ja asianmukaisesta toimittamisesta.
 5. Asiakas ilmoittaa Testservice.nl:lle kirjallisesti ennen työn aloittamista kaikista olosuhteista, jotka ovat tai saattavat olla kiinnostavia, mukaan lukien kaikki seikat ja painopisteet, joita asiakas mahdollisesti haluaa käsiteltävän.


12 artikla - Avustusten hakeminen

 1. Periaatteessa koko sovellus kulkee Testservice.nl:n kautta. Tämän jälkeen pyyntö toimitetaan osapuolelle, joka käsittelee varsinaisen pyynnön. Tarvittaessa tämä kolmas osapuoli ottaa suoraan yhteyttä asiakkaaseen.
 2. Jos hakemus hylätään tietojen virheellisyyden tai puutteellisuuden vuoksi, Testservice.nl ilmoittaa asiasta asiakkaalle ja antaa hänelle 7 päivää aikaa toimittaa vielä puuttuvat ja/tai oikeat tiedot.
 3. Jos hakemus on saanut kielteisen päätöksen ja hakemuksen hyväksymisestä vastaava toimivaltainen viranomainen on aloittanut vastalause- ja/tai muutoksenhakumenettelyn, Testservice.nl voi nimenomaisen toimeksiannon perusteella avustaa asiakasta tukitoimissa. Kyseisen hakemuksen jakamiseen osallistunut osapuoli ja/tai asiakas päättää aina omalla vastuullaan, noudattaako hän tällaista muutoksenhakumenettelyä. Hakemus tehdään aina asiakkaan toimittamien tietojen perusteella. Vastalauseesta tai muutoksenhausta päättää yksinomaan asianomainen toimivaltainen viranomainen, joka päättää kyseisen hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Testservice.nl noudattaa huolellisuusvelvoitettaan vastalause- ja/tai valitusmenettelyn aikana, mutta ei ole koskaan vastuussa hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
 4. Testservice.nl:n harjoittamaan toimintaan, riippumatta siitä, missä muodossa, tukien hakemiseen ja vastalause- tai muutoksenhakumenettelyn noudattamiseen sovelletaan vastaavasti 9 artiklassa säädettyä.


13 artikla - Lisätyöt ja muutokset

 1. Jos sopimuksen täytäntöönpanon aikana käy ilmi, että sopimusta on mukautettava tai että asiakkaan pyynnöstä tarvitaan lisätyötä asiakkaan toivoman tuloksen saavuttamiseksi, asiakas on velvollinen maksamaan tästä lisätyöstä sovitun hinnan mukaisesti. Testservice.nl ei ole velvollinen täyttämään tätä pyyntöä ja voi vaatia asiakasta tekemään tätä varten erillisen sopimuksen ja/tai käyttämään valtuutettua kolmatta osapuolta.
 2. Jos lisätyö johtuu Testservice.nl:n huolimattomuudesta, Testservice.nl on arvioinut väärin tai olisi voinut kohtuudella ennakoida kyseisen työn, näitä kustannuksia ei siirretä asiakkaalle.


