Warunki ogólne Health Services The Netherlands B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Health Services The Netherlands B.V. (dalej: Testservice.nl) jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 82046484 i ma swoją siedzibę pod adresem Stammerhove 3 (1112VA) w Diemen.

Artykuł 1 - Definicje

 1. W niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych następujące terminy są używane w następującym znaczeniu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 2. Oferta: Jakakolwiek oferta lub kosztorys dla Klienta na świadczenie Usług przez Testservice.nl.
 3. Firma: Osoba fizyczna lub prawna, która działa w ramach wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Konsument: Osoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Usługi: Wszelkie czynności, w tym badania i porady mające na celu zapobieżenie lub wyleczenie Klienta z choroby, lub ocenę jego stanu zdrowia. Podstawową usługą testu Testservice.nl jest oferowanie i/lub wykonywanie (lub zlecenie wykonania) testów, które wykazują, czy Klient jest zarażony określoną chorobą, czy też nie.
 6. Dostawca usług: Besloten vennootschap met gewone structuur Testservice.nl The Netherlands B.V. h.o.d.n. Testservice.nl, zarejestrowana zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Holandii i oferująca Klientowi Usługi, zwana dalej: Testservice.nl.
 7. Klient: Osoba fizyczna lub prawna działająca w ramach zawodu lub działalności gospodarczej, która powołała Testservice.nl, udzieliła Testservice.nl zlecenia na Usługi, które mają być świadczone przez Testservice.nl, lub której Testservice.nl złożył propozycję na podstawie Umowy.
 8. Umowa: Każda Umowa i inne zobowiązania pomiędzy Klientem a Testservice.nl, jak również propozycje Testservice.nl dotyczące Usług, które są świadczone przez Testservice.nl na rzecz Klienta i które są akceptowane przez Klienta i realizowane przez Testservice.nl, z którymi niniejsze Ogólne Warunki stanowią niepodzielną całość.


Artykuł 2 - Zastosowanie

 1. Niniejsze warunki ogólne odnoszą się do każdej Oferty Testservice.nl, każdej Umowy pomiędzy Testservice.nl a Klientem oraz każdej usługi oferowanej przez Testservice.nl.
 2. Przed zawarciem Umowy Klientowi zostaną przedstawione niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Jeśli nie jest to możliwe, Testservice.nl wskaże Klientowi, w jaki sposób Klient może zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy.
 3. Odstępstwa od niniejszych Warunków nie są możliwe. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest odstąpienie od niniejszych ogólnych warunków, o ile zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie z Testservice.nl.
 4. Te ogólne warunki obowiązują również w przypadku dodatkowych, zmienionych i kontynuowanych zleceń od Zleceniodawcy.
 5. Ogólne warunki handlowe Klienta są wykluczone.
 6. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków ogólnych jest nieważne lub unieważnione w części lub w całości, pozostałe postanowienia niniejszych warunków ogólnych pozostają w mocy, a nieważne postanowienie (postanowienia) zostaje zastąpione postanowieniem o takim samym znaczeniu jak postanowienie pierwotne.
 7. Niejasności dotyczące treści, wyjaśnień lub sytuacji nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych muszą zostać ocenione i wyjaśnione w duchu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
 8. Wyraźnie wyklucza się możliwość zastosowania § 7:404 i 7:407(2) holenderskiego kodeksu cywilnego.
 9. Jeżeli w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych jest mowa o niej/nim, należy to rozumieć również jako odniesienie do niej/niego, jeżeli i w zakresie, w jakim ma to zastosowanie.
 10. W przypadku, gdy Testservice.nl nie zawsze żądał przestrzegania niniejszych Warunków Ogólnych, zachowuje swoje prawo do żądania przestrzegania niniejszych Warunków Ogólnych w całości lub w części.


Artykuł 3 - Oferta

 1. Wszystkie Oferty złożone przez Testservice.nl są niezobowiązujące, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej na piśmie. Jeżeli Oferta jest ograniczona lub obowiązuje na określonych warunkach, będzie to wyraźnie zaznaczone w Ofercie.
 2. Testservice.nl jest związany Ofertą tylko wtedy, gdy zostanie ona potwierdzona przez Klienta w formie pisemnej. Niemniej jednak, Testservice.nl ma prawo do odmowy zawarcia Umowy z (potencjalnym) Klientem z ważnego powodu.
 3. Oferta zawiera opis oferowanych Usług. Opis jest na tyle konkretny, że Klient jest w stanie dokonać właściwej oceny oferty. Wszelkie szczegóły podane w ofercie mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek odszkodowań lub rozwiązania Umowy.
 4. Oferty lub notowania nie są automatycznie stosowane do dalszych zamówień.
 5. Terminy dostaw w ofercie Testservice.nl są w zasadzie orientacyjne i nie uprawniają Klienta do rozwiązania lub odszkodowania w przypadku ich przekroczenia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.


