Allmänna villkor Health Services The Netherlands B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Health Services The Netherlands B.V. (nedan kallat Testservice.nl) är registrerat hos handelskammaren under nummer 82046484 och har sitt kontor på Stammerhove 3 (1112VA) i Diemen.

Artikel 1 - Definitioner

 1. I dessa allmänna villkor används följande termer i följande betydelse, om inte annat uttryckligen anges.
 2. Erbjudande: Alla erbjudanden eller offerter till kunden om tillhandahållande av tjänster av Testservice.nl.
 3. Företag: En fysisk eller juridisk person som utövar ett yrke eller en verksamhet.
 4. Konsument: En fysisk person som inte agerar i samband med utövandet av ett yrke eller en affärsverksamhet.
 5. Tjänster: All verksamhet, inklusive forskning och rådgivning som syftar till att förebygga eller bota att kunden drabbas av en sjukdom eller bedöma hans hälsotillstånd. Testservice.nl-testets primära tjänst ska bestå av att erbjuda och/eller utföra (eller låta utföra) tester som visar om Kunden är smittad av en viss sjukdom eller inte.
 6. Tjänsteleverantör: Besloten vennootschap met gewone structuur Testservice.nl The Netherlands B.V. h.o.d.n. Testservice.nl, bildat enligt nederländsk lag, med säte i Nederländerna och som erbjuder tjänster till kunden, nedan kallat Testservice.nl.
 7. Kund: Den fysiska eller juridiska person som agerar inom ramen för ett yrke eller en verksamhet som har utsett Testservice.nl, som har beviljat projekt till Testservice.nl för tjänster som ska utföras av Testservice.nl, eller som Testservice.nl har lämnat ett förslag till baserat på ett avtal.
 8. Avtal: Varje avtal och andra skyldigheter mellan kunden och Testservice.nl, liksom Testservice.nl:s förslag till tjänster som tillhandahålls av Testservice.nl till kunden och som accepteras av kunden och verkställs av Testservice.nl, med vilka dessa allmänna villkor utgör en odelbar helhet.


Artikel 2 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från Testservice.nl, alla avtal mellan Testservice.nl och kunden och alla tjänster som erbjuds av Testservice.nl.
 2. Innan ett avtal ingås får kunden ta del av dessa allmänna villkor. Om detta inte är rimligt möjligt kommer Testservice.nl att ange för kunden på vilket sätt kunden kan granska de allmänna villkoren.
 3. Det är inte möjligt att avvika från dessa villkor. I exceptionella situationer är det möjligt att avvika från dessa allmänna villkor, om detta uttryckligen har överenskommits skriftligen med Testservice.nl.
 4. Dessa allmänna villkor ska även gälla för ytterligare, ändrade och uppföljande uppdrag från kunden.
 5. Kundens allmänna villkor är uteslutna.
 6. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är ogiltiga eller helt eller delvis upphävda ska övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor fortsätta att gälla och den eller de ogiltiga bestämmelserna ska ersättas av en bestämmelse med samma syfte som den ursprungliga bestämmelsen.
 7. Oklarheter om innehåll, förklaring eller situationer som inte regleras av dessa allmänna villkor ska bedömas och förklaras i enlighet med dessa allmänna villkor.
 8. Tillämpligheten av avsnitten 7:404 och 7:407(2) i den nederländska civillagen utesluts uttryckligen.
 9. Om det i dessa allmänna villkor hänvisas till hon/han ska detta också förstås som en hänvisning till han/hon, om och i den mån det är tillämpligt.
 10. Om Testservice.nl inte alltid har krävt att dessa allmänna villkor ska följas, behåller hon sin rätt att kräva att dessa allmänna villkor ska följas helt eller delvis.


Artikel 3 - Erbjudandet

 1. Alla erbjudanden från Testservice.nl är oengagerade, om inte annat uttryckligen anges skriftligen. Om erbjudandet är begränsat eller giltigt på särskilda villkor kommer detta att anges uttryckligen i erbjudandet.
 2. Testservice.nl är endast bunden av ett erbjudande om det bekräftas skriftligen av kunden. Testservice.nl har dock rätt att vägra att ingå ett avtal med en (potentiell) kund av giltiga skäl.
 3. Erbjudandet innehåller en beskrivning av de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt specifik så att kunden kan göra en korrekt bedömning av erbjudandet. De uppgifter som anges i erbjudandet är endast vägledande och kan inte utgöra grund för ersättning eller hävning av avtalet.
 4. Erbjudanden eller offerter gäller inte automatiskt för uppföljningsbeställningar.
 5. Leveranstiderna i Testservice.nl:s erbjudande är i princip vägledande och berättigar inte kunden till upplösning eller kompensation om de överskrids, om inte annat uttryckligen överenskommits.