14 artikla - Hinnat ja maksu

 1. Kaikki hinnat ovat lähtökohtaisesti arvonlisäverottomia, ellei toisin sovita.
 2. Testservice.nl suorittaa palvelunsa sovitun hinnan mukaisesti. Asiakas on velvollinen maksamaan sovitun hinnan ennen palvelun tarjoamista.
 3. Asiakkaan puolesta tehtyihin matkoihin käytetty aika ja matkoihin liittyvät kustannukset veloitetaan asiakkaalta.
 4. Asiakas on velvollinen korvaamaan kokonaan Testservice.nl:n palvelukseen ottamien kolmansien osapuolten kustannukset asiakkaan suostumuksella, ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu.
 5. Osapuolet voivat sopia, että asiakas maksaa ennakon. Jos on sovittu ennakkomaksusta, asiakkaan on maksettava ennakkomaksu ennen palvelujen suorittamisen aloittamista.
 6. Asiakas ei voi johtaa mitään oikeuksia tai odotuksia etukäteen annetusta arviosta, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti sopineet toisin.
 7. Testservice.nl:llä on oikeus korottaa sovellettavia hintoja ja maksuja vuosittain sovellettavan inflaation mukaisesti. Muut hinnanmuutokset sopimuksen voimassaoloaikana ovat mahdollisia vain, jos ja siltä osin kuin ne on nimenomaisesti mainittu sopimuksessa.
 8. Asiakas on velvollinen maksamaan nämä kustannukset välittömästi, ilman maksuselvitystä tai lykkäystä, laskussa ilmoitetun maksuajan kuluessa Testservice.nl:n ilmoittamalle tilinumerolle ja -tiedoille.
 9. Jos asiakas asetetaan selvitystilaan, maksukyvyttömäksi, konkurssiin, tahdonvastaisesti selvitystilaan tai jos häneen kohdistetaan maksuvaatimus, maksu ja kaikki muut sopimuksen mukaiset asiakkaan velvoitteet erääntyvät välittömästi maksettaviksi.


15 artikla - Yksityisyys, tietojenkäsittely ja turvallisuus

 1. Testservice.nl käsittelee asiakkaan (henkilö)tietoja huolellisesti ja käyttää niitä ainoastaan sovellettavien standardien mukaisesti. Testservice.nl ilmoittaa tästä asiakkaalle, jos sitä pyydetään.
 2. Asiakas on vastuussa niiden tietojen käsittelystä, joita käsitellään Testservice.nl:n palvelun avulla. Asiakas takaa myös, että tietojen sisältö ei ole laitonta eikä loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia. Asiakas vapauttaa Testservice.nl:n kaikista näihin tietoihin tai sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä (oikeudellisista) vaatimuksista.
 3. Jos Testservice.nl:n on sopimuksen perusteella huolehdittava tietoturvasta, tietoturvan on täytettävä sovitut eritelmät ja tietoturvataso, joka ei ole kohtuuton ottaen huomioon tekniikan taso, tietojen arkaluonteisuus ja kustannukset.
 4. Testservice.nl on velvollinen jakamaan asiakkaan henkilötiedot GGD:n kanssa, jos asiakkaan testitulos on positiivinen.
 5. Testservice.nl tuhoaa Asiakkaan henkilötiedot Palvelun lopettamisen jälkeen.


16 artikla - Keskeyttäminen ja purkaminen

 1. Testservice.nl:llä on oikeus pitää hallussaan vastaanotetut tai toteutetut tiedot, tiedostot ja muut tiedot, jos asiakas ei ole vielä (kokonaan) täyttänyt maksuvelvoitteitaan. Tämä oikeus säilyy ennallaan, jos Testservice.nl:llä on pätevä syy lykätä tilausta.
 2. Testservice.nl:llä on oikeus lykätä velvoitteitaan heti, kun asiakas on laiminlyönyt minkä tahansa sopimuksesta johtuvan velvoitteensa, mukaan lukien laskujen maksun viivästyminen. Keskeyttäminen on välittömästi vahvistettava toimeksiantajalle kirjallisesti.
 3. Testservice.nl ei tässä tapauksessa ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat hänen työnsä keskeyttämisestä, oli syy mikä tahansa.
 4. Keskeyttäminen (ja/tai purkaminen) ei vaikuta asiakkaan maksuvelvoitteisiin jo tehdystä työstä. Lisäksi Asiakas on velvollinen korvaamaan Testservice.nl:lle kaikki taloudelliset tappiot, joita Testservice.nl kärsii Asiakkaan laiminlyönnin seurauksena.