Artykuł 4 - Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia umówienia spotkania drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Testservice.nl ma prawo do odwołania (podpisanej) Umowy w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania akceptacji.
 3. Testservice.nl nie jest związany Ofertą, jeśli Klient mógł racjonalnie przypuszczać lub powinien był zrozumieć, że Oferta zawiera oczywistą pomyłkę lub błąd pisarski. Klient nie może z tego błędu lub pomyłki wywodzić żadnych praw.
 4. W przypadku anulowania przez Klienta zamówienia, które zostało już potwierdzone, Klient zostanie obciążony rzeczywistymi kosztami już poniesionymi (w tym poświęconym czasem).
 5. Jakakolwiek Umowa zawarta z Testservice.nl lub projekt przyznany Testservice.nl przez Klienta, spoczywa na firmie, a nie na osobie fizycznej związanej z Testservice.nl.
 6. Prawo Klienta do odstąpienia od umowy jest wyłączone, chyba że uzgodniono inaczej.
 7. W przypadku zawarcia Umowy przez kilku Klientów, każdy z nich ponosi solidarną odpowiedzialność za wypełnienie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy.


Artykuł 5 - Okres obowiązywania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba że z treści, charakteru lub zakresu zlecenia wynika, że zostaje ona zawarta na czas określony. Czas trwania zlecenia jest również uzależniony od czynników zewnętrznych, w tym między innymi od jakości i aktualności informacji, które Testservice.nl uzyska od Klienta.
 2. Zarówno Klient jak i Testservice.nl mogą rozwiązać Umowę z powodu nie wywiązania się z Umowy, jeśli druga strona została uznana za niedotrzymującą warunków na piśmie i otrzymała odpowiedni czas na wypełnienie swoich zobowiązań, a mimo to nie wywiązuje się z nich należycie. Obejmuje to również zobowiązania Klienta do płatności i współpracy.
 3. Rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na zobowiązania płatnicze Klienta, o ile Testservice.nl już wykonał pracę lub dostarczył usługi w momencie rozwiązania Umowy. Klient musi zapłacić uzgodnione odszkodowanie.
 4. W przypadku przedwczesnego rozwiązania Umowy, Klient jest dłużny Testservice.nl za rzeczywiste koszty poniesione do tego czasu, według uzgodnionej stawki (godzinowej). W tej kwestii prym wiedzie rejestracja czasowa Testservice.nl.
 5. Zarówno Klient jak i Testservice.nl mogą rozwiązać Umowę w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym, bez dodatkowego powiadomienia, jeśli jedna ze stron jest w stanie zawieszenia płatności, złożyła wniosek o upadłość lub jeśli dana firma kończy swoją działalność w wyniku likwidacji. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa powyżej, Testservice.nl nigdy nie jest zobowiązany do zwrotu środków już otrzymanych i/lub rekompensaty za szkody.


Artykuł 6 - Zgoda

 1. Do wykonania Umowy wymagana jest zgoda Klienta.
 2. Testservice.nl informuje Klienta w sposób jasny, a na życzenie pisemnie, o planowanych Usługach, rozwoju i leczeniu. Testservice.nl informuje Klienta, który nie ukończył 12 roku życia, w sposób odpowiadający jego zdolnościom pojmowania.
 3. Poprzez zaplanowanie Usługi, Klient wyraża wyraźną i jednoznaczną zgodę. Spełnia to wymóg zgody, z wyjątkiem przypadków, gdy Klient nie ukończył jeszcze 12 roku życia, w których wymagana jest również zgoda rodzica(ów) i/lub przedstawiciela(ów) ustawowego(ych). Jednakże Usługa może być świadczona bez zgody rodzica(ów) i/lub przedstawiciela(ów) ustawowego(ych), jeżeli jest to ewidentnie konieczne w celu zapobieżenia poważnej krzywdzie Klienta, oraz jeżeli Klient nadal ma przemyślane pragnienie świadczenia usługi nawet po odmowie wyrażenia zgody.


