Általános szerződési feltételek Health Services The Netherlands B.V.

A Besloten vennootschap met gewone structuur Health Services The Netherlands B.V. (a továbbiakban: Testservice.nl) a kereskedelmi kamara nyilvántartásában 82046484 számon szerepel, székhelye a Stammerhove 3 (1112VA), Diemen.

1. cikk - Fogalommeghatározások

 1. Ezekben az általános szerződési feltételekben a következő kifejezések a következő értelemben használatosak, hacsak kifejezetten másként nem szerepel.
 2. Ajánlat: A Testservice.nl által az Ügyfélnek a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó bármely ajánlat vagy árajánlat.
 3. Cég: Az a természetes vagy jogi személy, aki egy szakma vagy vállalkozás gyakorlása során jár el.
 4. Fogyasztó: Az a természetes személy, aki nem szakma vagy vállalkozás gyakorlása során jár el.
 5. Szolgáltatások: Minden olyan művelet, beleértve a kutatást és tanácsadást, amelynek célja az Ügyfél betegségének megelőzése vagy gyógyítása, illetve egészségi állapotának felmérése. A Testservice.nl teszt elsődleges szolgáltatása olyan tesztek felajánlása és/vagy elvégzése (vagy elvégeztetése), amelyek megmutatják, hogy az Ügyfél fertőzött-e egy bizonyos betegséggel vagy sem.
 6. Szolgáltató: Besloten vennootschap met gewone structuur Testservice.nl The Netherlands B.V. h.o.d.n. Testservice.nl, a holland jog szerint bejegyzett, Hollandiában székhellyel rendelkező Testservice.nl, amely a továbbiakban: Testservice.nl, Szolgáltatásokat nyújt az Ügyfélnek.
 7. Ügyfél: Az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szakmája vagy vállalkozása során eljárva megbízta a Testservice.nl-t, projekteket adott a Testservice.nl-nek a Testservice.nl által nyújtandó Szolgáltatásokra, vagy akinek a Testservice.nl egy Megállapodás alapján ajánlatot tett.
 8. Megállapodás: Az Ügyfél és a Testservice.nl közötti minden egyes megállapodás és egyéb kötelezettség, valamint a Testservice.nl által az Ügyfélnek nyújtott, az Ügyfél által elfogadott és a Testservice.nl által végrehajtott, a Testservice.nl által a jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok egy elválaszthatatlan egészet alkotnak.


cikk - Alkalmazhatóság

 1. Ezek az általános feltételek vonatkoznak a Testservice.nl bármely Ajánlatára, a Testservice.nl és az Ügyfél közötti bármely Megállapodásra és a Testservice.nl által kínált bármely szolgáltatásra.
 2. A megállapodás megkötése előtt az Ügyfél megkapja ezeket az Általános Szerződési Feltételeket. Ha ez ésszerűen nem lehetséges, a Testservice.nl jelzi az Ügyfélnek, hogy az Ügyfél milyen módon tekintheti át az Általános Szerződési Feltételeket.
 3. A jelen Általános Szerződési Feltételektől való eltérés nem lehetséges. Kivételes helyzetekben lehetőség van eltérni ezektől az általános feltételektől, amennyiben erről a Testservice.nl-lel írásban kifejezetten megállapodtak.
 4. Ezek az általános szerződési feltételek az Ügyfél további, módosított és utólagos megbízásaira is vonatkoznak.
 5. Az Ügyfél általános szerződési feltételei kizártak.
 6. Ha a jelen általános szerződési feltételek egy vagy több rendelkezése részben vagy egészben semmis vagy érvénytelen, a jelen általános szerződési feltételek többi rendelkezése hatályban marad, és a semmis rendelkezés(ek) helyébe az eredeti rendelkezéssel azonos értelmű rendelkezés lép.
 7. A jelen általános szerződési feltételek által nem szabályozott tartalommal, magyarázattal vagy helyzetekkel kapcsolatos bizonytalanságokat a jelen általános szerződési feltételek szellemében kell értékelni és magyarázni.
 8. A holland polgári törvénykönyv 7:404. szakaszának és 7:407. szakasza (2) bekezdésének alkalmazhatósága kifejezetten kizárt.
 9. Ha ezekben az általános szerződési feltételekben a nőre/férfire történik hivatkozás, akkor ezt úgy is kell érteni, hogy ez a nőre/férfire vonatkozik, ha és amennyiben ez alkalmazható.
 10. Amennyiben a Testservice.nl nem mindig követelte meg a jelen Általános Szerződési Feltételek betartását, fenntartja a jogot, hogy részben vagy egészben követelje a jelen Általános Szerződési Feltételek betartását.