17 artikla - Ylivoimainen este

 1. Testservice.nl ei ole vastuussa, jos se ei voi täyttää sopimuksen mukaisia velvoitteitaan ylivoimaisen esteen vuoksi.
 2. Testservice.nl:n ylivoimainen este sisältää, mutta ei rajoitu: (i) Testservice.nl:n toimittajien ylivoimainen este, (ii) Asiakkaan tai hänen kolmansien osapuolten Testservice.nl:lle määräämien tai suosittelemien toimittajien velvoitteiden täyttämättä jättäminen, (iii) palvelun suorittamiseen osallistuvien ohjelmistojen tai kolmansien osapuolten puutteet, (iv) hallituksen toimenpiteet, (v) sähkö-, internet-, tietoverkko- ja/tai tietoliikenneverkon häiriöt, (vi) Testservice.nl:n työntekijöiden tai sen neuvonantajien sairastuminen, ja (vii) muut tilanteet, jotka eivät ole Testservice.nl:n kontrolloitavissa.nl tai sen neuvonantajat ja vii) muut tilanteet, jotka Testservice.nl:n mielestä ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jotka estävät Testservice.nl:tä tilapäisesti tai pysyvästi täyttämästä velvoitteitaan.
 3. Ylivoimaisen esteen sattuessa kummallakin sopimuspuolella on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain. Asiakas maksaa tällöin kaikki ennen sopimuksen purkamista aiheutuneet kulut. Testservice.nl ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle tällaisesta peruuttamisesta aiheutuneita tappioita.


18 artikla - Vastuun rajoittaminen

 1. Jos jotakin sopimuksessa määriteltyä tulosta ei saavuteta, Testservice.nl:n katsotaan syyllistyneen puutteeseen vain, jos Testservice.nl on nimenomaisesti luvannut tämän tuloksen hyväksyessään sopimuksen.
 2. Jos Testservice.nl:n toiminta on tuottamuksellista, Testservice.nl on velvollinen maksamaan korvausta vain, jos asiakas on ilmoittanut Testservice.nl:n laiminlyöneen 14 päivän kuluessa siitä, kun puute on havaittu, eikä Testservice.nl ole tämän jälkeen korjannut puutetta kohtuullisessa ajassa. Laiminlyöntiilmoitus on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on oltava tarkka kuvaus/perustelu laiminlyönnistä, jotta Testservice.nl voi vastata siihen asianmukaisesti.
 3. Jos Testservice.nl:n suorittamat palvelut johtavat Testservice.nl:n vastuuseen, tämä vastuu on rajoitettu sopimuksen puitteissa laskutettuun kokonaismäärään, mutta vain asiakkaan kärsimien välittömien vahinkojen osalta, paitsi jos vahinko on seurausta Testservice.nl:n tahallisuudesta tai tahallisuudesta, joka rajoittuu piittaamattomuuteen. Välittömällä vahingolla tarkoitetaan: kohtuullisia kustannuksia, jotka on tehty välittömän vahingon rajoittamiseksi tai estämiseksi, vahingon syyn, välittömän vahingon, vastuun ja takaisinperintämenettelyn selvittämiseksi.
 4. Testservice.nl sulkee nimenomaisesti pois kaiken vastuun välillisistä menetyksistä. Testservice.nl ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, liiketoimintavahingoista, menetetystä voitosta ja/tai aiheutuneesta tappiosta, menetetyistä säästöistä, liiketoiminnan pysähtymisestä aiheutuneista vahingoista, omaisuuden menetyksestä, viivästysvahingoista, korkovahingoista ja aineettomista vahingoista.
 5. Asiakas korvaa Testservice.nl:lle kaikki kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka johtuvat virheestä, joka on seurausta asiakkaan kolmannelle osapuolelle tarjoamasta palvelusta, joka on koostunut myös Testservice.nl:n tarjoamista palveluista, ellei asiakas pysty osoittamaan, että vahinko johtui yksinomaan Testservice.nl:n tarjoamasta palvelusta.
 6. Testservice.nl:n antamat neuvot, jotka perustuvat asiakkaan antamiin puutteellisiin ja/tai virheellisiin tietoihin, eivät koskaan ole Testservice.nl:n vastuun peruste.
 7. Testservice.nl:n antamien neuvojen sisältö ei ole sitova, vaan ainoastaan neuvoa-antava. Asiakas päättää omalla vastuullaan, noudattaako hän siinä mainittuja Testservice.nl:n ehdotuksia ja neuvoja. Kaikki neuvojen noudattamisesta aiheutuvat seuraukset ovat asiakkaan vastuulla ja riskillä. Asiakas on aina vapaa tekemään omia valintojaan, jotka poikkeavat Testservice.nl:n antamista neuvoista. Testservice.nl ei ole velvollinen minkäänlaiseen hyvitykseen, jos näin käy.
 8. Jos asiakas kutsuu kolmannen osapuolen tai asiakkaan puolesta, Testservice.nl ei voi koskaan olla vastuussa asiakkaan kutsuman kolmannen osapuolen toimista ja neuvoista eikä asiakkaan kutsuman kolmannen osapuolen (laatimien neuvojen) tulosten käsittelystä Testservice.nl:n omassa neuvonnassa.
 9. Testservice.nl ei takaa, että tarjotun palvelun tulokset ovat aina luotettavia.
 10. Testservice.nl ei ole vastuussa Testservice.nl:n lähettämän tai sen puolesta lähetetyn sähköpostin sisällön oikeasta ja täydellisestä siirtymisestä eikä sen oikea-aikaisesta vastaanottamisesta.
 11. Kaikki Testservice.nl:n puutteista johtuvat asiakkaan vaatimukset raukeavat, jos niistä ei ole ilmoitettu Testservice.nl:lle kirjallisesti ja perustellusti vuoden kuluessa siitä, kun asiakas on ollut tietoinen tai on kohtuudella voinut olla tietoinen niistä seikoista, joihin hän perustaa vaatimuksensa. Testservice.nl:n vastuu päättyy vuoden kuluttua osapuolten välisen sopimuksen päättymisestä.