Artikel 4 - Ingående av avtalet

 1. Avtalet har ingåtts när en bekräftelse av avtalet har skickats via e-post till den e-postadress som kunden har angett.
 2. Testservice.nl har rätt att återkalla det (undertecknade) avtalet inom 1 arbetsdag efter mottagandet av godkännandet.
 3. Testservice.nl är inte bunden av ett erbjudande om kunden rimligen kunde ha förväntat sig eller borde ha förstått att erbjudandet innehåller ett uppenbart fel eller skrivfel. Kunden kan inte dra några rättigheter av detta misstag eller fel.
 4. Om kunden annullerar en beställning som redan har bekräftats ska de faktiska kostnaderna som redan uppstått (inklusive tidsåtgång) debiteras kunden.
 5. Varje avtal som ingås med Testservice.nl eller ett projekt som tilldelas Testservice.nl av kunden, tillhör företaget och inte en person som är kopplad till Testservice.nl.
 6. Kundens ångerrätt är utesluten, om inget annat avtalats.
 7. Om avtalet ingås av flera kunder ska varje kund vara solidariskt ansvarig för att alla skyldigheter som följer av avtalet uppfylls.


Artikel 5 - Avtalets varaktighet

 1. Avtalet ingås på obestämd tid, om inte uppdragets innehåll, art eller omfattning kräver att det ingås på bestämd tid. Uppdragets varaktighet är också beroende av externa faktorer, inklusive, men inte begränsat till, kvaliteten och aktualiteten på den information som Testservice.nl får från kunden.
 2. Både Kunden och Testservice.nl kan häva avtalet på grund av en tillräknelig underlåtenhet att fullgöra avtalet om den andra parten skriftligen har försummats och har fått en rimlig tid på sig att fullgöra sina skyldigheter och fortfarande inte fullgör sina skyldigheter på ett korrekt sätt. Detta omfattar även kundens betalnings- och samarbetsskyldigheter.
 3. Upplösningen av avtalet påverkar inte kundens betalningsskyldighet i den mån Testservice.nl redan har utfört arbete eller levererat tjänster vid tidpunkten för upplösningen. Kunden ska betala den överenskomna ersättningen.
 4. Om avtalet sägs upp i förtid är kunden skyldig Testservice.nl de faktiska kostnader som uppstått fram till dess, till den överenskomna timtaxan. Tidsregistreringen av Testservice.nl är ledande i denna fråga.
 5. Både Kunden och Testservice.nl kan skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan, utan ytterligare varsel, om en av parterna har betalningsinställelse, har ansökt om konkurs eller om det berörda företaget går i likvidation. Om en situation som nämns ovan inträffar är Testservice.nl aldrig skyldig att återbetala redan erhållna medel och/eller ersättning för skador.


Artikel 6 - Samtycke

 1. Kundens samtycke krävs för att avtalet ska kunna genomföras.
 2. Testservice.nl informerar kunden på ett tydligt sätt, och på skriftlig begäran, om de planerade tjänsterna, utvecklingen och behandlingen. Testservice.nl informerar kunden som inte har fyllt 12 år på ett sätt som passar hans förståelse.
 3. Genom att boka en tjänst ger kunden sitt uttryckliga och otvetydiga samtycke. Detta uppfyller kravet på samtycke, utom i de fall där kunden inte har fyllt 12 år, då samtycke från förälder(ar) och/eller laglig(a) företrädare(n) också krävs. Tjänsten kan dock tillhandahållas utan föräldrarnas och/eller den lagliga representantens samtycke om det är uppenbart nödvändigt för att förhindra allvarlig skada för klienten och om klienten fortsätter att ha en väl övervägd önskan om att tjänsten ska tillhandahållas även efter att samtycke har vägrats.