3. cikk - Az ajánlat

 1. A Testservice.nl minden ajánlata kötelezettségvállalás nélkül érvényes, kivéve, ha írásban kifejezetten másképp rendelkezik. Ha az Ajánlat korlátozott vagy meghatározott feltételek mellett érvényes, ezt az Ajánlatban kifejezetten megemlítjük.
 2. A Testservice.nl csak akkor kötődik az Ajánlathoz, ha azt az Ügyfél írásban megerősíti. Mindazonáltal a Testservice.nl-nek jogában áll, hogy egy (potenciális) Ügyféllel kötött szerződést alapos okból visszautasítson.
 3. Az ajánlat tartalmazza a kínált Szolgáltatások leírását. A leírás kellően pontos ahhoz, hogy a Vevő megfelelően értékelni tudja az ajánlatot. Az ajánlatban megadott adatok csupán tájékoztató jellegűek, és nem képezhetik a megállapodás felbontásának vagy a kártérítésnek az alapját.
 4. Az ajánlatok vagy árajánlatok nem vonatkoznak automatikusan az utólagos megrendelésekre.
 5. A Testservice.nl ajánlatában szereplő szállítási határidők elvileg tájékoztató jellegűek, és nem jogosítják fel az Ügyfelet felbontásra vagy kártérítésre azok túllépése esetén, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtak meg.


cikk - A megállapodás megkötése

 1. A szerződés akkor jön létre, amikor az ügyfél által megadott e-mail címre e-mailben elküldik a találkozó visszaigazolását.
 2. A Testservice.nl-nek joga van az (aláírt) szerződést az elfogadás kézhezvételét követő 1 munkanapon belül visszavonni.
 3. A Testservice.nl nem kötődik az Ajánlathoz, ha az Ügyfél ésszerűen számíthatott arra, vagy meg kellett volna értenie, hogy az Ajánlat nyilvánvaló hibát vagy elírást tartalmaz. Az ügyfél ebből a hibából vagy tévedésből semmilyen jogot nem tud levezetni.
 4. Ha az Ügyfél már visszaigazolt megrendelést mond le, a már felmerült tényleges költségek (beleértve a ráfordított időt is) az Ügyfelet terhelik.
 5. A Testservice.nl-lel kötött bármely megállapodás vagy az Ügyfél által a Testservice.nl-nek odaítélt projekt a vállalatot illeti meg, és nem a Testservice.nl-hez kapcsolódó személyt.
 6. A Vevő elállási joga kizárt, kivéve, ha másként nem állapodtak meg.
 7. Ha a szerződést több ügyfél köti, minden ügyfél egyetemlegesen felel a szerződésből eredő valamennyi kötelezettség teljesítéséért.


cikk - A megállapodás időtartama

 1. A megállapodás határozatlan időre jön létre, kivéve, ha a megbízás tartalma, jellege vagy hatálya azt diktálja, hogy a megállapodást határozott időre kössék meg. A megbízás időtartama külső tényezőktől is függ, beleértve, de nem kizárólagosan a Testservice.nl által az Ügyféltől kapott információk minőségét és időszerűségét.
 2. Mind az Ügyfél, mind a Testservice.nl felbonthatja a Szerződést a Szerződés teljesítésének felróható elmulasztása miatt, ha a másik felet írásban késedelembe esettnek nyilvánították, és ésszerű időt kapott kötelezettségei teljesítésére, de továbbra sem teljesíti megfelelően kötelezettségeit. Ez magában foglalja az Ügyfél fizetési és együttműködési kötelezettségeit is.
 3. A Szerződés felbontása nem érinti az Ügyfél fizetési kötelezettségeit, amennyiben a Testservice.nl a felbontás időpontjában már munkát végzett vagy szolgáltatást nyújtott. Az ügyfélnek meg kell fizetnie a megállapított kártérítést.
 4. A Szerződés idő előtti felmondása esetén az Ügyfél tartozik a Testservice.nl-nek az addig felmerült tényleges költségekkel, a megállapodás szerinti (óradíjjal). A Testservice.nl időbeli regisztrációja vezető szerepet játszik ebben a kérdésben.
 5. Mind az Ügyfél, mind a Testservice.nl azonnali hatállyal, további értesítés nélkül írásban felmondhatja a szerződést, ha az egyik fél fizetési késedelembe esik, csődöt jelentett, vagy ha az érintett cég felszámolással megszűnik. Ha a fent említett helyzet bekövetkezik, a Testservice.nl soha nem köteles visszatéríteni a már kapott pénzösszegeket és/vagy kártérítést fizetni.


6. cikk - Hozzájárulás

 1. A megállapodás végrehajtásához az Ügyfél hozzájárulása szükséges.
 2. A Testservice.nl egyértelműen és kérésre írásban tájékoztatja az Ügyfelet a tervezett Szolgáltatásokról, fejlesztésekről és kezelésről. A Testservice.nl a 12. életévét be nem töltött Ügyfelet úgy tájékoztatja, hogy az az ő megértéséhez illeszkedjen.
 3. A Szolgáltatás megrendelésével az Ügyfél kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja. Ez megfelel a hozzájárulás követelményének, kivéve azokat az eseteket, amikor az Ügyfél még nem töltötte be a 12. életévét, amely esetben a szülő(k) és/vagy a törvényes képviselő(k) hozzájárulása is szükséges. A szolgáltatás azonban a szülő(k) és/vagy törvényes képviselő(k) hozzájárulása nélkül is nyújtható, ha ez nyilvánvalóan szükséges az Ügyfél súlyos sérelmének megelőzése érdekében, és ha az Ügyfél a hozzájárulás megtagadása után is jól megfontoltan kívánja a szolgáltatás nyújtását.