Artykuł 7 - Umowy dotyczące unieważnienia

 1. Jeśli rozpoczęcie lub przebieg Usługi jest opóźniony, np. ponieważ Klient nie dostarczył lub nie dostarczył na czas wszystkich wymaganych informacji, nie współpracuje wystarczająco, (przed)płatność nie została otrzymana na czas przez Testservice.nl, lub z powodu innych okoliczności, które są na rachunek i ryzyko Klienta, nastąpiło opóźnienie, Testservice.nl ma prawo do rozsądnego przedłużenia czasu realizacji. Dotyczy to również opóźnienia wcześniejszej wizyty.
 2. Testservice.nl jest zawsze uprawniony do zmiany terminu już umówionego spotkania, pod warunkiem, że poinformował o tym Klienta z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 3. Testservice.nl stara się świadczyć Usługę w uzgodnionych ramach czasowych, o ile można tego od niej rozsądnie oczekiwać. W przypadku nagłej potrzeby Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej wcześniej.
 4. Zmiana i/lub bezpłatne odwołanie umówionego spotkania przez Klienta jest możliwe tylko do 1 dnia przed datą rozpoczęcia spotkania. Jeśli Klient odwoła i/lub zmieni termin wizyty w okresie od 1 dnia do 12 godzin przed wizytą, Klientowi przysługuje voucher, który jest ważny przez trzy miesiące. Wszystkie anulacje lub zmiany w ciągu 12 godzin przed umówionym terminem są traktowane jako niestawienie się. Zmianą i/lub odwołaniem umówionego spotkania na 12 lub więcej godzin przed jego terminem zostanie obciążony Klient.
 5. W przypadku braku porozumienia lub niejasności co do daty spotkania, decydująca jest data ustalona w administracji Testservice.nl.
 6. Jeśli Klient nie stawi się na czas na umówione spotkanie bez uprzedniego odwołania, Testservice.nl nie może zagwarantować, że uzgodniona Usługa może się nadal odbyć. Jeśli Klient musi umówić się na spotkanie zastępcze, koszty nieodbytego spotkania pozostają należne, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 7. Klient musi umówić się na wizytę zastępczą w ciągu trzech miesięcy od daty pierwotnej wizyty.
 8. Odwołanie i/lub przesunięcie terminu spotkania powinno być dokonane w formie pisemnej. Jeśli Klient nie odwołał i/lub nie przełożył spotkania w odpowiednim czasie, Klient nie otrzyma zwrotu wpłaconych pieniędzy, nawet jeśli nie skorzystał z Usług Testservice.nl. Ustalenia te obowiązują niezależnie od przyczyny rezygnacji z usługi.
 9. Klient jest uprawniony do tego, aby inny klient uczestniczył w teście w jego miejsce, o ile ten klient spełnia profil ustalony przez Testservice.nl. Jeśli Klient nie może zastąpić innego klienta, wówczas Testservice.nl nie zwróci żadnych pieniędzy już zapłaconych.


Artykuł 8 - Świadczenie usług

 1. Testservice.nl zrobi wszystko, co w jej mocy, aby wykonać uzgodnioną usługę z najwyższą starannością, jakiej można oczekiwać od dobrego usługodawcy. Testservice.nl ręczy za profesjonalną i niezależną obsługę. Wszystkie usługi są wykonywane na podstawie zobowiązania do wysiłku, chyba że wynik został wyraźnie uzgodniony na piśmie i jest szczegółowo opisany.
 2. Umowa, na podstawie której Testservice.nl wykonuje Usługi, jest wiodąca dla zakresu i zasięgu usług. Umowa zostanie zawarta wyłącznie w imieniu Klienta. Osoby trzecie nie mogą wywodzić żadnych praw z treści Usług wykonywanych w związku z Umową.
 3. Informacje i dane dostarczone przez Klienta stanowią podstawę, na której Testservice.nl oferuje swoje Usługi i na której oparte są ceny. Testservice.nl ma prawo do zmiany swoich usług i cen, jeśli podane informacje okażą się nieprawidłowe i/lub niekompletne.
 4. Podczas wykonywania Usług, Testservice.nl nie jest zobowiązany ani wymagany do stosowania się do instrukcji Klienta, jeśli zmienia to treść lub zakres uzgodnionych Usług. Jeśli instrukcje skutkują dodatkowymi pracami dla Testservice.nl, Klient jest zobowiązany do zapłaty dodatkowych kosztów dodatkowych odpowiednio do nowej wyceny.
 5. Testservice.nl ma prawo do korzystania z usług osób trzecich w celu wykonania Usług, jeśli uzna to za stosowne.
 6. Jeśli charakter i czas trwania zlecenia tego wymaga, Testservice.nl będzie informował Klienta o postępach w międzyczasie w uzgodniony sposób.
 7. Realizacja Usług odbywa się w oparciu o informacje przekazane przez Klienta. Jeśli informacje te muszą zostać zmienione, może to mieć konsekwencje dla ewentualnego ustalonego planu. Testservice.nl nigdy nie ponosi odpowiedzialności za dostosowanie harmonogramu. Jeśli rozpoczęcie, postęp lub dostarczenie Usług jest opóźnione, ponieważ na przykład Klient nie dostarczył wszystkich wymaganych informacji, lub nie w odpowiednim czasie, lub nie w pożądanym formacie, nie zapewnia wystarczającej współpracy, jakakolwiek zaliczka nie wpłynęła w odpowiednim czasie do Testservice.nl, lub z powodu innych okoliczności, które są na rachunek i ryzyko Klienta, nastąpiło opóźnienie, Testservice.nl ma prawo do rozsądnego przedłużenia czasu dostawy. Wszelkie szkody i dodatkowe koszty powstałe w wyniku opóźnienia z przyczyn wymienionych powyżej obciążają rachunek i ryzyko Klienta.