Artikel 7 - Avtal om uppsägning

 1. Om starten eller utvecklingen av tjänsten försenas, t.ex. på grund av att kunden inte har lämnat all begärd information eller inte har lämnat all begärd information i rätt tid, inte samarbetar tillräckligt, (av)betalningen inte har mottagits i tid av Testservice.nl, eller på grund av andra omständigheter, som är för kundens räkning och risk, har en försening inträffat, har Testservice.nl rätt till en skälig förlängning av genomförandetiden. Detta gäller även förseningar av ett tidigare möte.
 2. Testservice.nl har alltid rätt att ändra tidsplanen för ett redan gjort möte, förutsatt att han har informerat kunden minst 24 timmar i förväg.
 3. Testservice.nl strävar efter att tillhandahålla tjänsten inom den överenskomna tidsramen, i den mån detta rimligen kan förväntas av henne. I brådskande fall är kunden skyldig att betala den i förväg överenskomna avgiften.
 4. Ett avtalat möte kan endast ändras och/eller avbokas kostnadsfritt av kunden upp till 1 dag före startdatumet. Om kunden avbokar och/eller ändrar sitt möte mellan 1 dag och 12 timmar före mötet har kunden rätt till en kupong som är giltig i tre månader. Alla avbokningar eller ändringar inom 12 timmar före mötet betraktas som no show. Redan gjorda möten som ändras och/eller avbokas 12 timmar eller mer före datumet för mötet kommer att debiteras kunden.
 5. Om det råder oenighet eller oklarhet om datumet för utnämningen är det datum som anges i Testservice.nl:s administration ledande.
 6. Om kunden inte dyker upp i tid till ett möte utan avbokning kan Testservice.nl inte garantera att den överenskomna tjänsten fortfarande kan äga rum. Om kunden måste göra ett ersättningsmöte förblir kostnaderna för det uteblivna mötet förfallna, om inte annat uttryckligen överenskommits.
 7. Kunden måste boka ett ersättningsmöte inom tre månader från det ursprungliga mötesdatumet.
 8. Avbokning och/eller senareläggning av ett möte ska ske skriftligen. Om Kunden inte har avbokat och/eller skjutit upp mötet i tid får Kunden inte tillbaka redan betalda pengar, även om Kunden inte har använt Testservice.nl:s tjänster. Dessa arrangemang gäller oberoende av orsaken till att tjänsten avbokas.
 9. Kunden har rätt att låta en annan kund delta i ett test i hans ställe, så länge denna kund uppfyller den profil som fastställts av Testservice.nl. Om kunden inte kan ersätta en annan kund kommer Testservice.nl inte att återbetala några pengar som redan betalats.


Artikel 8 - Utförande av tjänster

 1. Testservice.nl kommer att göra sitt yttersta för att utföra den överenskomna tjänsten med största möjliga omsorg, som man kan förvänta sig av en bra tjänsteleverantör. Testservice.nl garanterar en professionell och oberoende tjänst. Alla tjänster utförs på grundval av ett åtagande om ansträngning, såvida inte ett resultat uttryckligen har avtalats skriftligen och beskrivits i detalj.
 2. Avtalet på grundval av vilket Testservice.nl utför tjänsterna är ledande för tjänsternas omfattning och räckvidd. Avtalet kommer endast att verkställas för kundens räkning. Tredje part kan inte härleda några rättigheter från innehållet i de tjänster som utförs i samband med avtalet.
 3. Den information och de uppgifter som tillhandahålls av kunden utgör den grund på vilken Testservice.nl erbjuder sina tjänster och priser. Testservice.nl har rätt att justera sina tjänster och priser om den tillhandahållna informationen visar sig vara felaktig och/eller ofullständig.
 4. När Testservice.nl utför tjänster är Testservice.nl inte skyldig eller skyldig att följa instruktioner från kunden om detta ändrar innehållet eller omfattningen av de överenskomna tjänsterna. Om instruktionerna leder till ytterligare arbete för Testservice.nl är kunden skyldig att betala de ytterligare extra kostnaderna i enlighet med detta, baserat på en ny offert.
 5. Testservice.nl har rätt att anlita tredje part för att utföra tjänsterna på det sätt som de anser lämpligt.
 6. Om uppdragets art och varaktighet kräver det ska Testservice.nl hålla kunden informerad om framstegen under tiden på det överenskomna sättet.
 7. Tjänsterna utförs på grundval av den information som kunden tillhandahåller. Om informationen måste ändras kan det få konsekvenser för en eventuell upprättad planering. Testservice.nl är aldrig ansvarig för att justera schemat. Om starten, utvecklingen eller leveransen av tjänsterna försenas på grund av att kunden till exempel inte har lämnat all begärd information, eller inte i tid, eller inte i önskat format, inte samarbetar tillräckligt, att en eventuell förskottsbetalning inte har mottagits i tid av Testservice.nl, eller på grund av andra omständigheter, som är för kundens räkning och risk, är det en försening, har Testservice.nl rätt till en rimlig förlängning av leveranstiden. Alla skador och extra kostnader till följd av förseningar på grund av en orsak som nämns ovan är för kundens räkning och risk.