7. cikk - Lemondási megállapodások

 1. Ha a Szolgáltatás megkezdése vagy előrehaladása késik, pl. mert az Ügyfél nem vagy nem időben adta meg az összes kért információt, nem működik együtt kellőképpen, a (elő)fizetést nem kapja meg időben a Testservice.nl, vagy egyéb, az Ügyfél számlájára és kockázatára eső körülmények miatt késedelem következett be, a Testservice.nl jogosult a teljesítési idő ésszerű meghosszabbítására. Ez magában foglalja egy korábbi kinevezés elhalasztását is.
 2. A Testservice.nl mindig jogosult egy már lefoglalt időpontot átütemezni, feltéve, hogy erről legalább 24 órával korábban tájékoztatta az Ügyfelet.
 3. A Testservice.nl arra törekszik, hogy a Szolgáltatást a megállapodás szerinti határidőn belül nyújtsa, amennyire ez tőle ésszerűen elvárható. Sürgős esetben az Ügyfél köteles az előzetesen megállapított díjat megfizetni.
 4. A megbeszélt időpontot az Ügyfél csak a kezdési időpont előtt 1 nappal módosíthatja és/vagy mondhatja le díjmentesen. Ha az Ügyfél az időpontot megelőző 1 nap és 12 óra között lemondja és/vagy megváltoztatja az időpontot, az Ügyfél jogosult egy utalványra, amely három hónapig érvényes. Minden lemondás vagy módosítás az időpontot megelőző 12 órán belül nem jelenésnek minősül. A már lefoglalt időpontok, amelyeket 12 órával a találkozó időpontja előtt módosítanak és/vagy lemondanak, az Ügyfelet terhelik.
 5. Amennyiben a találkozó időpontjával kapcsolatban nem egyezik vagy nem egyértelmű, a Testservice.nl adminisztrációjában szereplő időpont a mérvadó.
 6. Ha az Ügyfél nem jelenik meg időben a lemondás nélküli időpontra, a Testservice.nl nem tudja garantálni, hogy a megbeszélt Szolgáltatás mégis megtörténhet. Ha az Ügyfélnek helyettesítő időpontot kell foglalnia, az elmulasztott időpont költségei továbbra is esedékesek, kivéve, ha kifejezetten másként állapodtak meg.
 7. Az ügyfélnek az eredeti időpontot követő három hónapon belül be kell ütemeznie a helyettesítő időpontot.
 8. A találkozó lemondását és/vagy elhalasztását írásban kell megtenni. Ha az Ügyfél nem mondta le és/vagy halasztotta el időben a találkozót, az Ügyfél nem kapja vissza a már kifizetett pénzt, még akkor sem, ha az Ügyfél nem vette igénybe a Testservice.nl szolgáltatásait. Ezek a rendelkezések a szolgáltatás lemondásának okától függetlenül alkalmazandók.
 9. Az ügyfél jogosult arra, hogy egy másik ügyfél is részt vegyen a tesztben, amennyiben ez az ügyfél megfelel a Testservice.nl által meghatározott profilnak. Ha az Ügyfél nem tud másik ügyfelet helyettesíteni, akkor a Testservice.nl nem téríti vissza a már kifizetett pénzt.


8. cikk - Szolgáltatások teljesítése

 1. A Testservice.nl minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megállapodás szerinti szolgáltatást a legnagyobb gondossággal végezze el, ahogy az egy jó szolgáltatótól elvárható. A Testservice.nl professzionális és független szolgáltatást nyújt. Minden Szolgáltatás teljesítése erőfeszítésre vonatkozó kötelezettségvállalás alapján történik, kivéve, ha az eredményről kifejezetten írásban állapodtak meg, és az részletesen le van írva.
 2. A Megállapodás, amely alapján a Testservice.nl a Szolgáltatásokat nyújtja, meghatározó a szolgáltatások terjedelmére és mértékére vonatkozóan. A megállapodást csak az Ügyfél nevében hajtják végre. Harmadik felek nem származtathatnak jogokat a Szerződéssel kapcsolatban nyújtott szolgáltatások tartalmából.
 3. Az Ügyfél által megadott információk és adatok képezik az alapját a Testservice.nl szolgáltatásainak és árainak. A Testservice.nl-nek joga van módosítani szolgáltatásait és árait, ha a megadott információk helytelennek és/vagy hiányosnak bizonyulnak.
 4. A Testservice.nl a Szolgáltatások teljesítése során nem köteles vagy köteles követni az Ügyfél utasításait, ha azok megváltoztatják a megállapodás szerinti Szolgáltatások tartalmát vagy terjedelmét. Ha az utasítások a Testservice.nl számára többletmunkát eredményeznek, az Ügyfél köteles a további többletköltségeket ennek megfelelően, új árajánlat alapján megfizetni.
 5. A Testservice.nl jogosult harmadik feleket igénybe venni a Szolgáltatások teljesítéséhez, ahogyan azt jónak látja.
 6. Ha a megbízás jellege és időtartama megkívánja, a Testservice.nl a megállapodás szerinti módon tájékoztatja az Ügyfelet a közbenső időszak előrehaladásáról.
 7. A Szolgáltatások teljesítése az Ügyfél által megadott információkon alapul. Ha az információkat meg kell változtatni, az következményekkel járhat egy esetleges megalapozott tervezésre nézve. A Testservice.nl soha nem vállal felelősséget a menetrend módosításáért. Ha a Szolgáltatások megkezdése, előrehaladása vagy teljesítése késik, mert például az Ügyfél nem adta meg az összes kért információt, vagy nem időben, vagy nem a kívánt formátumban, nem működik együtt kellőképpen, a Testservice.nl nem kapja meg időben az előleget, vagy egyéb, az Ügyfél számlájára és kockázatára eső körülmények miatt késedelem áll fenn, a Testservice.nl jogosult a teljesítési határidő ésszerű meghosszabbítására. A fent említett okból bekövetkező késedelem miatti minden kár és többletköltség az Ügyfél számlájára és kockázatára hárul.