Artykuł 9 - Wiarygodność badań

 1. Technologia testowa stosowana przez Testservice.nl została zatwierdzona przez VWS, RIVM i/lub WHO (testy PCR i Szybki Test Antygenowy SARS-CoV-2). W prawie wszystkich przypadkach zapewnia to bardzo wiarygodny wynik testu w czasie. Zawsze jednak istnieje bardzo mała szansa (<1%) na tzw. wynik fałszywie dodatni (Klient nie jest zakażony, ale test wskazuje, że jest) i mała szansa (<10%) na wynik fałszywie ujemny (Klient jest zakażony, ale test na to nie wskazuje). Istnieje również niewielka szansa, że próbka pobrana od Klienta nie może zostać zbadana z innych powodów (np. niedawne doustne stosowanie leków, alkoholu, płynów do płukania jamy ustnej i/lub innych zanieczyszczeń w jamie ustnej, gardle i nosie). W takim przypadku Testservice.nl zaoferuje nowy test tak szybko, jak to możliwe i postara się dostarczyć Klientowi wynik w odpowiednim czasie, nie dając żadnych gwarancji.
 2. Dlatego też test nigdy nie daje absolutnej (100%) pewności (wiarygodnego) wyniku. Klient nie może zatem czerpać żadnych praw z wyniku testu i Testservice.nl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie Klient może ponieść w tym zakresie.
 3. Testservice.nl pilnuje procesu testowania i wydawania oświadczenia non-COVID-19 bardzo dokładnie, ale Testservice.nl nie może ręczyć i zagwarantować we wszystkich przypadkach, że dokument non-COVID-19 zostanie rzeczywiście wydany na czas przed podróżą Klienta lub w inny sposób. Czasami nie jest to możliwe z różnych powodów, jak wspomniano powyżej, i w przypadku, gdy Klient nie jest dopuszczony przez przewoźnika lub kraj przeznaczenia z tego powodu, Testservice.nl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub koszty, które mogą z tego wynikać.
 4. Testservice.nl dokłada wszelkich starań, aby wszystkie wyświetlane przez nas informacje były kompletne, poprawne i aktualne. Niemniej jednak Testservice.nl nie może dać żadnych gwarancji co do wiarygodności informacji zawartych na naszej stronie internetowej, w tym informacji o wirusie Corona i dostępnych testach. Wszystkie informacje, które podajemy na temat wirusa Corona, różnych rodzajów testów i pokrewnych tematów opierają się wyłącznie na raportach oficjalnych instytucji i mają charakter czysto informacyjny. Również w związku z szybkim rozwojem nauki (medycznej) o koronawirusie, każdy sam ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i kompletne informowanie się. Z informacji udostępnionych przez Testservice.nl nie można wywodzić żadnych praw. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących koronawirusa, metod leczenia, różnych testów lub ich wiarygodności, prosimy o kontakt z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia lub z uznaną instytucją (rządową), taką jak RIVM lub GGD.


Artykuł 10 - Obowiązki Klienta

 1. Klient jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich informacji wymaganych przez Testservice.nl, jak również odpowiednich załączników i powiązanych informacji i danych w odpowiednim czasie i/lub przed rozpoczęciem pracy i w wymaganej formie, w celu zapewnienia prawidłowej i skutecznej realizacji Umowy. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować, że Testservice.nl nie będzie w stanie w pełni wykonać i/lub dostarczyć odpowiednich dokumentów. Konsekwencje takiej sytuacji są w każdym czasie na rachunek i ryzyko Klienta.
 2. Testservice.nl nie jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności i/lub kompletności przekazanych mu informacji lub do uaktualnienia informacji o Kliencie, jeśli uległy one zmianie w czasie, ani też Testservice.nl nie jest odpowiedzialny za poprawność i kompletność informacji opracowanych przez Testservice.nl dla osób trzecich i/lub przekazanych osobom trzecim w kontekście Umowy.
 3. Testservice.nl może, jeśli jest to konieczne do wykonania Umowy, zażądać dodatkowych informacji. W przeciwnym razie Testservice.nl ma prawo do wstrzymania swoich działań do czasu otrzymania informacji, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowanie dla Klienta z jakiegokolwiek tytułu. W przypadku zmiany okoliczności, Klient musi poinformować Testservice.nl niezwłocznie lub nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie.
 4. Klient dostarczy Testservice.nl, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, wszystkie informacje i współpracę, których Testservice.nl będzie potrzebował do wykonania Umowy.
 5. Klient zobowiązany jest do wylegitymowania się przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Jeśli Klient nie może się zidentyfikować, Testservice.nl ma prawo odroczyć wykonanie Umowy do czasu zidentyfikowania się Klienta, na rachunek i ryzyko Klienta.