Artikel 9 - Testets tillförlitlighet

 1. Testtekniken som används av Testservice.nl har validerats av VWS, RIVM och/eller WHO (PCR-test och SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test). I nästan alla fall ger detta ett mycket tillförlitligt testresultat i tid. Det finns dock alltid en mycket liten risk (<1%) för ett så kallat falskt positivt resultat (klienten är inte smittad, men testet visar att klienten är det) och en liten risk (<10%) för ett falskt negativt resultat (klienten är smittad, men testet visar inte det). Det finns också en liten chans att provet från kunden inte kan testas av andra skäl (t.ex. nyligen intagen medicin, alkohol, munsköljning och/eller andra föroreningar i munnen, halsen och näsan). I så fall kommer Testservice.nl att erbjuda ett nytt test så snart som möjligt och försöka ge kunden ett resultat i tid, utan att ge några garantier.
 2. Ett test ger därför aldrig en absolut (100%) säkerhet om ett (tillförlitligt) resultat. Kunden kan därför inte dra några rättigheter av resultatet av ett test och Testservice.nl tar inget ansvar för eventuella skador som kunden kan lida i detta avseende.
 3. Testservice.nl bevakar testprocessen och utfärdandet av ett icke-COVID-19-utlåtande mycket noggrant, men Testservice.nl kan inte i alla fall garantera att ett icke-COVID-19-dokument faktiskt kommer att utfärdas i tid före kundens resa eller på annat sätt. Ibland är detta inte möjligt på grund av olika orsaker, som nämns ovan, och om Kunden inte tillåts av transportören eller destinationslandet av denna anledning, tar Testservice.nl inget ansvar för eventuella skador och/eller kostnader som kan uppstå på grund av detta.
 4. Testservice.nl gör sitt yttersta för att se till att all information som visas av oss är fullständig, korrekt och aktuell. Trots detta kan Testservice.nl inte ge några garantier för tillförlitligheten hos informationen på vår webbplats, inklusive information om coronaviruset och tillgängliga tester. All information som vi tillhandahåller om coronaviruset, de olika typerna av tester och relaterade ämnen baseras enbart på rapporter från officiella organ och är enbart informativ. Även med tanke på den snabba utvecklingen av den (medicinska) vetenskapen kring coronaviruset är det allas ansvar att informera sig korrekt och fullständigt. Inga rättigheter kan härledas från den information som tillhandahålls av Testservice.nl. Om du har några tvivel eller frågor om coronaviruset, behandlingsmetoderna, de olika testerna eller deras tillförlitlighet, kontakta en kvalificerad läkare eller en erkänd (statlig) institution som RIVM eller GGD.


Artikel 10 - Kundens skyldigheter

 1. Kunden är skyldig att tillhandahålla all information som Testservice.nl begär samt relevanta bilagor och relaterad information och data i god tid och/eller innan arbetet påbörjas och i önskad form, för att säkerställa ett korrekt och effektivt genomförande av avtalet. Om du inte gör det kan det leda till att Testservice.nl inte kan genomföra och/eller leverera de relevanta dokumenten fullt ut. Konsekvenserna av en sådan situation är alltid för kundens räkning och risk.
 2. Testservice.nl är inte skyldig att kontrollera riktigheten och/eller fullständigheten av den information som lämnats till henne eller att uppdatera Kunden om informationen om den har ändrats med tiden, och Testservice.nl är inte heller ansvarig för riktigheten och fullständigheten av den information som Testservice.nl sammanställt för tredje part och/eller som lämnas till tredje part inom ramen för Avtalet.
 3. Testservice.nl kan, om det är nödvändigt för att genomföra avtalet, begära ytterligare information. Om detta inte är fallet har Testservice.nl rätt att skjuta upp sin verksamhet tills informationen har mottagits, utan att vara ansvarig för någon ersättning till kunden. Om omständigheterna ändras måste kunden informera Testservice.nl omedelbart eller senast 3 arbetsdagar efter att ändringen har blivit känd.
 4. Kunden ska efter bästa förmåga förse Testservice.nl med all information och allt samarbete som Testservice.nl rimligen behöver för att genomföra avtalet.
 5. Kunden är skyldig att identifiera sig innan tjänsten tillhandahålls. Om Kunden inte kan identifiera sig har Testservice.nl rätt att skjuta upp genomförandet av avtalet tills Kunden har identifierat sig, för Kundens räkning och risk.