cikk - A vizsgálat megbízhatósága

 1. A Testservice.nl által alkalmazott vizsgálati technológiát a VWS, a RIVM és/vagy a WHO validálta (PCR-tesztek és SARS-CoV-2 gyors antigén teszt). Ez szinte minden esetben időben nagyon megbízható vizsgálati eredményt biztosít. Azonban mindig van egy nagyon kis esélye (<1%) az úgynevezett hamis pozitív (az ügyfél nem fertőzött, de a teszt azt jelzi, hogy az ügyfél fertőzött) és egy kis esélye (<10%) a hamis negatív (az ügyfél fertőzött, de a teszt ezt nem jelzi) eredménynek. Annak is van egy kis esélye, hogy az Ügyféltől vett minta más okok miatt nem vizsgálható (például nemrégiben szájon át szedett gyógyszerek, alkohol, szájöblítők és/vagy egyéb szennyeződések a száj-, torok- és orrüregben). Ebben az esetben a Testservice.nl a lehető leghamarabb új tesztet ajánl fel, és megpróbálja időben megadni az Ügyfélnek az eredményt, de garanciát nem vállal.
 2. Egy teszt tehát soha nem nyújt abszolút (100%) bizonyosságot a (megbízható) eredményre vonatkozóan. Az Ügyfél ezért semmilyen jogot nem származtathat a teszt eredményéből, és a Testservice.nl nem vállal felelősséget az Ügyfélnek e tekintetben esetlegesen okozott károkért.
 3. A Testservice.nl nagyon gondosan felügyeli a tesztelési folyamatot és a nem-COVID-19 nyilatkozat kiállítását, de a Testservice.nl nem tudja minden esetben garantálni, hogy a nem-COVID-19 dokumentumot valóban időben, az Ügyfél utazása előtt vagy más módon állítják ki. Néha ez a fent említett különböző okok miatt nem lehetséges, és amennyiben a szállító vagy a rendeltetési ország emiatt nem engedélyezi az Ügyfél számára, a Testservice.nl nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért és/vagy költségekért.
 4. A Testservice.nl mindent megtesz annak érdekében, hogy az általunk megjelenített információk teljesek, helyesek és naprakészek legyenek. Mindazonáltal a Testservice.nl nem tud garanciát vállalni a weboldalunkon található információk megbízhatóságára, beleértve a corona vírusra és a rendelkezésre álló tesztekre vonatkozó információkat is. Minden információ, amelyet a corona vírusról, a különböző tesztekről és a kapcsolódó témákról nyújtunk, kizárólag hivatalos szervek jelentéseire épül, és kizárólag tájékoztató jellegű. A koronavírust övező (orvosi) tudomány gyors fejlődésére való tekintettel mindenki saját felelőssége, hogy helyesen és teljes körűen tájékozódjon. A Testservice.nl által szolgáltatott információkból semmilyen jog nem származtatható. Ha bármilyen kétsége vagy kérdése van a koronavírussal, a kezelési módszerekkel, a különböző tesztekkel vagy azok megbízhatóságával kapcsolatban, kérjük, forduljon szakképzett egészségügyi szakemberhez vagy egy elismert (kormányzati) intézményhez, például a RIVM-hez vagy a GGD-hez.


10. cikk - Az ügyfél kötelezettségei

 1. Az Ügyfél köteles a Testservice.nl által kért összes információt, valamint a vonatkozó mellékleteket és a kapcsolódó információkat és adatokat időben és/vagy a munka megkezdése előtt és a kívánt formában megadni a Megállapodás helyes és hatékony végrehajtása érdekében. Ennek elmulasztása azt eredményezheti, hogy a Testservice.nl nem tudja teljes mértékben teljesíteni és/vagy kézbesíteni a vonatkozó dokumentumokat. Az ilyen helyzet következményei mindenkor az Ügyfél számlájára és kockázatára esnek.
 2. A Testservice.nl nem köteles ellenőrizni a rendelkezésére bocsátott információk helyességét és/vagy teljességét, vagy frissíteni az Ügyfelet az információkkal kapcsolatban, ha azok idővel megváltoztak, és a Testservice.nl nem felelős a Testservice.nl által harmadik felek számára összeállított és/vagy a Szerződés keretében harmadik felek számára átadott információk helyességéért és teljességéért.
 3. A Testservice.nl, ha a szerződés teljesítéséhez szükséges, további információkat kérhet. Amennyiben ez nem így van, a Testservice.nl jogosult elhalasztani a tevékenységét az információ beérkezéséig, anélkül, hogy bármilyen kártérítési kötelezettséget vállalna az Ügyféllel szemben. Megváltozott körülmények esetén az Ügyfél köteles a Testservice.nl-t haladéktalanul, vagy legkésőbb a változás ismertté válását követő 3 munkanapon belül értesíteni.
 4. Az Ügyfél legjobb tudása szerint köteles a Testservice.nl rendelkezésére bocsátani minden olyan információt és együttműködést, amelyet a Testservice.nl ésszerűen megkövetel a Szerződés teljesítéséhez.
 5. Az Ügyfél köteles azonosítani magát a Szolgáltatás nyújtása előtt. Ha az Ügyfél nem tudja azonosítani magát, a Testservice.nl-nek joga van elhalasztani a Szerződés teljesítését mindaddig, amíg az Ügyfél nem azonosítja magát, az Ügyfél számlájára és kockázatára.