19 artikla - Salassapito

 1. Testservice.nl ja asiakas sitoutuvat pitämään luottamuksellisina kaikki toimeksiannon yhteydessä saadut luottamukselliset tiedot. Luottamuksellisuus perustuu toimeksiantoon, ja se on myös oletettava, jos voidaan kohtuudella olettaa, että kyseessä on luottamuksellinen tieto. Luottamuksellisuutta ei sovelleta, jos kyseiset tiedot ovat jo julkisia/yleisesti tunnettuja, tiedot eivät ole luottamuksellisia ja/tai asiakas ei ole luovuttanut niitä Testservice.nl:lle sopimuksen aikana ja/tai Testservice.nl on saanut ne muulla tavoin.
 2. Luottamuksellisuus koskee erityisesti Testservice.nl:n laatimia neuvoja, raportteja, suunnitelmia, työmenetelmiä ja/tai raportteja, jotka liittyvät asiakkaan tilaukseen. Asiakasta kielletään nimenomaisesti jakamasta sisältöä työntekijöille, joilla ei ole valtuuksia tietää siitä, ja (luvattomille) kolmansille osapuolille. Lisäksi Testservice.nl käsittelee aina asiakkaan toimittamia arkaluonteisia liiketoimintatietoja asianmukaisella huolellisuudella.
 3. Jos Testservice.nl on lain tai tuomioistuimen määräyksen perusteella velvollinen luovuttamaan luottamuksellisia tietoja kolmannelle osapuolelle (lain tai tuomioistuimen määräyksen mukaan) eikä Testservice.nl voi vedota salassapito-oikeuteen, Testservice.nl ei ole velvollinen maksamaan mitään korvauksia eikä se anna Asiakkaalle mitään perustetta purkaa sopimusta.
 4. Tietojen siirtäminen tai levittäminen kolmansille osapuolille ja/tai Testservice.nl:n antamien lausuntojen, neuvojen tai tuotosten julkaiseminen kolmansille osapuolille edellyttää Testservice.nl:n kirjallista suostumusta, ellei tällaisesta suostumuksesta ole nimenomaisesti sovittu etukäteen. Asiakkaan on korvattava Testservice.nl:lle kaikki tällaisten kolmansien osapuolten vaatimukset, jotka johtuvat siitä, että asiakas on luottanut ilman Testservice.nl:n kirjallista suostumusta levitettyihin tietoihin.
 5. Testservice.nl ja asiakas velvoittavat myös käyttämänsä kolmannet osapuolet pitämään salassapitovelvollisuuden.