Artykuł 11 - Zalecenia

 1. Testservice.nl może, na zlecenie, sporządzić poradę, plan podejścia, projekt, raport, planowanie i/lub sprawozdanie w celu wykonania usługi. Treść tej porady nie jest wiążąca i ma charakter wyłącznie doradczy, ale Testservice.nl będzie przestrzegać obowiązku zachowania należytej staranności. Klientka na własną odpowiedzialność decyduje, czy skorzysta z porady.
 2. Porady udzielane przez Testservice.nl, w jakiejkolwiek formie, nigdy nie mogą być traktowane jako porady medyczne, prawne, podatkowe i/lub księgowe. Testservice.nl nigdy nie będzie uważał tej porady za poradę prawną, nawet jeśli Testservice.nl będzie pomagał Klientowi w negocjacjach. Jeśli Klient zinterpretuje niniejszą poradę jako poradę prawną i/lub podatkową, musi najpierw skonsultować się ze specjalistą (prawnikiem/doradcą podatkowym) przeszkolonym w tej dziedzinie.
 3. Na pierwsze żądanie Testservice.nl Klient jest zobowiązany do oceny propozycji dostarczonych przez Testservice.nl. Jeśli Testservice.nl jest opóźniony w swojej pracy, ponieważ Klient nie dostarczy lub nie dostarczy na czas oceny propozycji złożonej przez Testservice.nl, wówczas Klient jest w każdym czasie odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje, jakie to może spowodować, takie jak opóźnienie.
 4. Charakter usługi oznacza, że wynik jest w każdym momencie zależny od czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na raporty i porady Testservice.nl, takie jak jakość, dokładność i terminowość wymaganych informacji i danych Klienta i jego pracowników. Klient jest odpowiedzialny za jakość oraz za terminowe i prawidłowe dostarczenie wymaganych danych i informacji.
 5. Klient powiadomi Testservice.nl na piśmie przed rozpoczęciem pracy o wszystkich okolicznościach, które są lub mogą być przedmiotem zainteresowania, w tym o wszelkich punktach i priorytetach, które Klient może chcieć uwzględnić.


Artykuł 12 - Wniosek o przyznanie dotacji

 1. W zasadzie cała aplikacja przechodzi przez Testservice.nl. Stamtąd wniosek jest przekazywany do strony, która zajmuje się faktycznym wnioskiem. W razie potrzeby, ta osoba trzecia skontaktuje się bezpośrednio z Klientem.
 2. W przypadku odrzucenia wniosku na podstawie nieprawidłowości lub niekompletności informacji, Testservice.nl powiadomi o tym Klienta i da mu 7 dni na dostarczenie poprawnych i/lub brakujących informacji.
 3. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji w sprawie wniosku i możliwości złożenia sprzeciwu i/lub procedury odwoławczej przez Właściwe Władze zaangażowane w przyznanie wniosku, Testservice.nl może, na wyraźne polecenie, pomóc Klientowi w działaniach wspierających. Strona zaangażowana w przydział danego wniosku i/lub Klient w każdym momencie będzie decydować na własną odpowiedzialność, czy skorzystać z takiej procedury odwoławczej. Wniosek zawsze będzie składany na podstawie Informacji przekazanych przez Klienta. Decyzja w sprawie sprzeciwu lub odwołania należy wyłącznie do odpowiedniego właściwego organu, który orzeka o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w odniesieniu do danego wniosku. Testservice.nl przestrzega swoich obowiązków w trakcie procedury sprzeciwu i/lub odwołania, ale nigdy nie ponosi odpowiedzialności za faktyczne przyznanie lub odrzucenie wniosku.
 4. W przypadku czynności wykonywanych przez Testservice.nl, w jakiejkolwiek formie, w odniesieniu do ubiegania się o dotacje i postępowania w sprawie sprzeciwu lub odwołania, obowiązuje odpowiednio to, co określono w artykule 9.


Artykuł 13 - Dodatkowe prace i zmiany

 1. Jeśli w trakcie realizacji Umowy okaże się, że Umowa wymaga korekty lub na życzenie Klienta konieczne są dalsze prace w celu osiągnięcia pożądanego przez Klienta rezultatu, Klient jest zobowiązany do zapłaty za te dodatkowe prace według uzgodnionej stawki. Testservice.nl nie jest zobowiązany do spełnienia tego żądania i może wymagać od Klienta zawarcia w tym celu odrębnej Umowy i/lub odwołania się do uprawnionej osoby trzeciej.
 2. Jeśli dodatkowa praca jest wynikiem zaniedbania ze strony Testservice.nl, Testservice.nl dokonał błędnej oceny lub mógł w sposób rozsądny przewidzieć daną pracę, koszty te nie zostaną przeniesione na Klienta.