11. cikk - Ajánlások

 1. A Testservice.nl megbízás esetén a szolgáltatás nyújtása céljából tanácsadást, megközelítési tervet, tervezést, jelentést, tervezést és/vagy jelentést készíthet. A tanácsadás tartalma nem kötelező érvényű, és csak tanácsadói jellegű, de a Testservice.nl betartja a gondossági kötelezettségét. Az ügyfél saját felelősségére dönt arról, hogy követi-e a tanácsot.
 2. A Testservice.nl által bármilyen formában adott tanácsok soha nem tekinthetők orvosi, jogi, adózási és/vagy számviteli tanácsadásnak. A Testservice.nl soha nem tekinti ezt a tanácsadást jogi tanácsadásnak, még akkor sem, ha a Testservice.nl segíti az Ügyfelet a tárgyalásokban. Amennyiben az Ügyfél ezt a tanácsot jogi és/vagy adótanácsadásként értelmezi, az Ügyfélnek először konzultálnia kell egy ezen a területen képzett szakemberrel (ügyvéddel/adótanácsadóval).
 3. A Testservice.nl első kérésére az Ügyfél köteles értékelni a Testservice.nl által tett ajánlatokat. Ha a Testservice.nl késik a munkájában, mert az Ügyfél nem vagy nem időben ad értékelést a Testservice.nl által tett javaslatról, akkor az Ügyfél mindenkor felelős az ebből eredő következményekért, például a késedelemért.
 4. A szolgáltatás jellegéből adódóan az eredmény mindenkor külső tényezőktől függ, amelyek befolyásolhatják a Testservice.nl jelentéseit és tanácsait, mint például az Ügyfél és alkalmazottai által kért információk és adatok minősége, pontossága és időszerűsége. Az ügyfél felelős a kért adatok és információk minőségéért, valamint időben történő és helyes átadásáért.
 5. Az Ügyfél a munka megkezdése előtt írásban értesíti a Testservice.nl-t minden olyan körülményről, amely érdekes vagy érdekes lehet, beleértve minden olyan pontot és prioritást, amellyel az Ügyfél esetleg foglalkozni kíván.


12. cikk - Támogatások igénylése

 1. Elvileg a teljes alkalmazás a Testservice.nl-en keresztül fut. Innen a kérelmet egy olyan félhez nyújtják be, aki a tényleges kérelmet kezeli. Szükség esetén ez a harmadik fél közvetlenül az Ügyféllel veszi fel a kapcsolatot.
 2. Amennyiben a jelentkezést az adatok helytelensége vagy hiányossága miatt elutasítják, a Testservice.nl értesíti az Ügyfelet, és 7 napot ad neki arra, hogy a helyes és/vagy hiányzó adatokat még megadhassa.
 3. Ha a kérelemmel kapcsolatban elutasító döntés születik, és a kérelem elbírálásában érintett illetékes hatóság kifogásolási és/vagy fellebbezési eljárást indít, a Testservice.nl kifejezett utasítás esetén segíthet az Ügyfélnek támogató tevékenységekkel. A kérdéses kérelem elosztásában érintett fél és/vagy az ügyfél mindenkor saját felelősségére dönt arról, hogy követ-e ilyen fellebbezési eljárást. A kérelem mindig az Ügyfél által megadott információk alapján történik. A kifogással vagy fellebbezéssel kapcsolatos döntés kizárólag az érintett kérelem engedélyezéséről vagy elutasításáról döntő illetékes hatóság hatáskörébe tartozik. A Testservice.nl a kifogásolási és/vagy fellebbezési eljárás során betartja a gondossági kötelezettségét, de soha nem felelős és nem vállal felelősséget a kérelem tényleges elfogadásáért vagy elutasításáért.
 4. A Testservice.nl által bármilyen formában végzett tevékenységekre, a támogatások igénylésére és a kifogásolási vagy fellebbezési eljárásra a 9. cikkben foglaltak megfelelően alkalmazandók.


cikk - Kiegészítő munkák és módosítások

 1. Ha a Megállapodás teljesítése során kiderül, hogy a Megállapodás kiigazításra szorul, vagy az Ügyfél kérésére további munkára van szükség az Ügyfél által kívánt eredmény elérése érdekében, az Ügyfél köteles a további munkáért a megállapodás szerinti díjszabás szerint fizetni. A Testservice.nl nem köteles eleget tenni ennek a kérésnek, és megkövetelheti az Ügyféltől, hogy e célból külön megállapodást kössön és/vagy egy erre felhatalmazott harmadik félhez forduljon.
 2. Ha a többletmunka a Testservice.nl gondatlanságának eredménye, a Testservice.nl téves értékelést végzett, vagy ésszerűen előre láthatta volna a kérdéses munkát, ezeket a költségeket nem hárítjuk át az Ügyfélre.