20 artikla - Tietojen suojaaminen ja oikeellisuus

 1. Asiakas on vastuussa kaikkien niiden tietojen, informaation, asiakirjojen ja/tai tallenteiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta ja täydellisyydestä, jotka hän toimittaa Testservice.nl:lle sopimuksen yhteydessä, riippumatta siitä, missä muodossa ne ovat, sekä niiden tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta ja täydellisyydestä, jotka hän on hankkinut kolmansilta osapuolilta ja jotka on toimitettu Testservice.nl:lle palvelun suorittamista varten.
 2. Asiakas vapauttaa Testservice.nl:n kaikista vastuista, jotka johtuvat siitä, että asiakas ei ole täyttänyt tai ei ole täyttänyt ajoissa velvollisuuksiaan toimittaa ajoissa kaikki oikeat, luotettavat ja täydelliset tiedot, dokumentit ja/tai tallenteet.
 3. Asiakas korvaa Testservice.nl:lle kaikki Asiakkaan ja Testservice.nl:n palveluksessa olevien kolmansien osapuolten sekä Asiakkaan asiakkaiden vaatimukset, jotka perustuvat siihen, että Asiakas ei ole saanut (ajoissa) sopimuksen toteuttamisen yhteydessä tarvittavia avustuksia ja/tai lupia.
 4. Asiakas vapauttaa Testservice.nl:n kaikista kolmansien osapuolten vaatimuksista, jotka johtuvat asiakkaalle tehdystä työstä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, immateriaalioikeudet asiakkaan toimittamiin tietoihin ja tietoihin, joita voidaan käyttää sopimuksen toteuttamisessa ja/tai asiakkaan teot tai laiminlyönnit kolmanteen osapuoleen tai kolmansiin osapuoliin nähden.
 5. Jos asiakas toimittaa sähköisiä tiedostoja, ohjelmistoja tai tietovälineitä Testservice.nl:lle, asiakas takaa, että niissä ei ole viruksia eikä vikoja.


21 artikla - Valitukset

 1. Jos asiakas ei ole tyytyväinen Testservice.nl:n palveluun tai jos hänellä on muita valituksia tilauksen toteuttamisesta, asiakas on velvollinen ilmoittamaan näistä valituksista mahdollisimman pian, mutta viimeistään 7 kalenteripäivän kuluessa valitukseen johtaneesta tapahtumasta. Valitukset voidaan ilmoittaa suullisesti tai kirjallisesti seuraavilla tavoilla info@testservice.nl otsikolla "Valitus". Voit myös käyttää verkkosivuilla olevaa valituslomaketta.
 2. Asiakkaan on perusteltava ja/tai selitettävä valitus riittävästi, jotta Testservice.nl voi käsitellä valituksen. Jos sinulla on vaikeuksia muotoilla valituksesi tai pukea se sanoiksi, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen michael@testservice.nl. Sinuun otetaan yhteyttä, jotta sinua autetaan valituksen tekemisessä.
 3. Testservice.nl vastaa mahdollisimman pian, kuitenkin 7 kalenteripäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta.
 4. Osapuolet pyrkivät löytämään ratkaisun yhdessä.
 5. Jos osapuolet eivät löydä ratkaisua yhdessä, valitus voidaan toimittaa riippumattomalle valitusvastaavalle. Valituksen voi tehdä seuraavassa osoitteessa www.degeschillencommissiezorg.nl toimitetaan.


22 artikla - Sovellettava laki

 1. Testservice.nl:n ja asiakkaan väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan Alankomaiden lakia.
 2. Testservice.nl:llä on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ja ilmoittaa siitä asiakkaalle.
 3. Jos näitä yleisiä sopimusehtoja käännetään, hollanninkielinen versio on ensisijainen.
 4. Kaikki Testservice.nl:n ja asiakkaan välisestä sopimuksesta johtuvat tai siitä johtuvat riidat ratkaistaan Amsterdamin toimivaltaisessa tuomioistuimessa, ellei pakottavassa lainsäädännössä määrätä muusta toimivaltaisesta tuomioistuimesta.

Diemen 18. huhtikuuta 2021