Artykuł 14 - Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny są zasadniczo bez podatku obrotowego (VAT), o ile nie uzgodniono inaczej.
 2. Testservice.nl wykonuje swoje usługi zgodnie z uzgodnioną stawką. Klient zobowiązany jest do zapłaty uzgodnionej stawki przed wykonaniem Usługi.
 3. Czas podróży w imieniu Klienta oraz koszty związane z podróżą obciążają Klienta.
 4. Klient jest zobowiązany do pełnego zwrotu kosztów osób trzecich, które zostały wdrożone przez Testservice.nl po zatwierdzeniu przez Klienta, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 5. Strony mogą uzgodnić, że Klient zapłaci zaliczkę. Jeżeli uzgodniono zaliczkę, Klient musi ją wpłacić przed przystąpieniem do wykonania usługi.
 6. Klient nie może wywodzić żadnych praw ani oczekiwań z wcześniej sporządzonego kosztorysu, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej.
 7. Testservice.nl ma prawo do corocznego podwyższania obowiązujących cen i stawek zgodnie z obowiązującymi wskaźnikami inflacji. Inne zmiany cen w trakcie trwania Umowy są możliwe tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim są one wyraźnie wymienione w Umowie.
 8. Klient jest zobowiązany do zapłaty tych kosztów jednorazowo, bez rozliczenia lub zawieszenia, w określonym terminie płatności podanym na fakturze, na numer konta i dane Testservice.nl, które zostały jej wskazane.
 9. W przypadku likwidacji, niewypłacalności, upadłości, likwidacji niedobrowolnej lub wystąpienia z wnioskiem o zapłatę przeciwko Klientowi, zapłata i wszystkie inne zobowiązania Klienta wynikające z Umowy stają się natychmiast wymagalne i płatne.


Artykuł 15 - Prywatność, przetwarzanie danych i bezpieczeństwo

 1. Testservice.nl traktuje dane (osobowe) Klienta z należytą starannością i wykorzystuje je wyłącznie zgodnie z obowiązującymi normami. Jeśli Klient zostanie o to poproszony, Testservice.nl poinformuje go o tym.
 2. Klient jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych, które są przetwarzane za pomocą usługi świadczonej przez Testservice.nl. Klient gwarantuje również, że treść danych nie jest niezgodna z prawem i nie narusza praw osób trzecich. Klient zabezpiecza Testservice.nl przed wszelkimi roszczeniami (prawnymi) związanymi z tymi danymi lub wykonaniem Umowy.
 3. W przypadku, gdy Testservice.nl, na podstawie Umowy, musi zapewnić bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo to musi być zgodne z uzgodnionymi specyfikacjami i poziomem bezpieczeństwa, który, biorąc pod uwagę stan techniki, wrażliwość danych i związane z tym koszty, nie jest nieracjonalny.
 4. Testservice.nl jest zobowiązany do przekazania danych osobowych Klienta do GGD w przypadku pozytywnego wyniku testu.
 5. Testservice.nl zniszczy dane osobowe Klienta po zakończeniu korzystania z Usługi.


Artykuł 16 - Zawieszenie i rozwiązanie

 1. Testservice.nl jest uprawniony do zatrzymania otrzymanych lub zrealizowanych danych, plików danych i innych, jeśli Klient nie wypełnił jeszcze (całkowicie) swoich zobowiązań płatniczych. Prawo to pozostaje nienaruszone, jeśli istnieje ważny powód do przesunięcia zamówienia przez Testservice.nl.
 2. Testservice.nl jest upoważniony do odroczenia swoich zobowiązań w momencie, gdy Klient popadnie w zwłokę w odniesieniu do jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy, w tym zwłoki w zapłacie faktur. Zawieszenie powinno być niezwłocznie potwierdzone pisemnie przez Zleceniodawcę.
 3. W takim przypadku Testservice.nl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od przyczyny, powstałe w wyniku zawieszenia jej pracy.
 4. Zawieszenie (i/lub rozwiązanie) nie ma wpływu na zobowiązania płatnicze Klienta za już wykonaną pracę. Ponadto, Klient jest zobowiązany do zrekompensowania Testservice.nl wszelkich strat finansowych, jakie Testservice.nl poniesie w wyniku niewywiązania się Klienta z umowy.


Artykuł 17 - Siła wyższa

 1. Testservice.nl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nie może wypełnić swoich zobowiązań wynikających z Umowy z powodu działania siły wyższej.
 2. Siła wyższa po stronie Testservice.nl obejmuje, ale nie jest ograniczona do: (i) Siła wyższa dostawców Testservice.nl, (ii) niewywiązywanie się z obowiązków dostawców zalecanych lub rekomendowanych Testservice.nl przez Klienta lub osoby trzecie, (iii) wada oprogramowania lub osób trzecich zaangażowanych w realizację usługi, (iv) działania rządowe, (v) awaria elektryczności, Internetu, sieci danych i/lub urządzeń telekomunikacyjnych, (vi) choroba pracowników Testservice.nl lub jego doradców i (vii) inne sytuacje, na które Testservice.nl nie ma wpływu.(vii) inne sytuacje, które w opinii Testservice.nl są poza jej wpływem, a które czasowo lub trwale uniemożliwiają Testservice.nl wywiązanie się z jej zobowiązań.
 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej obie Strony są uprawnione do rozwiązania Umowy w całości lub w części. Wszelkie koszty powstałe przed rozwiązaniem Umowy zostaną w takim przypadku pokryte przez Klienta. Testservice.nl nie jest zobowiązany do zrekompensowania Klientowi jakichkolwiek strat spowodowanych takim wycofaniem.