Artikel 11 - Rekommendationer

 1. Testservice.nl kan, om det beställs, utarbeta ett råd, en plan för tillvägagångssättet, en design, en rapport, en planeringsrapport och/eller en rapport i syfte att tillhandahålla tjänsten. Innehållet i detta råd är inte bindande och endast av rådgivande karaktär, men Testservice.nl kommer att följa sin omsorgsplikt. Kunden beslutar på eget ansvar om han eller hon ska följa rådgivningen.
 2. Råd som ges av Testservice.nl, oavsett form, ska aldrig betraktas som medicinska, juridiska, skattemässiga och/eller bokföringsmässiga råd. Testservice.nl kommer aldrig att betrakta detta råd som juridisk rådgivning, även om Testservice.nl hjälper kunden i förhandlingar. Om kunden tolkar dessa råd som juridiska och/eller skattemässiga råd måste kunden först rådgöra med en specialist (jurist/skatterådgivare) som är utbildad inom detta område.
 3. På Testservice.nl:s första begäran är kunden skyldig att utvärdera de förslag som Testservice.nl tillhandahåller. Om Testservice.nl försenas i sitt arbete på grund av att kunden inte eller inte i tid lämnar en bedömning av ett förslag från Testservice.nl, är kunden alltid ansvarig för de konsekvenser som detta kan medföra, t.ex. förseningar.
 4. Tjänstens karaktär innebär att resultatet alltid är beroende av externa faktorer som kan påverka Testservice.nl:s rapporter och råd, t.ex. kvaliteten, noggrannheten och aktualiteten hos den information och de uppgifter som krävs av kunden och dess anställda. Kunden är ansvarig för kvaliteten och för att de begärda uppgifterna och informationen levereras i rätt tid och på rätt sätt.
 5. Kunden ska skriftligen meddela Testservice.nl innan arbetet påbörjas om alla omständigheter som är eller kan vara av intresse, inklusive eventuella punkter och prioriteringar som kunden vill att de ska behandlas.


Artikel 12 - Ansökan om bidrag

 1. I princip går hela ansökan via Testservice.nl. Därefter skickas begäran till en part som hanterar den faktiska begäran. Vid behov kommer denna tredje part att kontakta kunden direkt.
 2. Om ansökan avvisas på grund av felaktig eller ofullständig information kommer Testservice.nl att meddela kunden och ge henne 7 dagar på sig att lämna korrekt och/eller saknad information.
 3. Om ett negativt beslut om ansökan tas emot och den behöriga myndighet som är involverad i beviljandet av ansökan har öppnat möjligheten till ett invändnings- och/eller överklagandeförfarande, kan Testservice.nl, om kunden uttryckligen får instruktioner om detta, bistå kunden med stödjande aktiviteter. Den part som är inblandad i tilldelningen av ansökan i fråga och/eller kunden ska alltid på eget ansvar besluta om ett sådant överklagandeförfarande ska tillämpas. Ansökan kommer alltid att göras på grundval av den information som kunden lämnat. Beslutet om invändningen eller överklagandet ligger uteslutande hos den behöriga myndighet som beslutar om att bevilja eller avslå ansökan i fråga. Testservice.nl följer sin omsorgsplikt under invändnings- och/eller överklagandeförfarandet, men är aldrig ansvarig för att ansökan beviljas eller avslås.
 4. För den verksamhet som Testservice.nl bedriver, oavsett form, när det gäller ansökan om bidrag och efter ett invändnings- eller överklagandeförfarande, gäller det som anges i artikel 9 i enlighet med detta.


Artikel 13 - Tilläggsarbeten och ändringar

 1. Om det under avtalets genomförande visar sig att avtalet måste justeras eller om ytterligare arbete krävs på beställarens begäran för att uppnå det resultat som beställaren önskar, är beställaren skyldig att betala för detta ytterligare arbete enligt den överenskomna taxan. Testservice.nl är inte skyldig att uppfylla denna begäran och kan kräva att kunden ingår ett separat avtal för detta ändamål och/eller hänvisar till en auktoriserad tredje part.
 2. Om det extra arbetet är resultatet av Testservice.nl:s försumlighet, Testservice.nl har gjort en felaktig bedömning eller rimligen kunde ha förutsett arbetet i fråga, kommer dessa kostnader inte att överföras till kunden.