cikk - Árak és fizetés

 1. Minden ár alapvetően a forgalmi adó (ÁFA) nélkül értendő, kivéve, ha másként nem állapodtak meg.
 2. A Testservice.nl a szolgáltatásait a megállapodás szerinti díjszabás szerint végzi. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás nyújtása előtt megfizetni a megállapodás szerinti díjat.
 3. Az Ügyfél nevében történő utazásra fordított idő és az utazással kapcsolatos költségek az Ügyfelet terhelik.
 4. Az Ügyfél köteles teljes mértékben megtéríteni a Testservice.nl által az Ügyfél jóváhagyását követően alkalmazott harmadik felek költségeit, kivéve, ha kifejezetten másként nem állapodtak meg.
 5. A felek megállapodhatnak abban, hogy az Ügyfél előleget fizet. Ha előlegfizetésről állapodtak meg, az Ügyfélnek a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt meg kell fizetnie az előleget.
 6. Az Ügyfél semmilyen jogot vagy elvárást nem származtathat az előre kiadott becslésből, kivéve, ha a felek kifejezetten másként állapodtak meg.
 7. A Testservice.nl jogosult az alkalmazandó árakat és díjakat évente az alkalmazandó inflációs rátáknak megfelelően emelni. Egyéb árváltozások a megállapodás során csak akkor és annyiban lehetségesek, amennyiben és amennyiben a megállapodásban kifejezetten szerepelnek.
 8. Az Ügyfél köteles ezeket a költségeket azonnal, elszámolás vagy felfüggesztés nélkül, a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül, a Testservice.nl számára megadott számlaszámra és adatokra befizetni.
 9. Az Ügyfél felszámolása, fizetésképtelensége, csődje, nem önkéntes felszámolása vagy az Ügyféllel szemben benyújtott fizetési kérelem esetén a fizetés és az Ügyfélnek a Szerződés szerinti minden egyéb kötelezettsége azonnal esedékessé és fizetendővé válik.


15. cikk - Adatvédelem, adatfeldolgozás és biztonság

 1. A Testservice.nl gondosan kezeli az Ügyfél (személyes) adatait, és azokat csak az alkalmazandó szabványoknak megfelelően használja fel. Kérésre a Testservice.nl tájékoztatja erről az Ügyfelet.
 2. Az Ügyfél felelős a Testservice.nl szolgáltatásával feldolgozott adatok feldolgozásáért. Az ügyfél garantálja továbbá, hogy az adatok tartalma nem jogellenes, és nem sérti harmadik felek jogait. Az Ügyfél mentesíti a Testservice.nl-t minden olyan (jogi) követelés alól, amely ezen adatokkal vagy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos.
 3. Amennyiben a Testservice.nl-nek a megállapodás alapján gondoskodnia kell az információk biztonságáról, ennek a biztonságnak meg kell felelnie az elfogadott előírásoknak és olyan biztonsági szintnek, amely a technika állása, az adatok érzékenysége és a felmerülő költségek alapján nem ésszerűtlen.
 4. A Testservice.nl köteles megosztani az Ügyfél személyes adatait a GGD-vel, amennyiben az Ügyfél pozitív teszteredményt kap.
 5. A Testservice.nl a Szolgáltatás megszűnése után megsemmisíti az Ügyfél személyes adatait.


cikk - Felfüggesztés és feloszlatás

 1. A Testservice.nl jogosult a kapott vagy megvalósított adatokat, adatfájlokat és egyebeket visszatartani, ha az Ügyfél még nem teljesítette (teljes mértékben) fizetési kötelezettségeit. Ezt a jogot nem érinti, ha a Testservice.nl-nek alapos oka van a megrendelés elhalasztására.
 2. A Testservice.nl jogosult elhalasztani a kötelezettségeit, amint az Ügyfél a Szerződésből eredő bármely kötelezettségével késedelembe esik, beleértve a számlák késedelmes kifizetését is. A felfüggesztést haladéktalanul írásban vissza kell igazolni az igazgatónak.
 3. A Testservice.nl ebben az esetben nem vállal felelősséget semmilyen kárért, bármilyen okból kifolyólag, a munkája felfüggesztése miatt.
 4. A felfüggesztés (és/vagy felbontás) nem érinti az Ügyfél fizetési kötelezettségeit a már elvégzett munkákért. Az Ügyfél köteles továbbá megtéríteni a Testservice.nl-nek minden olyan pénzügyi veszteséget, amelyet a Testservice.nl az Ügyfél mulasztása miatt szenved el.


cikk - Vis maior

 1. A Testservice.nl nem vállal felelősséget, ha vis maior miatt nem tudja teljesíteni a Szerződésből eredő kötelezettségeit.
 2. A Testservice.nl részéről bekövetkező vis maior magában foglalja, de nem kizárólagosan: (i) a Testservice.nl beszállítóinak vis maiorja, (ii) az Ügyfél vagy harmadik fél által a Testservice.nl-nek előírt vagy ajánlott beszállítók kötelezettségeinek nem megfelelő teljesítése, (iii) a szoftver vagy a szolgáltatás teljesítésében részt vevő harmadik fél hiányosságai, (iv) kormányzati intézkedések, (v) az elektromos áram, az internet, az adathálózat és/vagy a távközlési eszközök meghibásodása, (vi) a Testservice.nl vagy tanácsadóinak betegsége és (vii) egyéb, a Testservice.nl ellenőrzési körén kívül eső helyzetek.nl vagy tanácsadói, és (vii) egyéb olyan helyzetek, amelyek a Testservice.nl véleménye szerint kívül esnek a Testservice.nl befolyásán, és amelyek átmenetileg vagy tartósan megakadályozzák a Testservice.nl-t kötelezettségeinek teljesítésében.
 3. Vis maior esetén mindkét fél jogosult a megállapodást részben vagy egészben felbontani. A megállapodás felbontása előtt felmerült összes költséget ebben az esetben az Ügyfél viseli. A Testservice.nl nem köteles kártalanítani az Ügyfelet az ilyen elállásból eredő veszteségekért.