Artykuł 18 - Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Jeśli jakikolwiek rezultat określony w Umowie nie zostanie osiągnięty, uznaje się, że uchybienie Testservice.nl istnieje tylko wtedy, gdy Testservice.nl wyraźnie obiecał ten rezultat w momencie akceptacji Umowy.
 2. W przypadku zawinionych uchybień Testservice.nl, Testservice.nl jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy Klient zgłosił uchybienie Testservice.nl w ciągu 14 dni od wykrycia uchybienia, a Testservice.nl następnie nie usunął tego uchybienia w rozsądnym terminie. Zawiadomienie o niedotrzymaniu warunków umowy musi być złożone na piśmie i zawierać dokładny opis/uzasadnienie niedotrzymania warunków umowy, aby Testservice.nl mógł odpowiednio zareagować.
 3. Jeżeli wykonanie Usług przez Testservice.nl prowadzi do odpowiedzialności Testservice.nl, odpowiedzialność ta jest ograniczona do całkowitej kwoty zafakturowanej w zakresie Umowy, ale tylko w odniesieniu do bezpośrednich szkód poniesionych przez Klienta, chyba że szkoda jest wynikiem umyślności lub umyślności graniczącej z lekkomyślnością ze strony Testservice.nl. Przez bezpośrednią szkodę rozumie się: uzasadnione koszty poniesione w celu ograniczenia lub zapobieżenia bezpośredniej szkodzie, ustalenie przyczyny szkody, bezpośredniej szkody, odpowiedzialności i sposobu jej naprawienia.
 4. Testservice.nl wyraźnie wyklucza wszelką odpowiedzialność za straty wynikowe. Testservice.nl nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, szkody biznesowe, utratę zysku i/lub poniesione straty, utracone oszczędności, szkody spowodowane stagnacją w biznesie, utratę aktywów, szkody związane z opóźnieniem, szkody związane z odsetkami i szkody niematerialne.
 5. Klient zwalnia Testservice.nl z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich z powodu wady powstałej w wyniku usługi świadczonej przez Klienta na rzecz osoby trzeciej, która składała się również z usług świadczonych przez Testservice.nl, chyba że Klient może udowodnić, że szkoda została spowodowana wyłącznie przez usługę świadczoną przez Testservice.nl.
 6. Wszelkie porady udzielone przez Testservice.nl, oparte na niekompletnych i/lub nieprawidłowych informacjach dostarczonych przez Klienta, nigdy nie stanowią podstawy do odpowiedzialności Testservice.nl.
 7. Treść porad udzielanych przez Testservice.nl nie jest wiążąca i ma jedynie charakter doradczy. Klient decyduje na własną odpowiedzialność, czy będzie postępował zgodnie z propozycjami i poradami Testservice.nl, o których mowa w niniejszym dokumencie. Wszelkie konsekwencje wynikające z zastosowania się do porad są na rachunek i ryzyko Klienta. Klient ma w każdej chwili prawo do dokonywania własnych wyborów, które odbiegają od porad udzielanych przez Testservice.nl. W takim przypadku Testservice.nl nie jest zobowiązany do żadnej formy zwrotu kosztów.
 8. Jeśli osoba trzecia zostanie wezwana przez Klienta lub w jego imieniu, Testservice.nl nigdy nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za działania i porady osoby trzeciej wezwanej przez Klienta, ani za przetwarzanie wyników (sporządzonych porad) osoby trzeciej wezwanej przez Klienta w poradach własnych Testservice.nl.
 9. Testservice.nl nie gwarantuje, że wyniki świadczonej Usługi są niezawodne w każdym momencie.
 10. Testservice.nl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i kompletne przekazanie treści wiadomości e-mail wysłanej przez/ w imieniu Testservice.nl, ani za jej terminowe otrzymanie.
 11. Wszelkie roszczenia Klienta z tytułu uchybień ze strony Testservice.nl wygasają, jeśli nie zostaną zgłoszone na piśmie i umotywowane do Testservice.nl w ciągu jednego roku od momentu, gdy Klient dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o faktach, na których opiera swoje roszczenia. Po upływie jednego roku od zakończenia Umowy między stronami, odpowiedzialność Testservice.nl wygasa.