Artikel 14 - Priser och betalning

 1. Alla priser är i princip exklusive omsättningsskatt (moms), om inget annat avtalats.
 2. Testservice.nl utför sina tjänster enligt den överenskomna taxan. Kunden är skyldig att betala den överenskomna avgiften innan tjänsten tillhandahålls.
 3. Restid för kundens räkning och kostnader i samband med resor ska debiteras kunden.
 4. Kunden är skyldig att fullt ut ersätta kostnaderna för tredje part som används av Testservice.nl efter godkännande av kunden, om inte annat uttryckligen överenskommits.
 5. Parterna kan komma överens om att kunden ska betala ett förskott. Om en förskottsbetalning har avtalats ska kunden betala förskottsbetalningen innan tjänsterna påbörjas.
 6. Kunden kan inte dra några rättigheter eller förväntningar av en förhandsbedömning, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om något annat.
 7. Testservice.nl har rätt att höja de tillämpliga priserna och avgifterna årligen i enlighet med den tillämpliga inflationstakten. Andra prisändringar under avtalets gång är endast möjliga om och i den mån de uttryckligen nämns i avtalet.
 8. Kunden är skyldig att betala dessa kostnader på en gång, utan reglering eller uppskov, inom den angivna betalningstiden som anges på fakturan, till Testservice.nl:s kontonummer och uppgifter som anges till henne.
 9. I händelse av likvidation, insolvens, konkurs, ofrivillig likvidation eller betalningsansökan mot kunden ska betalningen och alla andra skyldigheter som kunden har enligt avtalet omedelbart förfalla till betalning.


Artikel 15 - Integritet, databehandling och säkerhet

 1. Testservice.nl hanterar kundens (personliga) uppgifter med omsorg och kommer endast att använda dem i enlighet med tillämpliga standarder. Testservice.nl kommer att informera kunden om detta om han eller hon begär det.
 2. Kunden är ansvarig för behandlingen av uppgifter som behandlas med hjälp av en tjänst från Testservice.nl. Kunden garanterar också att uppgifternas innehåll inte är olagligt och att det inte inkräktar på tredje parts rättigheter. Kunden ersätter Testservice.nl för alla (rättsliga) krav som rör dessa uppgifter eller genomförandet av avtalet.
 3. Om Testservice.nl, på grundval av avtalet, måste tillhandahålla säkerhet för information, ska denna säkerhet uppfylla de överenskomna specifikationerna och en säkerhetsnivå som, med tanke på teknikens ståndpunkt, uppgifternas känslighet och de kostnader som är involverade, inte är orimlig.
 4. Testservice.nl är skyldig att dela kundens personuppgifter med GGD om kunden har ett positivt testresultat.
 5. Testservice.nl kommer att förstöra kundens personuppgifter efter att tjänsten har avslutats.


Artikel 16 - Upphävande och upplösning

 1. Testservice.nl har rätt att behålla de mottagna eller förverkligade uppgifterna, datafiler med mera om kunden ännu inte (helt) har uppfyllt sina betalningsskyldigheter. Denna rättighet påverkas inte om det finns en giltig anledning för Testservice.nl att skjuta upp beställningen.
 2. Testservice.nl har rätt att skjuta upp sina skyldigheter så snart kunden är i dröjsmål med någon skyldighet som följer av avtalet, inklusive försenad betalning av fakturor. Avstängningen ska omedelbart bekräftas skriftligen till huvudmannen.
 3. Testservice.nl är i så fall inte ansvarig för någon skada, oavsett orsak, som beror på att hennes arbete har avbrutits.
 4. Avbrottet (och/eller upplösningen) påverkar inte kundens betalningsskyldighet för redan utfört arbete. Kunden är dessutom skyldig att kompensera Testservice.nl för eventuella ekonomiska förluster som Testservice.nl lider till följd av Kundens försummelse.


Artikel 17 - Force majeure

 1. Testservice.nl är inte ansvarigt om företaget inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet på grund av force majeure.
 2. Force majeure från Testservice.nl:s sida inkluderar, men är inte begränsad till: (i) Force majeure hos Testservice.nl:s leverantörer, (ii) att leverantörer som föreskrivs eller rekommenderas till Testservice.nl av kunden eller tredje part inte uppfyller sina skyldigheter på ett korrekt sätt, (iii) brister i programvaran eller hos tredje part som är involverad i utförandet av tjänsten, (iv) statliga åtgärder, (v) fel på el, internet, datanätverk och/eller telekommunikationsfaciliteter, (vi) sjukdom hos Testservice.nl:s eller dess rådgivares anställda och (vii) andra situationer som ligger utanför Testservice.nl:s kontroll.nl eller hennes rådgivare och (vii) andra situationer som enligt Testservice.nl inte kan påverkas av Testservice.nl och som tillfälligt eller permanent hindrar Testservice.nl från att uppfylla sina skyldigheter.
 3. I händelse av force majeure ska båda parter ha rätt att helt eller delvis häva avtalet. Alla kostnader som uppstått innan avtalet upplöses ska i så fall betalas av kunden. Testservice.nl är inte skyldig att kompensera kunden för eventuella förluster som orsakas av ett sådant tillbakadragande.