18. cikk - A felelősség korlátozása

 1. Ha a Megállapodásban meghatározott eredmény nem valósul meg, a Testservice.nl hiányossága csak akkor áll fenn, ha a Testservice.nl a Megállapodás elfogadásakor kifejezetten megígérte ezt az eredményt.
 2. A Testservice.nl vétkes hiányosságai esetén a Testservice.nl csak akkor köteles kártérítést fizetni, ha az Ügyfél a Testservice.nl-t a hiányosság felfedezését követő 14 napon belül késedelembe esettnek nyilvánította, és a Testservice.nl ezt követően nem orvosolta a hiányosságot ésszerű időn belül. A nemteljesítési felszólítást írásban kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell a hiba pontos leírását/megindokolását, hogy a Testservice.nl megfelelően tudjon reagálni.
 3. Ha a Testservice.nl által nyújtott szolgáltatások teljesítése a Testservice.nl felelősségét vonja maga után, ez a felelősség a Szerződés hatálya alá tartozó teljes számlázott összegre korlátozódik, de csak az Ügyfél által elszenvedett közvetlen károk tekintetében, kivéve, ha a kár a Testservice.nl szándékos vagy gondatlansággal határos szándékosságának eredménye. Közvetlen kár alatt a következőket kell érteni: a közvetlen kár korlátozására vagy megelőzésére fordított ésszerű költségek, a kár okának megállapítása, a közvetlen kár, a felelősség és a behajtás módja.
 4. A Testservice.nl kifejezetten kizárja a következményes károkért való felelősséget. A Testservice.nl nem felel a közvetett károkért, az üzleti károkért, az elmaradt nyereségért és/vagy elszenvedett veszteségért, az elmaradt megtakarításokért, az üzleti tevékenység stagnálásából eredő károkért, a vagyonvesztésért, a késedelmi károkért, a kamatkárokért és a nem vagyoni károkért.
 5. Az Ügyfél kártalanítja a Testservice.nl-t minden olyan harmadik fél által támasztott követelésért, amely az Ügyfél által harmadik félnek nyújtott, a Testservice.nl által nyújtott szolgáltatásból is álló szolgáltatásból eredő hiba miatt keletkezett, kivéve, ha az Ügyfél bizonyítani tudja, hogy a kárt kizárólag a Testservice.nl által nyújtott szolgáltatás okozta.
 6. A Testservice.nl által az Ügyfél által megadott hiányos és/vagy helytelen információkon alapuló bármilyen tanácsadás soha nem alapozza meg a Testservice.nl felelősségét.
 7. A Testservice.nl által adott tanácsok tartalma nem kötelező érvényű, kizárólag tanácsadói jellegű. Az Ügyfél saját felelősségére dönt arról, hogy követi-e a Testservice.nl abban említett javaslatait és tanácsait. A tanácsok követéséből eredő minden következmény az Ügyfél számlájára és kockázatára történik. Az Ügyfél bármikor szabadon dönthet a Testservice.nl által nyújtott tanácsadástól eltérő saját döntéseiről. Ebben az esetben a Testservice.nl nem köteles semmilyen formában kártérítést fizetni.
 8. Ha az Ügyfél által vagy nevében harmadik személyt vesz igénybe, a Testservice.nl soha nem vállal felelősséget az Ügyfél által igénybe vett harmadik személy intézkedéseiért és tanácsaiért, sem az Ügyfél által igénybe vett harmadik személy által a Testservice.nl saját tanácsadásában elért eredmények (tanácsok) feldolgozásáért.
 9. A Testservice.nl nem garantálja, hogy a nyújtott Szolgáltatás eredményei mindig megbízhatóak.
 10. A Testservice.nl nem felel a Testservice.nl által/ nevében küldött e-mail tartalmának helyes és teljes átadásáért, sem annak időben történő kézhezvételéért.
 11. Az Ügyfél által a Testservice.nl részéről elkövetett hiányosságok miatt benyújtott minden követelés elévül, ha azokat nem jelzi írásban és indoklással a Testservice.nl felé egy éven belül, miután az Ügyfél tudomást szerzett vagy ésszerűen tudomást szerezhetett azokról a tényekről, amelyekre követeléseit alapozza. A felek közötti megállapodás megszűnése után egy évvel a Testservice.nl felelőssége megszűnik.