Artykuł 19 - Tajemnica

 1. Testservice.nl i Klient zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych uzyskanych w ramach zlecenia. Poufność wynika ze zlecenia i musi być również założona, jeśli można rozsądnie oczekiwać, że dotyczy informacji poufnych. Poufność nie ma zastosowania, jeśli dana informacja jest już powszechnie znana, nie jest poufna i/lub nie została ujawniona Testservice.nl przez Klienta w trakcie trwania Umowy i/lub została uzyskana przez Testservice.nl w inny sposób.
 2. W szczególności poufność odnosi się do porad, raportów, projektów, metod pracy i/lub sprawozdań przygotowanych przez Testservice.nl w związku z zamówieniem Klienta. Klientowi wyraźnie zabrania się udostępniania treści pracownikom, którzy nie są upoważnieni do ich poznania oraz (nieupoważnionym) osobom trzecim. Ponadto, Testservice.nl będzie zawsze traktował wszelkie poufne informacje biznesowe dostarczone przez Klienta z należytą starannością.
 3. Jeśli Testservice.nl jest zobowiązany przez prawo lub nakaz sądowy do ujawnienia informacji poufnych osobie trzeciej (wskazanej przez prawo lub nakaz sądowy) i Testservice.nl nie może odwołać się do prawa do nieujawniania informacji, Testservice.nl nie jest zobowiązany do żadnego odszkodowania i nie daje Klientowi podstawy do rozwiązania Umowy.
 4. Przekazywanie lub rozpowszechnianie informacji osobom trzecim i/lub publikowanie oświadczeń, porad lub produkcji dostarczonych przez Testservice.nl osobom trzecim wymaga pisemnej zgody Testservice.nl, chyba że taka zgoda została wcześniej wyraźnie uzgodniona. Klient zwolni Testservice.nl z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia takich osób trzecich w wyniku oparcia się na takich informacjach rozpowszechnianych bez pisemnej zgody Testservice.nl.
 5. Testservice.nl i Klient nakładają również obowiązek zachowania tajemnicy na osoby trzecie, do których się zwracają.


Artykuł 20 - Ochrona i poprawność informacji

 1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość, rzetelność i kompletność wszystkich danych, informacji, dokumentów i/lub zapisów, w jakiejkolwiek formie, które przekazuje Testservice.nl w ramach Umowy, jak również za dane, które uzyskał od osób trzecich i które zostały przekazane Testservice.nl w celu wykonania Usługi.
 2. Klient zwalnia Testservice.nl z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niewypełnienia lub nieterminowego wypełnienia zobowiązań dotyczących terminowego dostarczenia wszystkich prawidłowych, rzetelnych i kompletnych danych, informacji, dokumentów i/lub zapisów.
 3. Klient zwalnia Testservice.nl z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia Klienta i osób trzecich zatrudnionych przez Testservice.nl, jak również klientów Klienta, oparte na nieuzyskaniu (w terminie) jakichkolwiek dotacji i/lub pozwoleń wymaganych w ramach realizacji Umowy.
 4. Klient zwalnia Testservice.nl z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z pracy wykonanej dla Klienta, w tym, ale nie wyłącznie, z praw własności intelektualnej do danych i informacji dostarczonych przez Klienta, które mogą być wykorzystane w realizacji Umowy i/lub działań lub zaniechań Klienta wobec osób trzecich.
 5. Jeśli Klient dostarcza pliki elektroniczne, oprogramowanie lub nośniki informacji do Testservice.nl, Klient gwarantuje, że są one wolne od wirusów i wad.


Artykuł 21 - Skargi

 1. Jeśli Klient nie jest zadowolony z usług świadczonych przez Testservice.nl lub ma inne zastrzeżenia dotyczące realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia tych zastrzeżeń jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od zdarzenia, które doprowadziło do złożenia reklamacji. Skargi można zgłaszać ustnie lub pisemnie za pośrednictwem info@testservice.nl z tematem "Reklamacja". Można też skorzystać z formularza skargi zamieszczonego na stronie internetowej.
 2. Reklamacja musi być wystarczająco uzasadniona i/lub wyjaśniona przez Klienta, aby Testservice.nl mógł ją rozpatrzyć. Jeśli masz trudności z sformułowaniem skargi lub ubraniem jej w słowa, możesz wysłać e-mail do michael@testservice.nl. Zostaniesz poproszony o pomoc w złożeniu skargi.
 3. Testservice.nl odpowie tak szybko jak to możliwe, ale w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania skargi.
 4. Strony będą starały się wspólnie znaleźć rozwiązanie.
 5. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy strony nie są w stanie wspólnie znaleźć rozwiązania, skargę można przekazać niezależnemu urzędnikowi ds. skarg i zażaleń. Skargę można złożyć za pośrednictwem www.degeschillencommissiezorg.nl należy złożyć.


Artykuł 22 - Prawo właściwe

 1. Prawo holenderskie ma zastosowanie do stosunków prawnych pomiędzy Testservice.nl a Klientem.
 2. Testservice.nl jest uprawniony do zmiany niniejszych Warunków i poinformuje o tym Klienta.
 3. W przypadku tłumaczeń niniejszych warunków ogólnych, wersja holenderska ma pierwszeństwo.
 4. Wszelkie spory, wynikające z lub jako rezultat Umowy pomiędzy Testservice.nl i Klientem, będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Amsterdamie, chyba że obowiązujące prawo przewiduje inny właściwy sąd.

Diemen 18 kwietnia 2021 r.