Artikel 18 - Begränsning av ansvar

 1. Om något resultat som anges i avtalet inte uppnås, anses Testservice.nl ha en brist endast om Testservice.nl uttryckligen har lovat detta resultat vid godkännandet av avtalet.
 2. Vid klandervärda brister hos Testservice.nl är Testservice.nl endast skyldig att betala ersättning om Kunden har förklarat Testservice.nl i dröjsmål inom 14 dagar efter upptäckten av bristen och Testservice.nl därefter har underlåtit att avhjälpa bristen inom rimlig tid. Meddelandet om försummelse måste lämnas skriftligen och innehålla en noggrann beskrivning/motivering av felet, så att Testservice.nl kan svara på lämpligt sätt.
 3. Om Testservice.nl:s utförande av tjänsterna leder till Testservice.nl:s skadeståndsansvar är detta ansvar begränsat till det totala belopp som fakturerats inom ramen för avtalet, men endast när det gäller direkta skador som drabbat kunden, såvida inte skadan är resultatet av uppsåt eller uppsåtlig vårdslöshet från Testservice.nl:s sida. Med direkt skada avses: rimliga kostnader för att begränsa eller förhindra direkt skada, fastställande av skadans orsak, direkt skada, ansvar och återkrav.
 4. Testservice.nl utesluter uttryckligen allt ansvar för följdförluster. Testservice.nl ansvarar inte för indirekta skador, företagsskador, utebliven vinst och/eller förlust, uteblivna besparingar, skador på grund av stagnation i verksamheten, förlust av tillgångar, förseningsskador, ränteskador och immateriella skador.
 5. Kunden ersätter Testservice.nl för alla anspråk från tredje part på grund av en defekt till följd av en tjänst som kunden tillhandahållit en tredje part och som också bestod av tjänster som tillhandahållits av Testservice.nl, såvida inte kunden kan bevisa att skadan enbart orsakades av den tjänst som tillhandahållits av Testservice.nl.
 6. Eventuella råd från Testservice.nl som baseras på ofullständig och/eller felaktig information från kunden är aldrig en grund för Testservice.nl:s skadeståndsskyldighet.
 7. Innehållet i de råd som ges av Testservice.nl är inte bindande och endast rådgivande. Kunden beslutar på eget ansvar om han/hon ska följa de förslag och råd från Testservice.nl som nämns i den. Alla konsekvenser av att följa råden är för kundens räkning och risk. Kunden är alltid fri att göra egna val som avviker från de råd som Testservice.nl ger. Testservice.nl är inte bunden till någon form av återbetalning om detta är fallet.
 8. Om en tredje part anlitas av eller på uppdrag av kunden kan Testservice.nl aldrig hållas ansvarig för den tredje partens åtgärder och råd som anlitas av kunden, eller för behandlingen av resultaten (av utarbetade råd) från den tredje part som anlitas av kunden i Testservice.nl:s egna råd.
 9. Testservice.nl garanterar inte att resultaten av den tillhandahållna tjänsten alltid är tillförlitliga.
 10. Testservice.nl ansvarar inte för att innehållet i ett e-postmeddelande som skickas av/på uppdrag av Testservice.nl överförs korrekt och fullständigt, och inte heller för att det tas emot i rätt tid.
 11. Alla anspråk från Kunden på grund av brister från Testservice.nl:s sida förfaller om de inte rapporteras skriftligen och motiverat till Testservice.nl inom ett år efter det att Kunden fick kännedom om eller rimligen kunde ha fått kännedom om de fakta som ligger till grund för anspråken. Ett år efter det att avtalet mellan parterna har upphört att gälla upphör Testservice.nl:s ansvar.