cikk - Titoktartás

 1. A Testservice.nl és az Ügyfél kötelezettséget vállalnak a megbízás keretében szerzett bizalmas információk bizalmas kezelésére. A titoktartás a megbízásból ered, és akkor is feltételezni kell, ha ésszerűen feltételezhető, hogy bizalmas információról van szó. A titoktartás nem alkalmazható, ha az érintett információ már nyilvános/közismert, az információ nem bizalmas és/vagy az információt nem az Ügyfél hozta nyilvánosságra a Testservice.nl-nek a Szerződés során és/vagy a Testservice.nl más módon jutott hozzá.
 2. A titoktartás különösen a Testservice.nl által az Ügyfél megrendelésével kapcsolatban készített tanácsokra, jelentésekre, tervekre, munkamódszerekre és/vagy jelentésekre vonatkozik. Az Ügyfélnek kifejezetten tilos a tartalmat olyan alkalmazottakkal megosztani, akik nem jogosultak arra, hogy megismerjék, illetve (jogosulatlan) harmadik felekkel. Továbbá a Testservice.nl mindig kellő gondossággal kezeli az Ügyfél által megadott érzékeny üzleti információkat.
 3. Ha a Testservice.nl-t törvény vagy bírósági határozat arra kötelezi, hogy bizalmas információkat adjon ki harmadik félnek (törvény vagy bírósági határozat alapján), és a Testservice.nl nem hivatkozhat a titoktartási jogra, a Testservice.nl nem köteles semmilyen kártérítésre, és az Ügyfélnek nincs oka a Szerződés felbontására.
 4. A Testservice.nl által nyújtott információk harmadik félnek történő átadása vagy terjesztése és/vagy a Testservice.nl által harmadik félnek adott nyilatkozatok, tanácsok vagy produkciók közzététele a Testservice.nl írásbeli hozzájárulását igényli, kivéve, ha az ilyen hozzájárulásról előzetesen kifejezetten megállapodtak. Az Ügyfél köteles kártalanítani a Testservice.nl-t az ilyen harmadik felek által a Testservice.nl írásbeli hozzájárulása nélkül terjesztett ilyen információkra való támaszkodásból eredő bármely követelésért.
 5. A Testservice.nl és az Ügyfél az általuk felkért harmadik feleket is titoktartási kötelezettséggel terheli.


20. cikk - Az információk védelme és helyessége

 1. Az Ügyfél felelős minden olyan adat, információ, dokumentum és/vagy nyilvántartás helyességéért, megbízhatóságáért és teljességéért, amelyet a Szerződés keretében a Testservice.nl rendelkezésére bocsát, valamint a harmadik féltől kapott adatokért, amelyeket a Testservice.nl a Szolgáltatás teljesítése céljából kapott.
 2. Az Ügyfél mentesíti a Testservice.nl-t minden olyan felelősség alól, amely abból ered, hogy nem vagy nem időben teljesíti a helyes, megbízható és teljes körű adatok, információk, dokumentumok és/vagy nyilvántartások időben történő rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségeit.
 3. Az Ügyfél kártalanítja a Testservice.nl-t az Ügyfél és a Testservice.nl által alkalmazott harmadik személyek, valamint az Ügyfél ügyfelei által a Szerződés teljesítése keretében szükséges bármely támogatás és/vagy engedély (időben történő) megszerzésének elmulasztásából eredő minden követelésért.
 4. Az Ügyfél kártalanítja a Testservice.nl-t minden harmadik félnek az Ügyfél számára végzett munkából eredő követeléseiért, beleértve, de nem kizárólagosan az Ügyfél által szolgáltatott, a Szerződés teljesítése során felhasználható adatok és információk szellemi tulajdonjogait és/vagy az Ügyfél harmadik fél(ek) felé irányuló cselekedeteit vagy mulasztásait.
 5. Amennyiben az Ügyfél elektronikus fájlokat, szoftvereket vagy információhordozókat bocsát a Testservice.nl rendelkezésére, az Ügyfél garantálja, hogy ezek vírus- és hibamentesek.


21. cikk - Panaszok

 1. Ha az Ügyfél nem elégedett a Testservice.nl szolgáltatásával, vagy egyéb panasza van a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, az Ügyfél köteles ezeket a panaszokat a lehető leghamarabb, de legkésőbb a panaszhoz vezető eseményt követő 7 naptári napon belül bejelenteni. A panaszokat szóban vagy írásban lehet bejelenteni a következő címen info@testservice.nl "Panasz" tárgyú levélben. Vagy használhatja a honlapon található panasztételi űrlapot.
 2. Az Ügyfélnek kellően meg kell indokolnia és/vagy meg kell magyaráznia a panaszt ahhoz, hogy a Testservice.nl kezelhesse a panaszt. Ha nehézséget okoz panaszának megfogalmazása vagy szavakba öntése, küldjön e-mailt a következő címre michael@testservice.nl. Felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy segítsünk a panasz benyújtásában.
 3. A Testservice.nl a lehető leghamarabb, de a panasz beérkezésétől számított 7 naptári napon belül válaszol.
 4. A felek megpróbálnak közösen megoldást találni.
 5. Abban a valószínűtlen esetben, ha a felek nem tudnak közösen megoldást találni, a panasz a független panaszügyi tisztviselőhöz nyújtható be. A panaszt a következő címen lehet benyújtani www.degeschillencommissiezorg.nl be kell nyújtani.


cikk - Alkalmazandó jog

 1. A Testservice.nl és az Ügyfél közötti jogviszonyra a holland jog alkalmazandó.
 2. A Testservice.nl jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására, és erről tájékoztatja az Ügyfelet.
 3. Az általános szerződési feltételek fordítása esetén a holland nyelvű változat az irányadó.
 4. A Testservice.nl és az Ügyfél közötti megállapodásból vagy annak eredményeként keletkező valamennyi jogvitát az amszterdami illetékes bíróság rendezi, kivéve, ha a kötelező jog más illetékes bíróságot ír elő.

Diemen 2021. április 18.