Artikel 19 - Sekretess

 1. Testservice.nl och kunden förbinder sig att hålla all konfidentiell information som erhålls inom ramen för ett uppdrag konfidentiellt. Konfidentialitet följer av uppdraget och måste också förutsättas om det rimligen kan förväntas att det rör sig om konfidentiell information. Sekretess gäller inte om informationen i fråga redan är offentlig/allmänt känd, om informationen inte är konfidentiell och/eller om kunden inte har lämnat ut informationen till Testservice.nl under avtalets löptid och/eller om Testservice.nl har erhållit den på annat sätt.
 2. I synnerhet gäller sekretessen råd, rapporter, konstruktioner, arbetsmetoder och/eller rapporter som utarbetats av Testservice.nl i samband med kundens beställning. Det är uttryckligen förbjudet för kunden att dela innehållet med anställda som inte har rätt att känna till det och med (obehöriga) tredje parter. Dessutom kommer Testservice.nl alltid att hantera all affärskänslig information som tillhandahålls av kunden med vederbörlig omsorg.
 3. Om Testservice.nl enligt lag eller domstolsbeslut är skyldig att lämna ut konfidentiell information till en tredje part (enligt lag eller domstolsbeslut) och Testservice.nl inte kan överklaga på en rätt att inte lämna ut information, är Testservice.nl inte skyldig till någon ersättning och ger inte kunden någon grund för att häva avtalet.
 4. Överföring eller spridning av information till tredje part och/eller publicering av uttalanden, råd eller produktioner som tillhandahålls av Testservice.nl till tredje part kräver skriftligt samtycke från Testservice.nl, såvida inte ett sådant samtycke uttryckligen överenskommits i förväg. Kunden ska ersätta Testservice.nl för eventuella anspråk från sådana tredje parter till följd av att de förlitar sig på sådan information som sprids utan skriftligt medgivande från Testservice.nl.
 5. Testservice.nl och kunden ålägger även de tredje parter som de anlitar tystnadsplikt.


Artikel 20 - Skydd och korrekthet av information

 1. Kunden är ansvarig för att alla uppgifter, information, dokument och/eller register, oavsett form, som han/hon lämnar till Testservice.nl inom ramen för ett avtal är korrekta, tillförlitliga och fullständiga, liksom för de uppgifter som han/hon erhållit från tredje part och som har lämnats till Testservice.nl för att utföra tjänsten.
 2. Kunden friskriver Testservice.nl från allt ansvar till följd av att han eller hon inte eller inte i tid uppfyller sina skyldigheter att i tid tillhandahålla alla korrekta, tillförlitliga och fullständiga uppgifter, information, dokument och/eller register.
 3. Kunden ersätter Testservice.nl för alla anspråk från Kunden och från tredje part som är anställd av Testservice.nl, liksom från Kundens kunder, som grundar sig på att man inte (i tid) erhållit de bidrag och/eller tillstånd som krävs för att genomföra avtalet.
 4. Kunden ersätter Testservice.nl för alla anspråk från tredje part som är resultatet av det arbete som utförts för Kunden, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter på data och information som tillhandahålls av Kunden och som kan användas i genomförandet av avtalet och/eller handlingar eller försummelser av Kunden gentemot tredje part(er).
 5. Om Kunden tillhandahåller elektroniska filer, programvara eller informationsbärare till Testservice.nl garanterar Kunden att dessa är fria från virus och defekter.


Artikel 21 - Klagomål

 1. Om Kunden inte är nöjd med Testservice.nl:s service eller har andra klagomål på utförandet av beställningen, är Kunden skyldig att rapportera dessa klagomål så snart som möjligt, men senast inom 7 kalenderdagar efter den händelse som ledde till klagomålet. Klagomål kan rapporteras muntligt eller skriftligt via info@testservice.nl med ämnet "Klagomål". Du kan också använda klagomålsformuläret på webbplatsen.
 2. Klagomålet måste vara tillräckligt underbyggt och/eller förklarat av kunden för att Testservice.nl ska kunna hantera klagomålet. Om du har svårt att formulera ditt klagomål eller att sätta ord på det, kan du skicka ett e-postmeddelande till michael@testservice.nl. Du kommer att bli kontaktad för att få hjälp med att lämna in klagomålet.
 3. Testservice.nl kommer att svara så snart som möjligt, dock inom 7 kalenderdagar efter mottagandet av klagomålet.
 4. Parterna ska försöka hitta en lösning tillsammans.
 5. I det osannolika fallet att parterna inte kan hitta en lösning tillsammans kan klagomålet lämnas in till den oberoende klagomålshandläggaren. Klagomålet kan lämnas in via www.degeschillencommissiezorg.nl lämnas in.


Artikel 22 - Tillämplig lag

 1. Nederländsk lag är tillämplig på det rättsliga förhållandet mellan Testservice.nl och kunden.
 2. Testservice.nl har rätt att ändra dessa villkor och ska informera kunden om detta.
 3. Vid översättningar av dessa allmänna villkor ska den nederländska versionen gälla.
 4. Alla tvister som uppstår på grund av eller till följd av avtalet mellan Testservice.nl och kunden kommer att avgöras av den behöriga domstolen i Amsterdam, såvida inte tvingande lag föreskriver en annan behörig domstol.

Diemen 18 april 2021